Mgr Michał Szymański  / doktorant

 
Stopień/tytuł naukowy:

mgr

Email:

markchagall90@wp.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  W 2015 r. obronił pracę magisterską o tytułe  „Wędrówka pewnego motywu. Recepcja wybranych drzeworytów z cyklu 36 widoków góry Fuji Katsushika Hokusaia”, przygotowaną pod kierunkiem prof. UAM Mariusza Bryla.  

Obecnie przygotowuje rozprawę poświęcona grom komputerowym w relacji z różnymi mediami artystycznymi, na konkretnych przykładach rozpatrując recepcję malarstwa, rzeźby i architektury w grach.

(01.07 2015-17.05 2016) Staż i praca w Galerii Art Stations Foundation.

Zainteresowania badawcze:

kultura wizualna, ludologia, estetyka gier wideo i przede wszystkim szeroko pojęte związki między dziełami tworzonymi w różnych epokach i odmiennych mediach

Działalność popularyzatorska:

Współtworzenie portalu krytyczno-artystycznego: www.koło-kwadrat.pl i publikacja tekstów w jej ramach. Udział w licznych konferencjach humanistycznych, interdyscyplinarnych i dotyczących nowych mediów. Prezentacja założeń doktoratu podczas cyklu „doktoranckich wykładów otwartych” (22.02 2017), „IV Międzynarodowego Forum dla Doktorantów Historii Sztuki w Europie Wschodniej” (28.04 2017) i „Kolokwium Doktoranckiego PTPN” (29.03 2017). Przeprowadzenie lekcji w „VI .L.O  im. Jana Paderewskiego” (7.03 2017)  i wygłoszenie prelekcji na „Festiwalu Fantastyki Pyrkon” (29.04 2017). 

Wybrane publikacje: 

Dzieło w obrazowym dialogu. Współczesna recepcja Ejiri w prowincji Suruga Katsushiki Hokusaia, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 2(40)/2016.

Miejsca wspólne, miejsca wyobrażone Gry komputerowe w relacji z innymi mediami, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 1-2/2017. 

Ożywiając antyczne wazy. Recepcja czarno-figurowego malarstwa w grze Apotheon, „Kultura i Historia”, nr 31/2017.

Nauki humanistyczne wobec badań gier komputerowych. Stan wiedzy i nowe perspektywy [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce,  Nauki humanistyczne i społeczne, Część IV, Poznań 2017.

Gry komputerowe w perspektywie obrazowego dialogu. Problem relacji gier z innymi mediami artystycznymi [w:] Przegląd prac z zakresu nauk społecznych – wybrane zagadnienia, red. A. Pytka, B. A. Nowak, Lublin 2017.

Gry komputerowe jako przedmiot badań historyka sztuki-problem relacji gier z innymi mediami [w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej nauki, Warszawa 2017

Obrazy w splocie pamięci. O wystawie „Nowy Jork i dziewczyna” Izabelli Gustowskiej [w:] „Magazyn Sztuki w Sieci”, 01.01 2016.

Sacrum czy Profanum? O wystawie „Bóg i dziewczyna” [w:] „Magazyn Sztuki w Sieci”, 02.02 2016.

Prywatne laboratorium. Mikrokosmos Igora Krenza w filmie Rerum [w:] „koło-kwadrat”, 20.04.2016.

PozaPoznaniem w Miejskiej Galerii Arsenał, „koło-kwadrat.pl”, 30.04 2016.