Seminaria magisterskie

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej. Tematyka prac uzgadniana jest z uczestnikami seminarium. Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie konspektu pracy; w drugim – zaakceptowanie pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski [SYLABUS]
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest uzgodnienie tematyki pracy magisterskiej w trakcie pierwszego roku studiów II stopnia. Tryb odbywania seminarium ustala się w październiku. Wymogi zaliczeniowe: systematyczne postępy w pracy zgodnie ze wskazówkami promotora, doprowadzenie jej na koniec I semestru do etapu pozwalającego zredagować tekst pracy w semestrze II.

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska [SYLABUS]
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Sztuka i kultura wizualna XX i XXI wieku. Tematy są ustalane po wspólnej dyskusji nad propozycjami przedstawionymi przez uczestników.

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz [SYLABUS]
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
dr hab. Łukasz Kiepuszewski
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
dr hab. Paweł Leszkowicz
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Tomasz Wujewski
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Nabór zamknięty, tematy do uzgodnienia. W seminarium mogą uczestniczyć osoby, które mają w pełni zaliczony rok IV (za wyłączeniem praktyk i ew. zajęć terenowych). Tematy wstępnie uzgodnione w semestrze letnim roku akad. 2015/2016.
Praca magisterska. Objętość rozprawy ok. 80-90 stron (tolerancja 10%). Podział na trzy-cztery rozdziały o objętości ok. 20-25 stron plus wstęp i zakończenie, nie licząc aneksów, spisu literatury i ilustracji. Praca musi być napisana poprawnie po polsku i samodzielnie, na podstawie aktualnej literatury lub własnych badań. Praca powinna dowodzić, że jej autor zna podstawy warsztatu humanisty. Zasady robienia przypisów, aneksów, cytowania.
Konspekt pracy, obj. ok. 5-6 stron, wraz z dołączona literatura przedmiotu. Rozdział pracy, tekst o obj. około 25 stron.
Zaliczenie semestru zimowego na ocenę na podstawie przedłożonego przez studenta i zaakceptowanego przez prowadzącego seminarium konspektu pracy oraz jednego rozdziału. Na ocenę pracy wpływa oryginalność przedstawionej propozycji, logiczna kompozycja, opanowanie warsztatu badawczego, znajomość literatury i umiejętność jej wykorzystania.
Warunki zaliczenia semestru I: obecność na zajęciach (powyżej 50 % odbytych spotkań), przedłożenie konspektu pracy i jednego z rozdziałów. W czasie I semestru studenci będa mieli zajęcia przygotowujące do pisania dużych tekstów naukowych i prowadzenia kwerend.
Warunki zaliczenia semestru II: obecność na zajęciach (powyżej 50 % odbytych spotkań), przedłożenie dwóch rozdziałów pracy. W czasie II semestru studenci będą mieli zajęcia dające im umiejętności pozwalające na napisanie dużej rozprawy naukowej i przygotowanie jej do publikacji.
Lista seminarzystów zamknięta
Zaliczenie semestru letniego po przedłożeniu zaakceptowanej przez prowadzącego seminarium rozprawy.