Seminaria fakultatywne

Seminarium ogólne: Architektura i literatura średniowiecznej Europy
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium dotyczyć będzie wybranych zagadnień związanych ze sztuką dojrzałego i późnego średniowiecza w Europie i w Polsce. Prowadzący zaproponuje uczestnikom konkretne tematy. Zarazem pozostaje otwarty na pomysły badawcze uczestników seminarium, które nie muszą koniecznie mieścić się we wskazanym przez prowadzącego nurcie, ale wymagają jego zaaprobowania. Do zaliczenia konieczna jest znajomość podanych lektur, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie konspektu pracy, następnie przedstawienie go podczas zajęć i zaakceptowanie przez prowadzącego (semestr I), wreszcie oddanie pracy pisemnej i jej i pozytywna ocena przez prowadzącego (semestr II). Znajomość języków obcych (francuski, niemiecki, angielski) mile widziana.

 

Seminarium ogólne: Zagadnienia ze sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej

prof. UAM dr hab. Tomasz Wujewski

I-II semestr, 60 godz.

12 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Przedmiotem seminarium są zagadnienia ze sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej (do VI wieku). Istnieje możliwość zadeklarowania przez studenta preferowanej tematyki, temat jednakże musi być doprecyzowany z uwzględnieniem aktualnych możliwości jego zrealizowania (dostępność przedmiotu badań i literatury). Dla studentów niezdecydowanych propozycje tematów do wyboru przedstawi prowadzący.

Warunki zaliczenia: w I semestrze warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, przygotowanie pisemnej bibliografii wybranego przez siebie tematu, ustne zaprezentowanie zdobytej odnośnej wiedzy (częstotliwość zależeć będzie od liczby uczestników seminarium, lecz co najmniej 1 raz); w drugim semestrze każdy uczestnik przedstawi napisaną pracę seminaryjną i poprowadzi dyskusję nad nią; wszystkich obowiązuje obecność i aktywny udział; wymagane będzie szersze niż na dotychczasowych etapach studiowania zaznajomienie się z literatura fachową.

 

Seminarium ogólne: Rzeźba po awangardzie
prof. UAM dr hab. Michał Haake

I-II semestr, 60 godz.

12 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium będzie poświęcone problematyce rzeźby współczesnej. Jednym z kluczowych dla niej odniesień pozostaje dziedzictwo dwudziestowiecznej awangardy. Na wybranych przez uczestników przykładach przeanalizowane zostaną sposoby jego recepcji: drogi rewizji lub kontynuacji. 

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie tekstu spełniającego wymogi pracy naukowej.

Wybrana literatura:

Aplin, Eccentric objects. Rethinking sculpture in 1960s America, New Haven and London: Yale University Press 2012

Artyści o sztuce, opr. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa: PWN 1977

Dziamski, Awangarda po awangardzie, Poznań: Humaniora 1995

Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań: Arsenał 2009

A.Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba współczesna, Warszawa 1980

Krauss, Oryginalność awangardy I inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria 2011

Krauss, Passages in Modern Sculpture, Cambridge: The Mit Press 1981

Nesin, Cy Twombly. Things, New Haven and London: Yale University Press 2014

Skulptur. Von der Antike bis zur Gegenwart. 8. Jahrhundert v. Chr. bis 20. Jahrhundert, Hg. G. Duby, J-L., Daval, Köln / London / Madrid / New York / Paris / Tokyo 2002

Tucker, The Language of Sculpture, London: Thames and Hudson 1977

Orońsko. Kwartalnik Rzeźby.

 

Seminaria warsztatowe (I rok studiów II stopnia)

Seminarium warsztatowe: Sztuka w Poznaniu w latach 1945-1989
prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska

I semestr, 30 godz.

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium warsztatowe służyć będzie nabywaniu i doskonaleniu umiejętności prowadzenia badań naukowych i pisania prac badawczych z zakresu historii sztuki. Nasze działania skupią się na kilku aspektach: formułowanie tematu i problemu badawczego, gromadzenie i krytyczny przegląd literatury przedmiotu, pozyskiwanie i opracowywanie materiałów źródłowych (np. zasoby archiwalne instytucjonalne i prywatne, wywiady), udział w dyskusji naukowej oraz zasady konstruowania tekstu naukowego.

Tytuł seminarium – Sztuka w Poznaniu w latach 1945-1989 – określa szeroko obszar tematyczny, na którym będziemy prowadzili działania warsztatowe. Warunkiem zaliczenia zajęć jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń (zarówno ustnych, jak i pisemnych). Zajęcia mogą (choć nie muszą) prowadzić do powstania artykułu naukowego.

 

Seminarium warsztatowe: Warsztat historyka sztuki, czyli jak korzystać z podstawowych narzędzi
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz

I semestr, 30 godz.

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Zajęcia mają na celu praktyczne zastosowanie procedur badawczych wypracowanych w historii sztuki.

Uczestnicy zajęć będą rozwiązywać wybrane, cząstkowe problemy w oparciu o podstawowe kompendia i inne narzędzia stojące do dyspozycji historyków sztuki (takie jak np. KZSzwP, LCI, RDK, CVMA, AKL, Thieme-Becker, Dehio, Marburger Index, Iconclass, LMA. Dzięki temu – niezależnie od wybranej specjalizacji – przyszli historycy sztuki zaznajomią się z nimi, opanują umiejętności pozwalające samodzielnie z nich korzystać i rozwiązywać podobne problemy w przyszłej pracy zawodowej.

Literatura:

Jarzewicz, Historia sztuki średniowiecznej, [w:] Vademecum historyka mediewisty, redakcja naukowa Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski, PWN, Warszawa 2012, s. 409-425,

Frank Büttner, Andrea Gottdang, Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildinhalten, München 2006,    

 

Seminarium warsztatowe: Młody Bernini
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

I semestr, 30 godz.

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Tematem seminarium będzie wczesna twórczość znakomitego rzeźbiarza rzymskiego i człowieka wielu talentów Gian Lorenzo Berniniego (1598-1680). Za datę graniczną przyjmiemy – choć jedynie roboczo, będziemy wykraczać poza nią, jeśli zajdzie taka potrzeba – rok 1623, w którym Bernini kończy lat 25, a Maffeo Barberini jako papież Urban VIII rozpoczyna swój pod wieloma względami przełomowy dla rzeźbiarza pontyfikat. Przedmiotem naszego zainteresowania będą, obok pierwszych znanych dzieł rzeźbiarskich Berniniego (Koza Amaltea, Św. Wawrzyniec, Św. Sebastian), przede wszystkim dzieła powstałe dla kardynała Scipione Borghese (Eneasz, Anchizes i Askaniusz; Apollo i Dafne; Dawid; Porwanie Prozerpiny), a także liczne biusty portretowe.

Seminarium ma na celu w pierwszym rzędzie doskonalenie umiejętności warsztatowych (analitycznych, interpretacyjnych). Zależnie od przedmiotu danych zajęć dobierać będziemy instrumentarium badawcze, tak, by uczestnicy zapoznali się z możliwie szerokim spektrum sposobów profesjonalnego obchodzenia się z dziełem sztuki nowożytnej. Nacisk kłaść będziemy na wnikliwą analizę poszczególnych dzieł, ale, by zobaczyć je w pełniejszym świetle, poruszać będziemy także szersze zagadnienia: organizacji życia artystycznego w XVII-wiecznym Rzymie, mechanizmów mecenatu artystycznego etc.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (dopuszczam możliwość dwukrotnej absencji), lektura wskazanych tekstów i udział w prowadzonych w oparciu o nie dyskusjach, przygotowanie prezentacji dla uczestników zajęć oraz sporządzenie pracy o objętości 5-6 stron znormalizowanego maszynopisu, podejmującej ustalony z prowadzącym temat i spełniającej kryteria merytoryczne i formalne.

Niezbędna jest bierna znajomość języka angielskiego, mile widziana – także innych języków tzw. konferencyjnych.

Podstawowa literatura:

  • Andrea Bacchi, Anna Coliva (ed.), Bernini, katalog wystawy w Galleria Borghese, Roma 2017
  • Howard Hibbard, Bernini, Baltimore 1966
  • Arne Karsten: „Bernini”. Der Schöpfer des barocken Rom, München 2006
  • Franco Mormando, His Life and his Rome, Chicago 2011
  • Rudolf Wittkower, The Sculptor of the Roman Baroque, London 1997
  • Tadeusz Żuchowski, Poskromienie materii. Nowożytnej zmagania rzeźbiarzy z marmurem kararyjskim: Michał Anioł, Bernini, Canova, Poznań 2010