Seminaria magisterskie

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 – nowy program studiów)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej. Tematyka prac uzgadniana jest z uczestnikami seminarium. Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie konspektu pracy; w drugim – zaakceptowanie pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest uzgodnienie tematyki pracy magisterskiej w trakcie pierwszego roku studiów II stopnia. Tryb odbywania seminarium ustala się w październiku. Wymogi zaliczeniowe: systematyczne postępy w pracy zgodnie ze wskazówkami promotora, doprowadzenie jej na koniec I semestru do etapu pozwalającego zredagować tekst pracy w semestrze II.

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Michał Haake

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska 

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Sztuka i kultura wizualna XX i XXI wieku. Tematy są ustalane po wspólnej dyskusji nad propozycjami przedstawionymi przez uczestników.

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie

prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS  (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

I-II semestr, 60 godz.34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski 

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS  (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie

dr hab. Paweł Leszkowicz

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS  (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS  (39 pkt.)

Nabór zamknięty, tematy do uzgodnienia. W seminarium mogą uczestniczyć osoby, które mają w pełni zaliczony rok IV (za wyłączeniem praktyk i ew. zajęć terenowych) oraz wg nowego programu studiów także studenci IV roku od sem. letniego. Tematy wstępnie uzgodnione w semestrze letnim roku akad. 2017/2018.

Praca magisterska. Objętość rozprawy ok. 80-90 stron (tolerancja 10%). Podział na trzy-cztery rozdziały o objętości ok. 20-25 stron plus wstęp i zakończenie, nie licząc aneksów, spisu literatury i ilustracji. Praca musi być napisana poprawnie po polsku i samodzielnie, na podstawie aktualnej literatury lub własnych badań. Praca powinna dowodzić, że jej autor zna podstawy warsztatu humanisty. Zasady robienia przypisów, aneksów, cytowania.

Konspekt pracy, obj. ok. 5-6 stron, wraz z dołączona literatura przedmiotu. Rozdział pracy, tekst o obj. około 25 stron.

Zaliczenie semestru zimowego na ocenę na podstawie przedłożonego przez studenta i zaakceptowanego przez prowadzącego seminarium konspektu pracy oraz jednego rozdziału. Na ocenę pracy wpływa oryginalność przedstawionej propozycji, logiczna kompozycja, opanowanie warsztatu badawczego, znajomość literatury i umiejętność jej wykorzystania.

Warunki zaliczenia semestru I: obecność na zajęciach (powyżej 50 % odbytych spotkań), przedłożenie konspektu pracy i jednego z rozdziałów. W czasie I semestru studenci będa mieli zajęcia przygotowujące do pisania dużych tekstów naukowych i prowadzenia kwerend.

Warunki zaliczenia semestru II: obecność na zajęciach (powyżej 50 % odbytych spotkań), przedłożenie dwóch rozdziałów pracy. W czasie II semestru studenci będą mieli zajęcia dające im umiejętności pozwalające na napisanie dużej rozprawy naukowej i przygotowanie jej do publikacji.

Lista seminarzystów zamknięta

Zaliczenie semestru letniego dla studentów ostatniego roku po przedłożeniu zaakceptowanej przez prowadzącego seminarium rozprawy.