Seminaria fakultatywne

Seminarium ogólne: Film o sztuce
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz

I-II semestr, 60 godz.

10 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Czy sztuka o sztuce pozwala nam pojąć coś istotnego ze sztuki samej? Czy jedno medium może jasno oświetlić drugie?

Tematem seminarium jest film o sztuce – dokumentalny i fabularny , współczesny i dawny, komedia i dramat, biografia i impresja. Chodzi zatem o wspólne analizy filmów, które zdaniem uczestników seminarium mówią im coś istotnego o sztukach plastycznych, o procesie, w wyniku którego powstają istotne dzieła sztuki.

Proponuję Państwu po pierwsze – wspólną dyskusję nad filmem jako artystycznym medium, nad możliwościami interpretacji jego złożonej natury. Po drugie – zagłębienie się w ramach indywidualnych prac w istotne filmy, których głównym problemem i tematem jest artysta, twórczy proces, sztuka. Będziemy wspólnie szukali wpisanych w filmy wizji sztuki, koncepcji artysty, sposobów prezentacji dzieła wizualnego, a zwłaszcza – odpowiedzi na pytanie czy w konkretnych przypadkach, dzięki mocy filmowego medium, ujawnia się coś istotnego, co pozwala nam lepiej pojmować to, co jest przedmiotem naszych studiów. 

Warunki zaliczenia: w I semestrze konspekt pracy seminaryjnej, w II zaakceptowana praca końcowa.

Bazowa literatura:

 • Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, 2010
 • Aumont, M. Marie, Analiza filmu, 2011
 • Deleuze, Kino 1. Obraz-ruch, 2. Obraz-czas, Gdańsk 2008
 • Czeczot-Gawrak, Film o sztuce. Nowe zjawisko kultury artystycznej, Warszawa 1974.
 • Art on Screen. A Directory of Films and Videos About the Visual Arts, ed. Nadine Covert 1992
 • Revisioning History. Film and
the Construction of a New Past, ed. R. A. Rosenstone Princeton – New Jersey 1995
 • Picture This. Media Representation of Visual Arts and Artists, ed. Philip Hayward, 1998
 • M. Sager Eidt, Writing and Filming the Painting. Ekphrasis in Literature and Film, Amsterdam and New York, 2008

 

Seminarium ogólne: Dzieło – metodologia – metoda. Wprowadzenie do badań 
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

I-II semestr, 60 godz.

10 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Zasadniczym celem planowanego seminarium będzie przygotowanie do pracy naukowej historyka sztuki. Uczestnicy seminarium będą pracować nad tekstami, których przedmiot badawczy zostanie określony dopiero na zajęciach, budując na swoje potrzeby określoną metodę postępowania i przyjmując określoną metodologię. Prowadzący seminarium wychodzi założenia, że bez takiej podstawy trudno o krytyczną ocenę dotychczasowej literatury i w następstwie sformułowanie propozycji badawczej. Istotne w pracy naukowej jest bowiem rozróżnianie pisania pod tezę od hipotezy badawczej, a tym samym metodologii od ideologii. Badacz musi bowiem rozważyć dotychczasowe propozycje badawcze i odnieść się do nich z stosowną krytycznością, pozwalającą na sformułowanie problemu badawczego.

W pracy nad tekstami seminaryjnymi uczestnicy seminarium staną przed trzeba zasadniczymi kwestiami:

 1. rozpoznanie podstawowych kierunków i problemów badawczych;
 2. zachowanie niezależnego stanowiska badawczego;
 3. sformułowanie problemu badawczego.

Uczestnicy seminarium będą poznawać zasady pisania tekstu naukowego dotyczącego, a efektem końcowym będzie tekst, którego objętość w wersji ostatecznej jest obliczany na 1 arkusz wydawniczy (ok. 21 stron/ 44 tys. znaków). Praca nad tekstem zaplanowana jest na dwa semestry.

W pierwszym semestrze uczestnicy przedstawiają tematy z którymi zamierzają się zmierzyć, omówią podstawową literaturę przedmiotu oraz proponują koncepcję pracy seminaryjnej (konspekt). Na podstawie wystąpień oraz przedłożonego konspektu zostanie wystawiona ocena.

W drugim semestrze, na podstawie trzech prezentacji zbudowanych w oparciu o konspekt, uczestnicy seminarium piszą pracę końcową, opatrzoną stosownymi odsyłaczami i spisami literatury. Ocena po drugim semestrze zostanie wystawiona na podstawie pracy końcowej i aktywności seminaryjnej.

Seminarium trwa dwa semestry.

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest przedstawienie na seminarium w trakcie semestru konspektu pracy oraz przedłożenie go w wersji pisemnej z podaną literaturą. Tekst oddany powinien być napisany zgodnie z obowiązującymi regułami języka polskiego.

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest spełnienie dwóch wymogów. Po pierwsze przedstawienie na seminarium co najmniej dwa razy wyników swoich badań, tj. szczegółowe zreferowanie jednego z kluczowych zagadnień pracy oraz zreferowanie całości pracy; po drugie oddanie pracy pisemnej o objętości ok. jednego arkusza wydawniczego, napisanej zgodnie z obowiązującymi regułami języka polskiego i z poprawnie zastosowanym aparatem badawczym (przypisy, podpisy pod ilustracje, podanie źródeł wykorzystanych materiałów). 

 

Seminarium ogólne: Sztuka na Bałkanach
dr Magdalena Radomska

I-II semestr, 60 godz.

10 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium poświęcone będzie krytycznemu przeglądowi sztuki na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem krajów byłej Jugosławii (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Serbii, Chorwacji i Słowenii) a także Bułgarii i Rumunii od 1989 roku z uwzględnieniem kontekstu rozwoju sztuki na tych obszarach od początku dwudziestego wieku.

Zajęcia poświęcone będą nie tylko zjawiskom artystycznym rozwijającym się w poszczególnych krajach, ale także teoretycznemu ujęciu problemu Bałkanów jako opresyjnego konstruktu pojęciowego i politycznego w tekstach autorów takich jak  Slavoj Žižek czy Maria Todorova. Część teoretyczny wsparta będzie przykładami prac artystów, którzy problematyzowali pojęcie Bałkanów w swej twórczości. Podczas zajęć omówiony zostanie także kontekst zróżnicowania postaw artystycznych i politycznych wobec konfliktów zbrojnych na terenach należących do państw byłej Jugosławii,  czy geografii artystyczno-politycznej regionu. Zajęcia poświęcone będą rozmaitym konfliktowym konstrukcjom tożsamościowym w państwach regionu – problemowi przemocy symbolicznej, sztuki wobec nacjonalizmu, bio- i nekropolityki, czy tożsamościom i postawom umykającym hegemonii narodowej i kapitalistycznej. Omówione zostaną najważniejsze instytucje i zjawiska artystyczne w Zagrzebiu, Lublanie (Metelkova), Belgradzie, Sarajewie, Bukareszcie, etc. 

Zajęcia będą miały formę otwartą – zajęcia będą współtworzyć zaproszeni artyści i historycy sztuki (via skype) a po wstępnym zapoznaniu się z historią sztuki Bałkanów, studenci będą mogli mieć wpływ na problematykę zajęć, która zależna będzie także od zainteresowań grupy.

 

Bibliografia:

Arns, Inke., IRWIN, Retroprincip 1983-2003, Frankfurt am Main, 2003

Gržinić, M., Retroavangarde, Wien, 1997.

Gržinić, M., Fiction reconstructed:Eastern Europe, post-socialism&the retro-avant-garde, Wien 2000.

Irwin (ed.), East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, London 2006.

Mandic Asja [ed.], Artefacts: Bosnia and Herzegovina at the Venice Biennale 1993-2003, Sarajevo 2007.

Milovac, Tihomir. The Misfits. Conceptualist Strategies in Croatian Contemporary Art, Zagreb 2002.

Niculescu  Alexandru  [ed.], Romanian Cultural Resolution, Ostfildern 2011.

Šuvaković, Misko., Impossible Histories: Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant Gardes in Yugoslavia, 1918-1991, Cambridge 2003.

Szeeman Harald [ed.], Blood and Honey Future’s in the Balkans, kunst Der Gegenwart Blut & Honig Zukunft Ist am Balkan, Wienn 2003.

Vassileva Maria[ed.], Art for Change, w: Art for Change, Sofia 2015.

Vild B. (et al.), On Normality. Art in Serbia 1989-2001, Belgrade 2001.

 

Seminarium ogólne: Architektura i rzeźba architektoniczna w średniowieczu i początkach nowożytności
dr Tomasz Ratajczak

I-II semestr, 60 godz.

10 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium poświęcone będzie architekturze i rzeźbie związanej z architekturą bezpośrednio (detal dekoracyjny) lub pośrednio (np. nagrobki), w okresie od późnego antyku (IV w.) do połowy XVI stulecia, jednak z naciskiem na problematykę architektury środkowoeuropejskiej w okresie od X do połowy XVI w. Prowadzący zaprasza uczestników seminarium do zgłaszania własnych projektów badawczych, które oczywiście muszą uzyskać jego akceptację, a w przypadku braku takich zgłoszeń będzie proponował określone tematy z w/w zakresu. Preferowane będą tematy, których realizacja będzie umożliwiała bezpośredni kontakt z przedmiotem badań, czyli analizę dzieła architektury w terenie, ale w uzasadnionych przypadkach zaakceptowane zostaną projekty badań mających wyłącznie charakter kameralny, lub nieznacznie wykraczających poza tematyczny zakres seminarium.

Do zaliczenia seminarium wymagana będzie znajomość literatury proponowanej na bieżąco przez prowadzącego (przykładowy wybór poniżej), aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze niezależnie od przyczyny, przekroczenie tego limitu będzie rozpatrywane indywidualnie na podstawie usprawiedliwień tylko w wyjątkowych przypadkach), analiza stanu badań wybranego tematu pracy w formie prezentacji podczas zajęć, przygotowanie i przedstawienie konspektu pracy seminaryjnej (semestr I) oraz jej napisanie i akceptacja przez prowadzącego (semestr II).

Wybrana literatura:

– J. Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu, Kraków 2013

Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration. Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, ed. J. Fajt, Praha 2003

– P. Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985

– A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014

– J. Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000

– T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław 1989

– R. Kaczmarek, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Wrocław 1999

– L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001

– D. Kimpel, R. Suckale, Die gotische Architektur in Frankreich 1130-1270, München 1985

– J. Kowalski, Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010

– P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

– M.C. Schurr, Gotische Architektur im mittleren Europa 1220-1340. Von Metz bis Wien, München-Berlin 2007

– S. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996

– A. Soćko, Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego, Warszawa 2005

– T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014

– M. Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006

– J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju, Kraków 2017

Velké dějiny zemí Koruny české, tomy I do VI

The Year 1300 and the Creation of a New European Architecture, ed. A. Gajewski, Z. Opačić, Turnhout 2007

Uwaga: jedna z prac seminaryjnych – wybrana przez studenta – po napisaniu i zaakceptowaniu przez prowadzącego musi zostać zarejestrowana jako praca licencjacka i zamieszczona w uniwersyteckim Archiwum Prac Dyplomowych (APD).