Program studiów

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI

Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 4 semestry, 120 punktów ECTS, dla studentów rozpoczynających studia w r. 2013/14

Rok 1

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Seminarium ogólne
(całoroczne)
seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
6
2. Seminarium ogólne
(całoroczne)
seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
6
3. Historia doktryn
artystycznych
wykład obowiązkowe 60 egzamin 6
4. Historia doktryn
artystycznych
konwersatorium obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
5. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne I
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
6. Wykład monograficzny I wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
7. Wykład monograficzny II wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
8. Język obcy –
lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
Razem: 270   30

 

Rok I

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Seminarium ogólne I seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
6
2. Seminarium ogólne I seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
6
3. Metodologia konwersatorium obowiązkowe 60 zaliczenie
z notą
4
4. Współczesna kultura
wizualna
konwersatorium obowiązkowe 60 zaliczenie
z notą
4
5. Objazd
zabytkoznawczy
zajęcia
terenowe
obowiązkowe 40 zaliczenie
z notą
3
6. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne II
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
7. Wykład monograficzny III wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
8. Język obcy –
lektorat
ćwiczenia obowiązkowe 30 zaliczenie
z notą
2
Razem: 310   30

 

Rok 2

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Seminarium magisterskie seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
17
2. Moduł specjalizacyjny wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
4
3. Moduł specjalizacyjny seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
4
4. Wykład monograficzny wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
3
5. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne
konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
2
Razem: 150   30

 

Rok 2

Semestr 2
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Status zajęć Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
1. Seminarium magisterskie seminarium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
17
2. Moduł specjalizacyjny wykład do wyboru 30 zaliczenie
z notą
4
4. Moduł specjalizacyjny konwersatorium do wyboru 30 zaliczenie
z notą
4
5. Praktyka muzealna /
konserwatorska
praktyki do wyboru 4 tyg. zaliczenie
z notą
2
6. Egzamin dyplomowy       egzamin 3
Razem: 90   30

 

Pozytywne przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy do obrony.

 

Program studiów II stopnia na kierunku Historia Sztuki obowiązujący studentów przyjętych w roku akademickim 2012/2013

Lp. Nazwa przedmiotu Rok Semestr I ECTS Semestr II ECTS Razem
godziny
Forma
zaliczenia
Razem ECTS
1. Seminarium
ogólne I
I 30 5 30 5 60 zaliczenie
(ocena)
10
2. Seminarium
ogólne II
I 30 5 30 5 60 zaliczenie
(ocena)
10
3. Wykład
monograficzny I
I 30 3 30 3 60 zaliczenie

6
4. Wykład
monograficzny II
I 30 3 30 3 60 zaliczenie

6
5. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne I
I 30 4     30 zaliczenie 4
6. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne II
I 30 4     30 zaliczenie 4
7. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne III
I     30 4 30 zaliczenie 4
8. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne IV
I     30 4 30 zaliczenie 4
9. Praktyka muzealna/
konserwatorska
I     4 tyg. 12 4 tyg. zaliczenie 12
Razem: 180 24 180 36 360   60
10. Seminarium
magisterskie
II 30 8 30 8 60 zaliczenie 16
11. Wykład
monograficzny III
II 30 3 30 3 60 zaliczenie 6
12. Wykład
monograficzny IV
II 30 3 30 3 60 zaliczenie 6
13. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne V
II 30 2     30 zaliczenie 2
14. Zajęcia problemowo –
specjalizacyjne VI
II 30 2     30 zaliczenia 2
15. Egzamin magisterski II       24     24
Razem: 150 22 90 38 240   60

 

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.