Seminaria fakultatywne

Seminarium ogólne:
Rzeźba po awangardzie 
prof. UAM dr hab. Michał Haake
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą Seminarium będzie poświęcone problematyce rzeźby współczesnej. Jednym z  kluczowych dla niej odniesień pozostaje dziedzictwo dwudziestowiecznej awangardy. Na wybranych przez uczestników przykładach przeanalizowane zostaną sposoby jego recepcji: drogi rewizji lub kontynuacji. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie tekstu spełniającego wymogi pracy naukowej.

Wybrana literatura:
• J. Aplin, Eccentric objects. Rethinking sculpture in 1960s America, New Haven and London: Yale
University Press 2012
• Artyści o sztuce, opr. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa: PWN 1977
• G. Dziamski, Awangarda po awangardzie, Poznań: Humaniora 1995
• G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań: Arsenał 2009
• A.Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980
• Kotula A., Krakowski P., Rzeźba współczesna, Warszawa 1980
• R. Krauss, Oryginalność awangardy I inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, Gdańsk: słowo/
obraz terytoria 2011
• R. Krauss, Passages in Modern Sculpture, Cambridge: The Mit Press 1981
• K. Nesin, Cy Twombly. Things, New Haven and London: Yale University Press 2014
• Skulptur. Von der Antike bis zur Gegenwart. 8. Jahrhundert v. Chr. bis 20. Jahrhundert, Hg. G. Duby,
J-L., Daval, Köln / London / Madrid / New York / Paris / Tokyo 2002
• W. Tucker, The Language of Sculpture, London: Thames and Hudson 1977
• Orońsko. Kwartalnik Rzeźby.

Seminarium ogólne:
Sztuka w Stanach Zjednoczonych 
dr Filip Lipiński
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą Seminarium dotyczyć będzie wybranych aspektów sztuki w Stanach Zjednoczonych, zarówno w XIX jak i XX/XXI wieku. Teksty omawiane na zajęciach będą miały na celu wieloaspektową analizę i  charakterystykę praktyk artystycznych oraz związanych z nimi zagadnień kulturowych i teoretycznych. Celem zajęć nie będzie konsekwentna, chronologiczna prezentacja obszaru problemowego związanego ze sztuką w USA, ale koncentracja na rozmaitych ogniskach problemowych. Seminarium otwarte jest na namysł nad szerokim spektrum perspektyw, mediów i zjawisk artystycznych – a jego kształt zależeć będzie również od propozycji studentów i ich projektów prac, wokół których koncentrować się będą spotkania w drugim semestrze. Studenci, którzy będą chcieli wziąć udział w seminarium zostaną na jednych z pierwszych zajęć poproszeni o zgłoszenie 1 (max. 3) propozycji tematów projektów prac seminaryjnych. Ostateczny temat zostanie wyłoniony po konsultacji z prowadzącym.
Do udziału w zajęciach niezbędna jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów akademickich w języku angielskim. Kryterium zaliczenia w semestrze zimowym jest złożenie konspektu pracy z bibliografią oraz wstępnego fragmentu pracy o długości przynajmniej 5 stron. 

Wybrana literatura ogólna
(szczegółowa lista tekstów omawianych na zajęciach zostanie podana na początku semestru):
• American Encounters. Art, History, and Cultural Identity, red. A. L. Miller, J. C. Berlo, B. J. Wolf, J.
L. Roberts, London-Upper Saddle River 2008.
• American Iconology, red. D. C. Miller, D.C., New Haven-London 1993.
• Art Since 1900, red. Y.-A. Bois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, New York-London 2012.
• Corn, W., The Great American Thing. Modern Art and National Identity 1915-1935, Berkeley 2001.
• A Companion to American Art, red. J. Davis, J Greenhill, J. LaFountaine New York 2015.
• Reading American Art, red. M. E. Doezema, New Haven-London 1998.
• Doss, E., Twentieth-Century American Art, Oxford 2002.
• Foster, H., The First Pop Age. Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol,
Richter, and Ruscha, Princeton-Oxford 2012.
• Foster, H., Powrót realnego, Kraków 2010.
• Fluck, W., Romance with America? Essays on Culture, Literature and American Studies, Heidelberg
2009.
• Greenberg, C., Obrona modernizmu, Kraków 2006.
• Groseclose, B., Nineteenth-Century American Art, Oxford 2000.
• Guilbaut, S., Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność
i zimna wojna, Warszawa 1992.
• Leja, M., Reframing Abstract Expressionism, New Haven-London 1993.
• Lucie-Smith, E., American Realism, London-New York 2002.
• Markowska, A., Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010.
• Pohl, F. K., Framing America. A Social History of American Art, London-New York 2001.
• B. O’Doherty, American Masters. The Voice and the Myth, New York 1973.
• B. Rose, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991.

Seminarium warsztatowe: Sztuka w Poznaniu 
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą Celem zajęć jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia badań naukowych oraz pisania prac badawczych. W odróżnieniu od seminarium magisterskiego, będziemy się koncentrowali na działaniach poprzedzających powstanie zasadniczego tekstu. Będziemy ćwiczyli umiejętność sformułowania tematu, jego problematyzację, gromadzenie i krytyczną selekcję materiału badawczego, literatury, materiałów archiwalnych. Część naszych spotkań będzie polegała na zbieraniu praktycznych doświadczeń w  zakresie kwerend bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych i  galeryjnych, a także na próbie pozyskiwania wiedzy w formule wywiadu (historia oralna). Ogólne określenie tematyki „sztuka w Poznaniu” ma zachęcać do własnych twórczych poszukiwań interesujących zadań badawczych zarówno w obszarze architektury, urbanistyki, sztuki parków i ogrodów, sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa, obrotu dzieł sztuki i antyków oraz dziejów instytucji. Ich ograniczenie do miasta i ewentualnie najbliższych okolic, ma ułatwić ćwiczenie w zdobywaniu materiałów do badań, kontakt z właściwymi instytucjami i osobami. Warunkiem zaliczenia zajęć jest sumienne i poprawne wykonywanie zadań, które będą dotyczyły zarówno prac samodzielnych jak i grupowych. Przewiduje się krótkie zadania ustne i pisemne (syntetyczna prezentacja zagadnienia, sporządzenie konspektu pracy, napisanie oferty publikacji). Dopuszczam dwie nieusprawiedliwione nieobecności. 

Wybrana literatura:
• Architektura Poznania w XX wieku, red. T. Jakimowicz, Poznań 2005
• Atlas architektury Poznania, red. J. Pazder, Poznań 2008
• W. Czarnecki, Zasady projektu zieleni w planie ogólnym miasta Poznania, Poznań 1932
• Dzieje Poznania do roku 1793; Dzieje Poznania w latach 1793-1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Poznań 1988, 1994
• Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przewodnik, red. J. Dziubkowa,
Poznań 2008
• Galerie Poznania wczoraj i dziś, oprac. W. Makowiecki, M. Pawłowski, Poznań 2004
• GK Collection #1 [kolekcja Grażyny Kulczyk], red. P. Leszkowicz, Poznań 2006
• W. Gałka, O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań 2001
• H. Grzeszczuk-Brendel, Mieszkanie w mieście. Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistyczno, Poznań 2018
• „Kronika Miasta Poznania” 1923-2019
• S. P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939, Warszawa 2014
• P. Marciniak, Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL,
Poznań 2010
• Młoda sztuka Poznania, red. S. Janecki, Poznań 1986
• Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Poznań
1982
• A. Robakowska, J. Trybuś, Od Zamku do Browaru. O architekturze Poznania ostatnich stu lat,
Poznań 2005
• J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991
• J. Skuratowicz, L. Szurkowski, Secesja w architekturze Poznania, Poznań 2002
• „Studia Muzealne”, 1953-2013

Seminarium warsztatowe: Przed dziełem sztuki w Poznaniu 
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest poznanie i próba opanowania podstawowych elementów warsztatu historyka sztuki w zakresie prowadzenia własnych badań i redagowania prac naukowych. Zajęcia te będą się jednak skupiały nie na finalnej redakcji tekstu, lecz na etapie wstępnym prac – konfrontacji z konkretnym dziełem sztuki, umiejętności sięgania do odpowiednich publikacji, poszukiwaniach bibliograficznych i archiwalnych, zakreślaniu pola badań i formułowaniu pytań badawczych.  Prowadzący, dopuszczając własną inicjatywę uczestników, kierował będzie ich uwagę na dzieła sztuki różnych gatunków (architektura świecka i sakralna, rzeźba, malarstwo) i czasów (średniowiecze, epoka nowożytna, wiek XIX) znajdujące się w Poznaniu, tak aby zajęcia przynajmniej częściowo mogły odbywać się w terenie, w muzeach i zabytkowych budowlach naszego miasta. Zadania realizowane będą zarówno indywidualnie, jak i grupowo, ustnie i pisemnie.  Uzyskanie zaliczenia wymaga: lektur wskazanej literatury, uczestnictwa w dyskusjach, przygotowania własnej wypowiedzi na zadany temat, pisemnego opracowania planu badań, „rozumowanej” bibliografii i konspektu przyszłej pracy.  Konkretne lektury indywidualne i  wspólne wskazane zostaną przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.