Zasady udostępniania zbioru

 1. Biblioteka Wydziału Historycznego jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, którego ogólne zasady określa regulamin zatwierdzony przez Rektora
 1. Ze zbiorów bibliotek korzysta się na podstawie aktualnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (studenci, doktoranci) lub karty bibliotecznej, która upoważnia do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek UAM. Aktywizacji i prolongaty konta bibliotecznego można dokonać:
 • w Bibliotece Wydziału Historycznego
 • samodzielnie, za pomocą usługi elektronicznego zapisu do systemu biblioteczno-informacyjnego UAM – IPAK (Internetowa platforma aktywacji kont bibliotecznych UAM)
 • w Bibliotece Uniwersyteckiej
 1. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej
 1. Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają (wg ustalonych limitów):
 • pracownicy naukowi UAM
 • doktoranci i studenci UAM
 • pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych miasta Poznania, na podstawie indywidualnego porozumienia z dyrektorami instytucji
 • osoby spoza UAM w trybie kaucyjnym, za zgodą kierownika biblioteki lub kierownika sekcji
 1. Księgozbiór udostępnia się na zasadzie:
 • wolnego dostępu do półek
 • wypożyczeń magazynowych (poprzez zamówienia elektroniczne) – okres rezerwacji materiałów wynosi 7 dni
 1. Nie wypożycza się:
 • książek i nut z księgozbioru podręcznego oznaczonych kolorem czerwonym
 • książek wydanych przed rokiem 1945
 • czasopism i gazet oznaczonych kolorem czerwonym
 • prac magisterskich i doktorskich
 • zbiorów specjalnych: rękopisów, starych druków, zbiorów kartograficznych, cennych nut drukowanych, nagrań audio
 1. Kierownik Biblioteki Wydziału Historycznego ma prawo w uzasadnionych przypadkach do skrócenia czasu wypożyczenia danej pozycji
 1. Dostęp do e-zasobów
 • prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy, dokoranci i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną
 • z komputerów z dostępem do Internetu można korzystać jedynie w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału biblioteka ma prawo zażądać:
 • zwrotu identycznego egzemplarza
 • zakupu zamiennego egzemplarza wskazanego przez bibliotekarza
 • wykonanie oprawionej kserokopii egzemplarza
 • uiszczenia trzykrotnej ceny rynkowej egzemplarza
 1. Do obowiązków czytelnika należy:
 • pozostawienie okryć wierzchnich i bagaży w szatni
 • okazanie bibliotekarzowi aktualnej legitymacji lub karty bibliotecznej upoważniającej do korzystania ze zbiorów
 • zgłoszenie bibliotekarzowi ewentualnego uszkodzenia materiału bibliotecznego
 • po każdorazowym wypożyczeniu czytelnik ma obowiązek sprawdzenia swojego konta bibliotecznego
 • sprawdzenie konta bibliotecznego w przypadku wyjazdów na dłuższy czas, celem zwrotu wypożyczonych materiałów
 • zwrot materiałów bibliotecznych w przypadku zakończenia lub przerwania studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich
 • przestrzeganie i stosowanie obowiązującego Regulaminu

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.