Dla autorów

 

Autorzy proszeni są o przesyłanie materiałów do publikacji

1. drogą elektroniczną w email-u adresowanym do sekretarza

czasopisma (dr Filip Lipiński): aq.redakcja@amu.edu.pl

lub

2. w postaci drukowanej oraz na CD/DVD

pocztą na adres:

Redakcja „Artium Quaestiones”

Instytut Historii Sztuki UAM

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

Polska

I. Informacje ogólne:

Artykuły, po wstępnym przyjęciu przez Redakcję (Redakcja ma prawo poprosić o zmiany lub korekty w tekstach przed wysłaniem do recenzji), są recenzowane przez zewnętrznych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie. Autorzy zostaną poinformowani o rezultatach postępowania recenzyjnego, o ewentualnych zmianach i przewidywanym terminie publikacji.

Materiały powinny zawierać:

a. podstawowy tekst (artykuł, recenzja, przekład) w formacie doc./.docx oraz pdf, z przypisami dolnymi w formacie podanym niżej.
b. listę ilustracji
c. ilustracje – w formacie .tif lub .jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
d. streszczenie tekstu podstawowego o długości 1000-1500 znaków ze spacjami (nie dotyczy recenzji)
e. abstrakt w języku angielskim do publikacji 500-1000 znaków ze spacjami
f. krótki biogram autora zawierający również informacje kontaktowe.

Publikujemy teksty w następujących językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Streszczenia muszą być w języku angielskim. Jeśli główny tekst będzie w języku angielskim, streszczenie zostanie przetłumaczone i opublikowane w języku polskim.

Prosimy nie indywidualizować formatu tekstu (tzn. nie środkować, wytłuszczać, różnicować wielkości czcionki lub zmieniać tabulacji).

Prosimy tytułować wszystkie pliki nazwą zawierającą fragment nazwiska autora oraz typ dokumentu, np.: kow_tekst.doc, kow_ilustr.doc, kow_stresz.doc etc.

Pliki z ilustracjami powinny być tytułowane analogicznie: np. kow_fig_01.tif.

II. Szczegółowe instrukcje dotyczące tekstu i ilustracji.

1. Tekst

Tekst nie powinien być dłuższy niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1 arkusz wydawniczy, czyli 40000 znaków ze spacjami i przypisami, nie wliczając w to bibliografii i podpisów pod ilustracjami). Dopuszczane jest przekroczenie wskazanej do 10%. Tekst powinien być napisany w formacie A4, czcionką 12, odstępem międzyliniowym 1.5, najlepiej czcionką Times New Roman.

Proszę napisać swoje imię i nazwisko na górze pierwszej strony, poniżej tytuł artykułu.

W przypadku recenzji na górze pierwszej strony prosimy napisać pełną informację bibliograficzną recenzowanej pracy, zawierającą nazwę wydawnictwa, ISBN, numery stron. Nazwisko autora recenzji na ostatniej stronie, pod tekstem recenzji.

W przypadku przekładów imię i nazwisko autora oraz tytuł artykułu na pierwszej stronie. Imię i nazwisko tłumacza na ostatniej stronie, pod tekstem przekładu.

2. Ilustracje

Liczba ilustracji w artykule nie powinna przekraczać 10. Ilustracje powinny być dobrej jakości w formacie TIF lub JPG, min. 300 dpi.
Autor tekstu jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń do reprodukcji i uregulowanie praw autorskich. Ilustracje należy w jasny sposób ponumerować i oznaczyć je w tekście w miejscach dotyczących przedstawionych na nich obiektów (Fig. 1).

Podpisy pod ilustracjami powinny być zwięzłe i zapisane w następującym formacie:
artysta (szkoła, krąg), tytuł / nazwa, data powstania, medium, kolekcja / zbiory, informacja o prawach autorskich / autor fotografii (jeśli znany; bez kropki na końcu podpisu!)

Przykłady:

Richard Diebenkorn, Ocean Park No. 16, 1968, olej i węgiel na płótnie, Milwaukee Art Museum © Diebenkorn Estate Foundation
A. Gursky, Ren II, 1999, c-print, VG-BILD-KUNST, Bonn, dzięki uprzejmości artysty
Quentin Massys, Madonna z Dzieciątkiem, olej na desce, ok. 1520, Muzeum Narodowe, Poznań
Zamek królewski w Blois, skrzydło Franciszka I, XVI w., fot. Jan Kowalski

Uwaga! Do listy ilustracji prosimy dołączyć informację czy mogą być one opublikowane w wersji elektronicznej czasopisma dostępnej w Internecie.

3. Przypisy

Autorzy odpowiadają za opatrzenie tekstu odpowiednim, wymaganym przez redakcję systemem przypisów. Prosimy o konsekwentny zapis cytowanych źródeł z użyciem odpowiednich skrótów łacińskich (op. cit., ibidem, eadem itd.) według formatu zaprezentowanego na poniższych przykładach.

1. Wydawnictwa zwarte

– autor lub kilku autorów:

P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki po 1945 roku, Poznań 2005.
M. Fried, Courbet’s Realism, Chicago-London 1990.
J. Dąbrowski, A. Demenko, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne, Warszawa 2014.

– artykuł w zbiorze tego samego autora:

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie mechanicznej reprodukcji, (w:) idem, Twórca jako wytwórca, tłum. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975.

– praca zbiorowa:

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009.

– artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej:

S. Czekalski, Nie ma nic poza galerią. Gramatologia, intertekstualność, związki międzyobrazowe, (w:) Twarzą w twarz z obrazem, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2003, s. 71-84.

2. Wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub gazetach):

R. Krauss, Reinventing the Medium, „October” 1999, t. 25, nr 2, s. 289-305.
A. Osęka, Urok ciała w formalinie, „Gazeta Wyborcza” 1995, 15-16 lipca, s. 20.
R. Słodczyk, Znaczenie listu w malarstwie XVII i XVIII wieku oraz w ówczesnej powieści epistolarnej, „Przestrzenie Teorii” 2009,  nr 12, s. 165–191.
 

Powyżej naniesione numery stron (od-do) podajemy tylko w przypadku ogólnego odniesienia do artykułu (por.). Każdy cytowany fragment musi zostać opatrzony numerem strony tekstu, w którym się pojawia.

Np. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki po 1945 roku, Poznań 2005, s. 55.

3. Materiały internetowe:

V. Burgin, The Separateness of Things, „Tate Papers Online”, Spring 2005 [online], http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/03/the-separateness-of-things-victor-burgin [dostęp: 13.09.2016].

M. Kousidi, Through the Lens of Siegfried Giedion. Exploring Modernism and the Greek Vernacular in Situ, „RIHA Journal” 0136, 15 July 2016 [online], http://www.riha-journal.org/articles/2016/0131-0139-special-issue-southern-modernisms/0136_Kousidi [dostęp: 13.09. 2016]