Zajęcia terenowe

067_dsc4078
Sztuka metropolii (sztuka Krakowa) (II rok)
konwersatorium, ćwiczenia terenowe 

Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM dr hab. Michał Mencfel, dr Adam Soćko
II semestr, 18 godz. „gabinetowych” oraz 5 dni (42 godz.) zajęć terenowych w Krakowie
2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie referatu wygłaszanego w Krakowie oraz kolokwium). Warunki zaliczenia: uczestnictwo we wszystkich zajęciach terenowych (5 dni, 42 h), rzetelne przygotowanie zadanego referatu, pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Kryteria oceny referatu: stopień uwzględnienia literatury przedmiotu, stopień kompletności przedstawionych zagadnień, stopień uporządkowania i klarowności wypowiedzi. Kryteria oceny kolokwium zaliczeniowego: stopień znajomości zabytków omawianych na zajęciach, stopień opanowania historii sztuki Krakowa w zakresie chronologii, faktografii i ikonografii.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sztuką Krakowa oraz wdrożenie do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów.
Zajęcia składają się z dwóch części: wykład (9 x 2 godz.) poświęcony jest omówieniu głównych zagadnień sztuki Krakowa jako ośrodka i środowiska artystycznego w różnych epokach historycznych. Szczególną uwagę zwraca się na problem przestrzennego funkcjonowania dzieł sztuki, problem kształtowania się miejscowej tradycji artystycznej, mecenatu artystycznego sprawowanego przez różne warstwy społeczne, znaczenia sztuki Krakowa w kontekście sztuki polskiej i europejskiej.
Integralną część zajęć stanowi pięciodniowy objazd zabytkoznawczy, w trakcie którego studenci zapoznają się z najważniejszymi dziełami sztuki in situ, dokonując rekapitulacji stanu badań i próbując samodzielnej interpretacji.

Podstawowa literatura:
– T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, [wiele wydań, np. wyd. 5.] Kraków 1978

Obóz inwentaryzacyjny (II rok) ćwiczenia terenowe

prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski, dr Dorota Łuczak, dr Filip Lipiński, dr Dorota Molińska, dr Tomasz Ratajczak
II semestr (w okresie wakacyjnym), dwa tygodnie
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie prac pisemnych – opisów dzieł sztuki)

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności pracy “w terenie” z dziełami różnych gatunków – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej analizy.
W trakcie zajęć studenci wykonują opisy inwentaryzacyjne i analityczne oraz plany budowli średniowiecznych i barokowych, analizują rzeźby różnych gatunków i epok, a także inne elementy wyposażenia kościołów: epitafia, nagrobki, ołtarze; dokonują analizy formalnej, datowania oraz ikonograficznej interpretacji polichromii barokowej. Istotnym elementem zajęć jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w ciągu dotychczasowych studiów.