Wykłady monograficzne (II-III rok)

Z dziejów techniki budowlanej
prof. UAM dr hab. Tomasz Wujewski
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Omówienie metod konstruowania budowli, tj. technik, technologii, stosowanych materiałów budowlanych i ich właściwości, systemów konstrukcyjnych, w ujęciu typologicznym („od fundamentów aż po dach”), w okresach od starożytności do początków XX w.
Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, lecz szczególnie polecany studentom, którzy chcą wziąć udział w zajęciach „Podstawy badań architektonicznych”, gdyż jest także po części teoretycznym do nich przygotowaniem.
Zaliczenie tych zajęć jest jednym z warunków uzyskania uprawnień określonych w opisie zajęć p.t. “Dokumentacja badań architektonicznych”.

Epoka renesansu w malarstwie Niemiec i Europy środkowej
prof. dr hab. Adam Labuda
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Malarstwo epoki renesansu w krajach niemieckich swą renomę zawdzięcza wielkim, oryginalnym osobowościom twórczym, takim jak Albrecht Dürer, Lucas Cranach Starszy, Albrecht Altdorfer, Hans Holbein Młodszy, Hans Baldung Grien, Matthias Grünewald. Malarze ci około1500 roku, w dialogu ze sztuką Italii i Niderlandów, odkrywali świat jako zjawisko zmysłowe i pełne znaczeń, dając jego artystyczny przekład w nowatorskich krajobrazach i portretach, okazałych dziełach ołtarzowych i obrazach historycznych. Czynni byli na dworze cesarskim Maksymiliana we Wiedniu i Innsbrucku, na dworach możnych świeckich i duchownych, w metropoliach handlowych w Norymberdze, Frankfurcie, Strasburgu i Augsburgu. Oddani sztuce, byli także uczestnikami i obserwatorami przemian i konfliktów epoki: duchowych i społecznych, zwłaszcza konfesyjno-religijnych, związanych z reformacją; reagowali żywo na prądy humanizmu oraz nowe wyobrażenia o porządku świata.
W wykładzie przedstawimy sylwetki ww. twórców, ich charakterystyczne dzieła, omawiając ich przesłanie artystyczne i ideowe.
Forma zaliczenia: kolokwium.

Modernizm i prymitywizm [SYLABUS]
prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Przedmiotem wykładu będzie jedna z zasadniczych kategorii modernizmu, czyli prymitywizm i jego szczególna postać w polskim dyskursie krytycznym i polskiej sztuce XX wieku.
Wyjaśnienie wagi fascynacji sztuka prymitywna europejskich artystów nowoczesnych wymaga omówienia kilku kluczowych kwestii, takich jak: po pierwsze takich jak charakter bazowego modernistycznego mitu regeneracji i jego roli w budowaniu przekonania o szczególnej sile odnowicielskiej sztuki prymitywnej; po drugie konstrukcji pojęcia prymitywny i pierwotny w obrębie XIX i XX wiecznej humanistyki, a szczególnie antropologii; po trzecie zjawiska poszerzania pojęcia „prymitywizmu” na bazie ogólnie przyjętej teorii ewolucji na sztukę dziecięcą, ludową i egzotyczną.
Wszystkie te zagadnienia zostana naświetlone w odniesieniu do polskiego dyskursu krytycznego i polskiej sztuki XX wieku.
Forma zaliczenia – krótka praca końcowa oparta na materiale omawianym w trakcie wykładu.

Bazowa literatura:

A.Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu, przeł. T. Sieczkowski, A. Dąbrowska, Kraków 2009

M. Antliff, P. Leighten, Primitivism, in: Critical terms for Art History, red. E. Nelson, R. Shiff, Chicago 2000

S. Szuman, Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa 1927

S. Szuman, Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie, Poznań 1929

F. Boas, Primitive Art, 1928

K. Piwocki, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Warszawa 1975

Ignacy Witz, Wielcy malarze amatorzy, 1964

H. Schreiber, Koncepcja sztuki prymitywnej. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w sztuce Zachodu, Warszawa 2012

D. Fraser, Primitive Art, 1962

W. Telakowska, Twórczość ludowa w nowym wzornictwie, Warszawa 1954

Sztuka i kultura Kalifornii
dr hab. Paweł Leszkowicz
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Celem wykładu monograficznego jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w kulturze, architekturze i sztuce Kalifornii, w perspektywie historycznej i współczesnej. W centrum zajęć znajdą się instytucje artystyczne, akademickie i wystawiennicze w Kalifornii, które są przedmiotem najnowszych badań autora wykładu. W tym instytucjonalnym kontekście przedstawiony zostanie zarys historii kalifornijskiej sztuki i kultury wizualnej, od czasów prekolonialnych do dzisiaj, oraz to jak jest ona prezentowana przez najważniejsze muzea, wystawy i opracowania naukowe i popularne. Nacisk zostanie położony na sztukę i jej instytucje w dwóch najważniejszych miastach – Los Angeles i San Francisco. Ich specyfika i wplyw na kulturę i sztukę amerykańską i globalną, zostanie wyodrębniony poprzez akcent położony na odrębność architektoniczną, rolę kontrkultury, multikulturalizm/interkulturalizmu, kwestię emigracji, ruchy praw obywatelskich i przemysł filmowy. Ponadto rozwój meksykańskiej/latynowskiej i amerykańskiej sztuki i architektury nowoczesnej, zostanie przedstawiony z kalifornijskiej perspektywy, poprzez najważniejsze zjawiska artystyczne, artystów, założenia architektoniczne, szkoły artystyczne i muzea. Zarówno dawna jak i współczesna sztuka Kalifornii, będą się przeplatały w ramach poszczególnych zajęć zorganizowanych wokół aktualnych problemów podejmowanych przez kalifornijskie uniwersytety i muzea w XXI wieku.

Bibliografia:

Auther Elissa, Lerner Adam (ed.) West of Center. Art and the Counterculture Experiment in America, 1965-1977 ( Museum of Contemporary Art Denver, University of Minnesota Press: 2012)

Clark Robin, Auping Michael, Hanor Stephanie, Phenomenal: California Light, Space, Surface (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 2011)

Dustin Nancy, Moure Wall, California Art. 450 Years of Painting and Other Media (Los Angeles: Dustin Publications 1998)

Helter Skelter. L.A Art in the 1990s (The Museum of Contemporary Art, Los Angeles 1992)

Hurewitz Daniel, Bohemian Los Angeles and the Making of Modern Politics (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 2008)

Los Angeles 1955-1985 (Paris: Centre Pompidou 2006)

Made in California. Art, Image and Identity 1900-2000 (LACMA LA 2001), and Pacific Standard Time: Los Angeles Art, 1945-1980 (The Getty LA 2011).

Reading California. Art, Image and Identity 1900-2000 (LACMA 2001), and Pacific Standard Time: Los Angeles Art, 1945-1980 (The Getty 2011).

Sunshine and Noir. Art in L.A. 1960-1997 (Louisiana MOMA 1997 )

Pacific Standard Time: Los Angeles Art, 1945-1980 (LA: Getty Research Institute 2011)

Phelan Peggy (ed.) Live Art in LA. Performance in Southern California, 1970-1983 (New York, London: Routledge 2012)

Whiting Cecile, Pop L.A. Art and the City in the 1960s (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 2006)