Dr Kamila Kłudkiewicz

Stopień/tytuł naukowy:

dr

Telefon kontaktowy:

+48 61829-37-24

Email:

kamila.kludkiewicz@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej. Absolwentka prawa (2005) i historii sztuki (2007) na UAM. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2013 r. na podstawie pracy, poświęconej kolekcjonerstwu arystokracji w Wielkopolsce. Publikuje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych („Spotkania z zabytkami”, „Arteon”, „Artluk”, „Uczyć lepiej”). Wzięła czynny udział w konferencjach ogólnokrajowych i zagranicznych (Tours, Paryż). Główne obszary badawcze: historia kolekcjonerstwa europejskiego, historia bibliofilstwa, kultura materialna XIX wieku, sztuka w XIX i początku XX wieku.

Granty i projekty badawcze:

Kierownik projektu badawczego „Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku”, numer projektu: N N105 012040, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, lata realizacji: 2011-2013

Uczestnik projektu badawczego „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, numer projektu: 234/NPRH4/H2a/83/2016, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, lata realizacji: 2016-2019 (trwający)

Wykonawca w projekcie „Atanazy Raczyński (1788-1874). Zabezpieczenie, naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki”,
źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, numer projektu: 11H 11 009680, 2012-2015

Uczestnik projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1, numer projektu: 11H 11 021280, lata realizacji: 2012-2016

Wykonawca w projekcie „Atanazy Raczyński (1788-1874). Naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki. Część II”, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Moduł „Tradycja” 1.b, numer projektu: 1bH 15002583, od 2015 (trwający)

Wykonawca w projekcie „Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego (1801-1927). Dokumentacja i naukowe opracowanie narodowych, imperialnych, etnicznych, regionalnych syntez ilustracyjnych dziedzictwa kulturowego ziem dawnej Rzeczpospolitej”. Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Moduł „Dziedzictwo Narodowe”, numer projektu: 11H 16 0087 84, od 2017-2022 (trwający)

Stypendia:

Stypendium Fundacji UAM na rok 2012

Stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej Zaleskiej w roku 2012

Stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2011/2012

Nagrody:

Nagroda Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2011 r.

Wyróżnienie w konkursie Urzędu Miasta Poznania na najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2014/2015

Indywidualna Nagroda Rektora UAM III stopnia, 2017 r.

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016 dla pracownika nauki, Kapituła Nagrody im. Feliksa Mangghi Jasieńskiego, 2017

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Monografie:

Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 400

Redakcje tomów:

Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 [współredakcja z M. Mencfelem]

Artykuły (wybór):

Kolekcjonerstwo europejskie na przełomie XIX i XX wieku. Szkic o różnorodności gustów oraz stosunku kolekcjonerów do sztuki współczesnej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2014, r. LXXVI, nr 2, s. 241-260

Collector at the Crossroads Jan Działyński and the Kórnik Collection of Works of Art in the Second Half of the 19th Century: An Exhibition Between the Romantic Spirit of Patriotism and a Modern Scientific Approach, “RIHA Journal”

Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus do połowy XIX wieku – charakterystyka i znaczenie, „Hereditas Monasteriorum” 2015, vol. 6, s. 101-142

Książki ze skasowanych klasztorów w bibliotekach dekanalnych na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – zarys problematyki, rekonesans i perspektywy badawcze, „Hereditas Monasteriorum” 2015, vol. 7, s. 214-245

Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia, „Biblioteka” 2015, nr 19 (28), s. 81-116

„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru, Biblioteka, 2017, str. 21-42

Kolekcjoner obrazów w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku. O zbiorach malarstwa Juliusza hr. Ostrowskiego, Biuletyn Historii Sztuki, XXXVIII (2) (2017), str. 313-342
 
Anatomia dla malarzy i snycerzy dra Józefa Szczapińskiego. Kilka uwag o miłosławskim podręczniku anatomicznym dla artystów, Studia Muzealne, XXII (2017), str. 127-137

Rozdziały w pracach zbiorowych (wybór):

Un parcours transnational et privilégié. Henryk Rodakowski dans l’atelier de Léon Cogniet, [w:]  Apprendre à peindre. Les ateliers privés à Paris 1780-1863, red. F. Nerlich, A. Bonnet, Tours, 2013, s. 275-285.

The turn of the tradition in the beginning of the 20th century – the case of bas-reliefs of Emile-Antoine Bourdelle [w:]  The Inspiration from the Past in the Art of the 20th and 21st century, red. M. Geron, J. Malinowski, Cracow 2013, s. 69-76.

Zbiór fotografii wielkopolskich pałaców, dworów i zamków Leonarda Durczykiewicza z początku XX wieku – publikacja i kontekst jej powstania, [w:] E. Manikowska, I. Kopania (red.), Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – Etnografia – Historia sztuki, Warszawa 2014, s. 215-227

Pomiędzy sferą prywatną a działalnością publiczną – aktywność kolekcjonerska Izabelli z Czartoryskich hr. Działyńskiej w 2 poł. XIX wieku, [w:] J. Kita, M. Sikorska-Kowalska (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Olsztyn 2014, s. 177-192

Prywatne kolekcjonerstwo dzieł sztuki a kwestia ochrony dziedzictwa kulturowego – kiedyś i dziś, [w:] S. Kowalska (red.), Imponderabilia ochrony dziedzictwa kulturowego, Poznań-Kalisz 2015, s. 147-175

Czy kolekcja dzieł sztuki mogła być atrybutem kobiecości? Wybrane aspekty kolekcjonerstwa kobiet w drugiej połowie XIX wieku, [w:] A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska-Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka (red.), Wnuczki Pandory. Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 297-314

Tożsamość kolekcjonerki sztuki. Polskie kolekcjonerki od połowy XVIII wieku do dziś, [w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje. t. I Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, red. Iwona Maciejewska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 135-150

Teksty na portalach naukowych:

Polskie muzea prywatne w XIX wieku – kilka słów o metodologii, publikacja na stronie projektu „Muzeum pamięci”