Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej (I rok)

dr Wojciech Brillowski

I semestr, moduł 90h: 60h wykładu i 30h ćwiczeń

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: egzamin

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zjawisk artystycznych i kulturowych szeroko rozumianej starożytności. Wykład będzie składał się z czterech szerokich bloków tematycznych, poświęconych sztuce starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu, Grecji i Rzymu, uzupełnionych dwoma pomniejszymi, traktującymi o kulturze i sztuce świata egejskiego oraz Etrurii. Ze względu na obszerny zakres materiału, zdecydowano się na prezentację kluczowych dzieł sztuki w układzie chronologicznym, z naciskiem na dzieje architektury oraz rzeźby.

Wykład będzie zakończony egzaminem ustnym, składającym się z dwóch części. W pierwszej będzie wymagana odpowiedź na trzy pytania problemowe, a w drugiej przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności rozpoznawania najważniejszych zabytków w oparciu o ilustracje.

Literatura:

– J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń – Wrocław 1999

– O. Brendel, Etruscan Art, New Haven – London 1995

– M. Brosius, The Persians, London – New York 2006

– L. Burn, Hellenistic Art: from Alexander the Great to Augustus, London 2004

– W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971

– Egipt. Świat faraonów, pod red. Regine Schulz i Matthiasa Seidela, Kolonia – Kraków 2004

– J. Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph, Oxford – New York 1998

– Encyklopedia sztuki starożytnej, pod red. Piotra Bielińskiego, Warszawa 1998

– B. Filarska, Początki sztuki wczesnochrześcijańskiej, Lublin 1986

– K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975

– O.R. Gurney, Hetyci, Warszawa 1970

– C.M. Havelock, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1972

– R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London 1985

– J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 2008

– E. Makowiecka, Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010

– A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t.1-2, Warszawa 1981-83

– J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999

– E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa 2001

– S. Parnicki-Pudełko, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985

– G-Ch. Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1975

– L. Press, Kultura Wysp Cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986

– B. Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987

– A. Ramage, N.H. Ramage, Roman Art: Romulus to Constantine, Prentice Hall 1996

– A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t.1-2, Warszawa 1975-1980

– J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa 1997

– Sztuka świata, t.1, pod red. Anny Sadurskiej, Warszawa 1989

Ćwiczenia będą stanowiły integralną część modułu kształcenia w dziedzinie historii sztuki starożytnej, mając na celu uzupełnienie zagadnień prezentowanych w trakcie wykładu. W ramach zajęć przedstawione zostaną najbardziej istotne informacje odnośnie tła historycznego okresu oraz związanych z nim wątków historii politycznej, gospodarczej oraz społecznej starożytnych cywilizacji. Szeroko będą prezentowane produkty rzemiosła artystycznego oraz niektóre zagadnienia dziejów malarstwa antycznego.

Od studentów wymagana będzie znajomość zagadnień historii i kultury starożytnej na poziomie szkoły średniej oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem przedstawionych niżej publikacji.

W celu zaliczenia zajęć student musi spełnić następujące kryteria: być obecnym na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), wykazywać aktywność w dyskusji oraz otrzymać pozytywną ocenę z końcowego kolokwium.

Literatura:

– M. Beard, Pompeje. Życie rzymskiego miasta, Poznań 2010

– M.L. Bernhard, Greckie malarstwo wazowe, Wrocław 1966

– J.R. Clarke, Art in the Lives of Ordinary Romans, Los Angeles 2003

– W. Dobrowolski, Malarstwo etruskie, Warszawa 1979

– S. Haynes, Etruscan Civilization, London 2005

– R. Higgins, Greek and Roman Jewellery, Los Angeles 1980

– K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987

– M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988

– M. Roaf, Mezopotamia, Warszawa 1998

– H.A. Schlögl, Starożytny Egipt: Dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Warszawa 2012

– S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007

– L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2008

– A. Ziółkowski, Historia powszechna: Starożytność, Warszawa 2012

Sylabus

 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej (I rok)

dr hab. Jacek Kowalski, dr Tomasz Ratajczak, dr Adam Soćko

II semestr, moduł 90h: 60h wykładu i 30h ćwiczeń

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: egzamin

Wykład:

Wykład jest propozycją syntezy historycznej, która ma ułatwić studentom orientację w problemach badawczych związanych ze sztuką średniowieczną, najważniejszych zjawiskach artystycznych na przestrzeni ok. tysiąca lat dziejów Europy, oraz przedstawić interpretacje kluczowych dzieł sztuki tej epoki. Wiedza zdobyta na wykładzie ma w założeniu stanowić podstawę do dalszej, samodzielnej pracy studentów, opartej na lekturze wskazanych publikacji, a jej poziom sprawdzany będzie w trakcie egzaminu końcowego.

Ćwiczenia:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym stanowić będą uzupełnienie wykładu o sztuce średniowiecznej. Ich celem jest zapoznanie z najważniejszymi problemami, pojęciami i zagadnieniami sztuki średniowiecznej, a także uwarunkowaniami wpływającymi na kształtowanie podstawowych procesów, które znajdują odzwierciedlenie w sztuce średniowiecznej. Zajęcia mają też służyć ugruntowaniu wiedzy w zakresie terminologicznym, głównych rodzajów i typów dzieł, a także mają być pomocne w określaniu przyczyn i chronologii różnych zjawisk zachodzących w sztuce średniowiecznej. W toku zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące kilku bloków tematycznych m. in. takich jak: periodyzacja sztuki średniowiecznej (style i epoki, kryteria formalne, przełomy stylowe), aspekty historii politycznej Europy i Polski, bazylika i inne typy budowli kościelnych ,klasztor, miasto, zamek, katedra, nastawa ołtarzowa, pomnik nagrobny, modele kaplic władczych, sztuka wobec kultu relikwii, rola i miejsce artysty w społeczeństwie wieków średnich.

Podstawowa literatura:

– P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. I, Warszawa 1973

– Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976

– N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. I, Warszawa 1973

– W. Sauerlaender, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

– M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, WaiF, Warszawa 1980

– P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

– W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

– O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, przeł. Anna Palińska, Warszawa 1989

– E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1970

– Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., opr. J. Białostocki, Warszawa 1978

– Sztuka Świata, tom III-IV, Warszawa 1990-93

– Sz. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996

– Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2005

– Sz. Skibiński, K. Lorkiewicz-Zalewska, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010

– A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, tom II, Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

– J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010

– A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014

– T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014

Polecamy także tomy dotyczące średniowiecza serii wydawniczych: Propylaen Kunstgeschichte…, Berlin, Propylaeen Verlag, i Pelican History of Art, natomiast ostrzegamy przed zbyt łatwowiernym korzystaniem ze znakomicie prezentujących się tomów wydawnictwa Könemann (Sztuka romańska, Gotyk, pod red. Rolfa Tomana), które zostały w polskojęzycznej wersji zmasakrowane przez „tłumaczy” zupełnie nie rozumiejących tekstów o sztuce, zatem polecamy wydania oryginalne lub jako zbiór ilustracji.

Lektury uzupełniające:

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968 (i późniejsze wydania); T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990 (i późniejsze wydania); N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Znak, Kraków 1998; J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 [także nowe wydania]; J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1961 [także nowe wydania], G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986 [także nowe wydania].

Zajęcia kończą się egzaminem. Ma on formę ustną i obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie oraz we wskazanych publikacjach.

Sylabus

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej (II rok)

dr hab. Piotr Korduba, prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski, dr Michał Mencfel

I semestr, moduł 90h: 60h wykładu i 30h ćwiczeń

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: egzamin

Wykład:

Cele kształcenia: zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą historii sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej dotyczącą najważniejszych kierunków i ośrodków artystycznych, dzieł i artystów z uwzględnieniem kontekstu szeroko rozumianej humanistyki, dziejów społecznych, politycznych i gospodarczych.

Przedmiot kształcenia: prezentacja wybranych – spośród najistotniejszych – problemów sztuki europejskiej i polskiej doby renesansu i baroku. W oparciu o nie postaramy się przedstawić w pierwszej kolejności geografię sztuki tego czasu, a także związane z nią główne zagadnienia badawcze. Proponowane wykłady będą więc nie tylko omawiać kolejne, odrębne zagadnienia, ale także wskazywać naukową perspektywę dla refleksji nad sztuką XVI-XVIII w. Spróbujemy ukazać podstawowe kierunki i mechanizmy działalności artystycznej, a także środowiska oraz indywidualnych twórców. Przyjrzymy się specyficznym dla fenomenom dla tego czasu (jak np. rzeźba statuaryczna, rezydencja, barokowa świątynia, komplementarność sztuk).

Ćwiczenia:

Zasadniczym celem ćwiczeń – stanowiących integralną i obowiązkową część kursu z historii sztuki nowożytnej, obejmującego nadto cykl wykładów – jest zapoznanie studentów z wybranymi, szczególnie istotnymi zjawiskami z obszaru sztuki nowożytnej a tym samym przygotowanie do egzaminu z dziejów sztuki tego okresu. Zajęcia mają zatem w pierwszym rzędzie charakter „faktograficzny”, informacyjny, służą pozyskaniu przez uczestników określonego korpusu wiedzy o nurtach artystycznych, dziełach i artystach.

Tegoroczne ćwiczenia w całości poświęcone będą nowożytnej sztuce polskiej, tj. sztuce powstającej od początku wieku XVI po połowę wieku XVIII na terenach ówczesnej Rzeczpospolitej. Dzieła, twórców, tendencje artystyczne będziemy wszakże analizować w szerszym kontekście: po pierwsze, w kontekście rozgrywających się wówczas w Polsce wydarzeń i procesów politycznych, społecznych i kulturowych, po drugie – w kontekście europejskich zjawisk kulturowych.

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, tj. kluczowa dla ich powodzenia jest aktywność studentów: każdy z uczestników będzie zobowiązany – są to warunki uzyskania zaliczenia zajęć – do:

– obecności (dopuszczam dwie nieobecności; gdyby absencji miało być – z uzasadnionej przyczyny – więcej, student zobowiązany jest do zgłaszania się do prowadzącego na bieżąco(!) celem uzyskania informacji na temat zasad odrobienia zaległości),

– lektury wskazanych tekstów,

– udziału w prowadzonych w oparciu o nie dyskusjach,

– przygotowania krótkiego referatu-wprowadzenia do wybranego tematu i poprowadzenia na jego temat kilkuminutowej dyskusji.

Literatura:

I. Historia sztuki nowożytnej powszechnej:

Barok, red. R. Toman, Warszawa 2000

– J. Białostocki, Dwugłos o Berninim, Wrocław 1962

– Dobrzycka, Velazquez, Warszawa 1990

– H. Langdon, Caravaggio, Poznań 2003

– M. Levey, Wczesny Renesans, Warszawa 1972

– M. Levey, Dojrzały Renesans, Warszawa 1980

– I. Nash, Vermeer, Warszawa 1998

– N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Warszawa 1980

Renesans w sztuce włoskiej, red. R. Toman, Kolonia 2000

– M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa, Warszawa 1979

– M. Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989

– J. Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970

Sztuka świata, t. 5-7

– W. Tomkiewicz, Piękno wielorakie, Warszawa 1971

– Z. Waźbiński, P. P. Rubens, Warszawa 1975

– Wersal, Warszawa 2004

Wielcy mistrzowie sztuki włoskiej, Warszawa 2002

– T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI w., Warszawa 1971

– A. Ziemba, Iluzja a realizm: gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

– T. Żuchowski, Traktat o rzeźbie Michała Anioła, „Rocznik Historii Sztuki“, 2001

II. Historia sztuki nowożytnej polskiej:

– K. Cieślak, Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku, Gdańsk 1992

– H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce, Warszawa 1976

– H. Kozakiewiczowa, Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978

– H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1986 

– A. Małkiewicz, Układ przestrzenny kościoła Il Gesu oraz tegoż, Barokowa architektura sakralna w Krakowie, w: Theoria et praxis, Kraków 2000

– A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980

– S. Mossakowski, Tylman z Gameren, Wrocław 1973

– S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533), Warszawa 2007 

– A. Rottermund, Zamek Warszawski w epoce Oświecenia, Warszawa 1989

– R. Skowron, Apartament Królewski w zamku krakowskim, „Studia Waweliana”, V, 1996

Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok, red. Z. Bania, (Sztuka polska, t. IV), Warszawa 2013

Sztuka Polska. Renesans i manieryzm, red. M. Zlat (Sztuka polska, t. III), Warszawa 2008

– Vanitas: portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, kat. wyst., Poznań 1997

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

Renesans:

– Początki Renesansu w Polsce

– Rzeźba nagrobna w Polsce w XVI w. (Bartłomiej Berrecci, Jan Maria Padovano, Jan Michałowicz z Urzędowa, Santi Gucci, Hieronim Canavesi)

– Wawel – dzieje i funkcje rezydencji

– Brunelleschi, Alberti i architektura wczesnego renesansu w Italii

– Michał Anioł – rzeźba i architektura

– Palladio

– Ghiberti

– Donatello

– Wczesnorenesansowe malarstwo we Florencji

– Przedbarokowe malarstwo ścienne (Andrea Mantegna, Michał Anioł, Rafael, Veronese, Gulio Romano, Correggio)

– Malarstwo weneckie i północnowłoskie w XVI wieku: (Bellini, Giorgione, Tycjan, Veronese)

– Włoski manieryzm (architektura, rzeźba, malarstwo)

– Urbanistyka renesansowa (w tym Zamość jako przykład renesansowej urbanistyki w Polsce)

– Van Eyck i wczesny renesans w Niderlandach

Barok:

– Włoskie malarstwo wczesnego baroku (bracia Carracci, Domenichino, Guido Reni, Andrea Sacchi)

– Caravaggio

– Barokowa architektura w Rzymie (Il Gesu, Carlo Maderno, Pietro da Cortona, Carlo Rainaldi)

– Bernini jako architekt

– Bernini jako rzeźbiarz

– Barokowa rzeźba włoska (Alessandro Algardii, Francois Duquesnoy, Ercole Ferrata)

– Borromini

– Rubens

– Rembrandt

– Velazquez

– Barokowe malarstwo ścienne (Pietro da Cortona, Andrea Pozzo, bracia Asamowie, Tiepolo, Jerzy W. Neunhertz)

– Architektura rezydencjonalna doby baroku w Europie i jej renesansowe korzenie (pałac papieski na Watykanie, Escorial, Anglia w XVI w., palazzo Barberini w Rzymie, Vaux-le-Vicomte, Wersal)

– Portret trumienny

– Zamek Królewski w Warszawie – dzieje i funkcje rezydencji

– Tylman z Gameren

– Główne nurty XVII-wiecznej architektury rezydencjonalnej w Polsce

– Główne nurty XVII-wiecznej architektury sakralnej w Polsce

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej (II rok)

prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska, dr Piotr Bernatowicz, dr Filip Lipiński, dr Magdalena Radomska

II semestr, moduł 90h: 60h wykładu i 30h ćwiczeń

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: egzamin

W czasie wykładów i ćwiczeń omawiane zostaną wybrane zagadnienia z historii polskiej i powszechnej sztuki począwszy od końca wieku XVIII po lata 90-te wieku XX. Twórczość artystyczna będzie rozpatrywana na tle przemian kulturowych, intelektualnych, społecznych i politycznych. Istotna będą zarówno analizy poszczególnych dzieł sztuki, jak i mechanizmy działalności artystycznej. Duży nacisk zostanie położony na geografię sztuki tego okresu.

Sylabus

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska, dr Filip Lipiński, dr Dorota Łuczak, dr Magdalena Radomska

II semestr, moduł 90 godz.: 60 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: egzamin

W czasie wykładów i ćwiczeń omawiane zostaną wybrane zagadnienia z historii polskiej i powszechnej sztuki począwszy od końca wieku XVIII po lata 90-te wieku XX. Twórczość artystyczna będzie rozpatrywana na tle przemian kulturowych, intelektualnych, społecznych i politycznych. Istotna będą zarówno analizy poszczególnych dzieł sztuki, jak i mechanizmy działalności artystycznej. Duży nacisk zostanie położony na geografię sztuki tego okresu.

Egzamin z Wprowadzenia do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

Egzaminatorzy: prof. UAM Agata Jakubowska, dr Dorota Łuczak (koordynatorka USOS)

Egzamin: test wizualny i egzamin ustny. Należy zaliczyć test wizualny (min. 50%), żeby móc podejść do egzaminu ustnego. Na egzaminie ustnym studentka/student losuje zestaw dwóch pytań. Jedno z nich dotyczy zagadnień omawianych na ćwiczeniach. Na oba pytania należy odpowiedzieć w stopniu przynajmniej dostatecznym.

Zagadnienia egzaminacyjne:
1. Sztuka przedrewolucyjnej, rewolucyjnej i napoleońskiej Francji.

2. Architektura klasycystyczna

3. Malarstwo pejzażowe w pierwszej połowie XIX wieku

4. Wątki patriotyczne w sztuce polskiej od 1764 do 1863

5. Historyzm w XIX-wiecznej architekturze
6. Romantyczne malarstwo i rzeźba.

7. Rzeźba II połowy XIX w.

8. Kierunki i tendencje w malarstwie II poł. XIX wieku: realizm, impresjonizm, postimpresjonizm symbolizm,

9. Charakterystyka architektury w najważniejszych ośrodkach secesji w Europie i w Polsce.

10. Zagadnienie wystaw światowych

11. Malarstwo historyczne i realistyczne w Polsce

12. Sztuka a fotografia w II połowie XIX wieku

13. Modernizm polski na przełomie XIX i XX w

14. Awangarda początku XX wieku: fowizm, kubizm, futuryzm, ekspresjonizm
15. Dadaizm

16. Konstruktywizm
17. Modernistyczna architektura
18. Surrealizm

19. Życie artystyczne w II RP (główne ugrupowania artystyczne, ważne wystawy, instytucje)
20. Sztuka państw totalitarnych (III Rzesza, Włochy, ZSRS)

21. Sztuka po drugiej wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych i Europie (1945-1960).

22. Oblicza ciała w sztuce drugiej połowy XX wieku

23. Sztuka minimalnych środków – od minimalizmu do konceptualizmu

24. Odmiany realizmu w drugiej połowie XX wieku

25. Poza malarstwem i rzeźbą, poza muzeum – przedmiot, environment, instalacja, land art, nowe media.

26. Happening i performance w sztuce XX wieku.

27. Lata 80 i powrót malarstwa

28. Sztuka w służbie społecznej a sztuka w służbie kapitalizmu – lata dziewięćdziesiąte

29. Ewolucje i rewolucje w architekturze w drugiej połowie XX wieku

Sugerowane lektury
UWAGA! Na egzaminie wymaga jest też znajomość tekstów omawianych na ćwiczeniach a nie uwzględnionych w tym spisie

H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

H. Honour, Romanticism, London 1979

M. Porębski, Malowane dzieje, Warszawa 1962
M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977
L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974
Z. Kępiński, Impresjoniści u źródeł swoich obrazów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976.
M. Wallis, Secesja, Warszawa, 1984.
H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1980.
W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985.
E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.
A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980
A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna. Zarys rozwoju, Kraków 1967
J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976
M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979
A. Taborska. Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007
H. Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, Warszawa 1986
G. Lista, Futuryzm, Warszawa 2002
B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, Warszawa 1991
T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1988

M. Carlson, Performans, Warszawa 2007
E. Kuryluk, Hiperrealizm – Nowy realizm, Warszawa 1979
M. Hussakowska-Szyszko, Minimalizm, Kraków 2003
U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973
P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 1945-1989, Poznań 2005


N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 2, Warszawa 1980

D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Sztuka polska:
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989

S. Kozakiewicz, Malarstwo polskie. Oświecenie – klasycyzm – romantyzm, Warszawa 1976

M. Porębski, Malowane dzieje, Warszawa 1962

J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003
M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa 1986
Z. Kępiński, Impresjonizm polski, Warszawa 1961
E. Mike-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm. Naturalizm, Warszawa 2005
W. Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2005
P. Szubert, Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1995
W. Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000
A. Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000
Z. Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918-1939, Kraków 1975
I. Luba, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004
I. Jakimowicz, Witkacy-Chwistek-Strzemiński, Warszawa 1978
W. Włodarczyk, Socrealizm, Paryż 1986
A. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981.
P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999
A. Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012

Sylabus

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.