Rodzaje zajęć

Seminaria:

służą wypracowywaniu własnego krytycznego stanowiska wobec analizowanych na zajęciach zjawisk. Odbywają się w niewielkich grupach i polegają na dyskusji na temat dzieł sztuki lub tekstów o sztuce. Temat seminarium wybierany jest przez studenta z corocznie opracowywanej oferty seminariów. Trwają dwa semestry i kończą się zaliczeniem.

Zajęcia propedeutyczno-ćwiczeniowe:

wprowadzają do historii sztuki oraz służą ćwiczeniu podstawowych umiejętności historyka sztuki. Mają formę wykładów i ćwiczeń. Są przypisane do I roku studiów licencjackich. Trwają cały rok i kończą się egzaminem.

Proseminaria:

zajęcia ćwiczeniowe, służące nauce samodzielnego badania, analizowania i interpretowania dzieł sztuki oraz obierania perspektyw badawczych. Przeznaczone są dla studentów II roku studiów licencjackich. Oferta zajęć zmienia się corocznie. Trwają semestr i kończą się zaliczeniem.

Zajęcia kursowe:

dotyczą podstawowych zagadnień z dziejów sztuki wybranego okresu. Odbywają się w ramach bloków wykładowo – ćwiczeniowych. Są przypisane do poszczególnych lat studiów, trwają semestr i kończą się egzaminem.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki:

zajęcia poświęcone wybranym okresom z dziejów sztuki, służące pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy. Odbywają się jako wykłady i konwersatoria. Są dobierane indywidualnie przez studentów z corocznej oferty przygotowanej przez Instytut. Trwają semestr i kończą się zaliczeniem.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne:

różnorodne zajęcia poświęcone m.in. zagadnieniom ikonografii, krytyki artystycznej, wystawiennictwa , historii fotografii, wnętrzarstwa i meblarstwa, muzealnictwa, rynku sztuki, warsztatu pisarskiego, dokumentacji architektonicznej, technik sztuk plastycznych, wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami. Odbywają się w trybie wykładów lub konwersatoriów. Oferta zajęć corocznie ulega modyfikacjom. Trwają semestr i kończą się zaliczeniem.

Moduły specjalizacyjne:

dedykowane są studentom studiów drugiego stopnia. Służą zdobyciu zaawansowanej wiedzy z wybranego indywidualnie obszaru. Składają się z bloku wykładów i seminariów. Oferta jest corocznie zmieniana. Zajęcia trwają 60 godzin i kończą się zaliczeniem.

Wykład monograficzny:

służy zaprezentowaniu wyników badań prowadzonych aktualnie przez wykładowców oraz zapoznaniu z praktycznymi zastosowaniami warsztatu badawczego historyka sztuki. Prowadzone są wyłącznie przez najbardziej doświadczonych pracowników, będących profesorami. Oferta ulega corocznym zmianom. Istnieje możliwość uczestnictwa w większej ilości zajęć tego typu względem założeń programu nauczania, jak również zajęcia te można zaliczyć na innych kierunkach, o ile są to zajęcia prowadzone przez profesorów. Zajęcia trwają 30 lub 60 godzin i kończą się zaliczeniem.

Zajęcia terenowe:

odbywają się poza gmachem Instytutu i służą żywemu kontaktowi ze sztuką oraz praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Ich zakres związany jest z rokiem studiów, a zajęcia są obowiązkowe. Kończą się zaliczeniem.

Praktyki (muzealna i/lub konserwatorska)

służą zaznajomieniu się ze specyfiką pracy w najbardziej typowych miejscach zatrudnienia historyków sztuki. Kończą się zaliczeniem.

Inne zajęcia – przedmioty niekierunkowe

Wstęp do filozofii
Język niemiecki
Inny język obcy nowożytny
Łacina
Wychowanie fizyczne

 

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.