Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów. Ostateczny termin wykonania tej czynności: 04 lipca 2017 roku.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości

Tryb I 1,2,3

Przedmiot Poziom Waga Uwaga
Przedmiot I Podstawowy lub rozszerzony 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie maturalnym
Przedmiot II Podstawowy lub rozszerzony 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie maturalnym
Tryb II5,6
Przedmiot I nie dotyczy 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie dojrzałości
Przedmiot II nie dotyczy 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie dojrzałości

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników
z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom – dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

 

Objaśnienia:

Tryb I dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.

Tryb II dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej
2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
3) Sposób przeliczania wyników matury ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

Uwaga:

Laureaci eliminacji centralnych Olimpiad: Artystycznej, Historycznej, Literatury i Języka Polskiego przyjmowani są na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje szczegółowe: zobacz

 

 

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.