Zajęcia terenowe

067_dsc4078

Sztuka metropolii (sztuka Krakowa) (II rok)

konwersatorium, ćwiczenia terenowe

Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, dr Michał Mencfel, dr Adam Soćko

II semestr, 18h „gabinetowych” oraz 5 dni (42h) zajęć terenowych w Krakowie

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie referatu wygłaszanego w Krakowie oraz kolokwium)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sztuką Krakowa oraz wdrożenie do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów.
Zajęcia składają się z dwóch części: wykład (9 x 2 godz.) poświęcony jest omówieniu głównych zagadnień sztuki Krakowa jako ośrodka i środowiska artystycznego w różnych epokach historycznych. Szczególną uwagę zwraca się na problem przestrzennego funkcjonowania dzieł sztuki, problem kształtowania się miejscowej tradycji artystycznej, mecenatu artystycznego sprawowanego przez różne warstwy społeczne, znaczenia sztuki Krakowa w kontekście sztuki polskiej i europejskiej.
Integralną część zajęć stanowi pięciodniowy objazd zabytkoznawczy, w trakcie którego studenci zapoznają się z najważniejszymi dziełami sztuki in situ, dokonując rekapitulacji stanu badań i próbując samodzielnej interpretacji.

Podstawowa literatura:

– T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, [wiele wydań, np. wyd. 5.] Kraków 1978.

Obóz inwentaryzacyjny (II rok)

ćwiczenia terenowe

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, dr hab. Jacek Kowalski, dr Piotr Bernatowicz, dr Michał Haake, dr Filip Lipiński, dr Tomasz Ratajczak,

II semestr (w okresie wakacyjnym), dwa tygodnie

3 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie prac pisemnych – opisów dzieł sztuki)

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności pracy “w terenie” z dziełami różnych gatunków – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej analizy.

W trakcie zajęć studenci wykonują opisy inwentaryzacyjne i analityczne oraz plany budowli średniowiecznych i barokowych, analizują rzeźby różnych gatunków i epok, a także inne elementy wyposażenia kościołów: epitafia, nagrobki, ołtarze; dokonują analizy formalnej, datowania oraz ikonograficznej interpretacji polichromii barokowej. Istotnym elementem zajęć jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w ciągu dotychczasowych studiów.

Sylabus

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.