Realizowane projekty badawcze

„Atanazy Raczyński (1788-1874). Zabezpieczenie, naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki”
Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Suchocki
Źródło finansowania: NPRH
Numer projektu: 11H 11 009680
Lata: 2012-2017

„Atanazy Raczyński (1788-1874). Naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki. Część II”
Kierownik: dr hab. Michał Mencfel
Źródło finansowania: NPRH
Numer projektu: 1bH 15 0025 83
Lata: 2015-2018

Celem projektu jest naukowe opracowanie oraz edycja najważniejszej części rękopiśmiennej spuścizny po Atanazym Raczyńskim (1788-1874) – polskim arystokracie piastującym wysokie stanowiska w pruskiej służbie dyplomatycznej, uczestniku i wnikliwym komentatorze europejskiego życia politycznego, mecenasie, kolekcjonerze i historyku sztuki o międzynarodowej renomie. W ramach prac przygotowane zostaną: publikacja w dwóch tomach obszernych wyjątków z dziennika Raczyńskiego, wydanie dokumentów dotyczących jego aktywności kolekcjonerskiej oraz wstępne opracowanie korespondencji z bratem Edwardem. 

Atanazy Raczyński, spadkobierca możnego polskiego rodu, jako mecenas i autor wniósł ogromny wkład w życie artystyczne Niemiec, a także Portugalii. Swoją kolekcją sztuki dawnej i nowoczesnej niemieckiej wyznaczył wysokie i nowe standardy zbieractwa artystycznego. Jego niezwykłe dzienniki, korespondencja prywatna i oficjalna, spisywana z racji służby dyplomatycznej na rzecz Królestwa Prus, stanowi wyjątkowe i słabo znane nawet w kręgu specjalistów źródło traktujące o działalności politycznej elit europejskich, o kulisach ważnych wydarzeń politycznych, o życiu artystycznym Berlina i innych ośrodków twórczych w Europie, wreszcie zapis kształtowania się światopoglądu społecznego i politycznego polskich elit arystokratycznych od epoki napoleońskich nadziei po kolejne fazy pogłębiającego się ucisku narodowego i politycznego w Polsce rozbiorowej i dokonujących się w niej przemian społecznych.  

Niepublikowane dotąd w całości dziennik oraz korespondencja Raczyńskiego będą mogły stać się wreszcie tym, na co ze wszech miar zasługują: bycie jednym z ważnych źródeł dla badaczy świadomości politycznej i narodowej polskich elit arystokratycznych w przełomowym okresie między epoką ancien régime’u i nowoczesnością.

„Gotycka architektura zamku królewskiego na Wawelu”
Kierownik: dr Tomasz Ratajczak
Źródło finansowania: NCN
Numer projektu: 2014/15/B/HS2/01166
Lata: 2015-2017

„Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce”
Kierownik: dr hab. Agata Jakubowska, prof. UAM
Źródło finansowania: NCN
Numer projektu: 2013/09/B/HS2/02065
Lata: 2014-2017

Wystawy sztuki kobiet pojawiły się wraz z profesjonalizacją artystycznej działalności kobiet w drugiej połowie XIX wieku i organizuje się je do dziś. Główna zasada ich organizacji jest stała – pokazywane są tylko prace stworzone przez kobiety. Zmianie zaś ulegają powody organizacji takich ekspozycji, sposoby podkreślania (lub nie) odmienności twórczości kobiet i odbiór z jakim się takie działania spotykają. Projekt jest propozycją pisania historii sztuki kobiet nie w oparciu o osiągnięcia poszczególnych artystek a wystawy. Jednym celem projektu było zgromadzenie możliwie pełnej dokumentacji dotyczącej wszystkich wystaw sztuki kobiet, jakie zostały zorganizowane w Polsce. Drugim prześledzenie jak ewoluowało znaczenie przypisywane działaniom opartym na separatyzmie artystek i w jaki sposób związane ono było ze zmieniającą się sytuacja kobiet, też artystek. Wyniki projektu dostępne są na stronie: http://wystawykobiet.amu.edu.pl/

„Transformacja w sztuce w Postkomunistycznej Europie”
Kierownik: dr Magdalena Radomska
Źródło finansowania: NCN
Numer projektu: 2014/15/B/HS2/01171
Lata: 2015-2017