Program studiów

Program studiów I stopnia na kierunku historia sztuki

Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS, dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r. 2012/13 (tj. zaliczyli pierwszy rok studiów wg dotychczasowego programu)

 Rok I

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Wstęp do historii sztuki wykład obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
5
2. Wstęp do historii sztuki ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
5
3. Wstęp do historii sztuki:
malarstwo
ćwiczenia obowiązkowe 20 zaliczenie
z notą
2
4. Wstęp do historii sztuki:
architektura
ćwiczenia obowiązkowe 20 zaliczenie
z notą
2
5. Wstęp do historii sztuki:
rzemiosło artystyczne,
ornamentyka, elementy
heraldyki i paramentyki
ćwiczenia obowiązkowe 20 zaliczenie
z notą
2
6. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki starożytnej
 wykład obowiązkowe  60  egzamin  4
7.  Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki starożytnej
 ćwiczenia obowiązkowe  30 zaliczenie
z notą
 2
8.  Propedeutyka filozofii  wykład obowiązkowe  30 zaliczenie
z notą
2
9. Język niemiecki – lektorat ćwiczenia obowiązkowe  60 zaliczenie
z notą
3
10. Język łaciński – lektorat ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
11. Wychowanie fizyczne ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
1
Razem: 360   30

 

Rok I

Semestr 2
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Wstęp do historii sztuki wykład obowiązkowe 30 egzamin 8
2. Wstęp do historii sztuki:
opis dzieła sztuki
ćwiczenia obowiązkowe 60 zaliczenie
z notą
6
3. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki
średniowiecznej
wykład obowiązkowe 60 egzamin 4
4. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki
średniowiecznej
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
5. Propedeutyka filozofii wykład obowiązkowe 30 zaliczenie
z nota
2
6. Język niemiecki – lektorat ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
7. Język łaciński – lektorat ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
8. Wychowanie fizyczne ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
1
Razem: 360   30

 

Rok 2

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Proseminarium I proseminarium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
4
2. Proseminarium II proseminarium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
4
3. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki
nowożytnej
wykład obowiązkowe 60 egzamin 4
4. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki
nowożytnej
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
5. Wykład monograficzny I wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
6. Wykład monograficzny II wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
7. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
8. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
9. Język obcy –
lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
10. Język niemiecki – lektorat ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
11. Wychowanie fizyczne ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
1
Razem: 390   30

 

Rok 2

Semestr 2
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Proseminarium III proseminarium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
4
2. Proseminarium IV proseminarium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
4
3. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki
nowoczesnej
wykład obowiązkowe 30 egzamin 4
4. Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki
nowoczesnej
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
5. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki I
wykład
wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
6. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki I
konwersatorium
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
7. Sztuka metropolii wykład
i zajęcia terenowe
obowiązkowe 60 zaliczenie
z notą
2
8. Obóz inwentaryzacyjny ćwiczenia
terenowe
obowiązkowe 96 zaliczenie
z notą
3
10. Język obcy
– lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
11. Język niemiecki
– lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
12. Język łaciński
– lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
Razem: 486   30

 

Rok 3

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Form
zaliczenia
ECTS
1. Seminarium ogólne I
(całoroczne)
seminarium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
5
2. Seminarium ogólne II
(całoroczne)
seminarium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
5
3. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki
wykład II
wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
4. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki
wykład III
wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
5. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki
konwersatorium II
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
6. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki
konwersatorium III
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
7. Wykład monograficzny III wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
8. Wykład monograficzny IV wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
9. Język obcy
– lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 egzamin 4
  270   30

 

Rok 3

Semestr 2
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Seminarium ogólne I seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
5
2. Seminarium ogólne II seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
5
3. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki IV
wykład
wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
4. Wybrane zagadnienia
z dziejów sztuki IV
konwersatorium
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
5. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne III
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
6. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne IV
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
7. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne V
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
8. Wykład monograficzny wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
9. Egzamin licencjacki       egzamin 6
Razem: 240   30

 

W przypadku wykładów i konwersatoriów poświęconych „Wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki” student nie może wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.

 

Zaliczenie roku studiów

I rok

Nie można powtarzać I roku. Przejście na II rok możliwe jest po zaliczeniu egzaminu ze Wstępu do historii sztuki
w drugim semestrze (nie jest możliwe warunkowe zaliczenie tego przedmiotu).

III rok

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy licencjackiej) następuje po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań programu studiów.
Egzamin dyplomowy dotyczy zagadnień związanych z jedną z przygotowywanych w trakcie III roku studiów prac seminaryjnych, zarejestrowaną jako praca licencjacka i zamieszczoną w Archiwum Prac Dyplomowych oraz ogólnych zagadnień przedmiotowych i epokowych odpowiadających pracy. O wyborze pracy będącej przedmiotem egzaminu dyplomowego decyduje student na początku drugiego semestru w porozumieniu z prowadzącym seminarium.

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.