Zajęcia problemowo – specjalizacyjne

Wizualna mitologia Stanów Zjednoczonych [SYLABUS]
dr Filip Lipiński

I semestr, 30 godz.

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Zajęcia dotyczyć będą wybranych zagadnień ze sztuki Stanów Zjednoczonych ukazującej losy amerykańskich mitów, wykształcanej już od początków osadnictwa w XVII wieku i pogłębianej oraz konsolidowanej w sferze wizualności w XIX w. ideologii stanowiącej podglebie narodowej tożsamości Amerykanów. Wykłady opierać się będą na studiach przypadków konkretnych dzieł sztuki lub motywów ikonograficznych, ich ewolucji, przemian, zwłaszcza od XIX w. do drugiej połowy wieku XX, kiedy to – na fali walki o prawa obywatelskie – częstokroć poddawane zostały radykalnej krytyce.

Forma zaliczenia: obecność, zaliczenie końcowego kolokwium

Wybrana literatura:

Davidson, S., Art in America. 300 Years of Innovation, London-New York 2007.

Haskell, B., The American Century. Art and Culture 1900-1950, New York 1999.

Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej, Warszawa (3 tomy: Era tworzenia, 2009; Era sprzeczności, 2010; Era konsolidacjji 2012).

Miller, A., L., J. C. Berlo, B. J. Wolf, J. L. Roberts, American Encounters. Art, History, and Cultural Identity, London-Upper Saddle River 2008.

Phillips, L., The American Century. Art and Culture 19502000, New York 1999.

Barthes, R., Mitologie, Warszawa 2000.

Stich, S., Made in USA. An Americanization in Modern Art, the ‘50s & ‘60s, Berkeley 1986

Truettner (red.), The West as America. Reinterpreting Images of the Frontier, Washington-London 1990.

Amerykański sen. Leksykon wystawy, Kraków 2009.

 

Współpraca w sztuce nowoczesnej i współczesnej [SYLABUS]
prof. dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska

II semestr, 30 godz.

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

W historyczno-artystycznych narracjach sztuka przez długi czas była przedstawiana jako wytwór jednostki. W drugiej połowie XX wieku coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do współpracy, wzrosła liczba kolektywnych projektów, ale także analiz dawniejszej sztuki uwzględniających ten aspekt tworzenia. Zajęcia będą służyły analizie różnych form współpracy między artystami, a także między twórcami i społeczeństwem, podejmowanych przede wszystkim w drugiej połowie XX wieku i współcześnie. Rozpatrywane będą one przez pryzmat wartości społecznych, takich jak nadzieja, gościnność, przyjaźń, zaufanie czy troska. W oparciu o lektury badaczy snujących refleksje na temat tych wartości (m.in. Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Alain Badiou, Piotr Sztompka) rozważona zostanie idea tych wartości jako metod badawczych, a następnie przedyskutowane będzie w jaki sposób wartości te obecne są działaniach artystycznych opartych na współpracy i w interpretacjach takich prac.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ [WAŻNE!]

Zajęcia podzielone będą na dwie części:
– część pierwsza, prowadzona przez Ewę Domańską, obejmować będzie trzy seminaria trwające 4 godziny lekcyjne (12 godz.), które obywać się będą we wtorki, 17:00-20:00, w sali 501A
– część druga, prowadzona przez Agatę Jakubowską, rozpocznie się wizytą w Galerii Miejskiej Arsenał na wystawie Romantyczne przygody Beth Stephens, Annie Sprinkle i raka piersi (20.03, wtorek, 17.00). Kolejne zajęcia (od 28.03) odbywać się będą w środy, 8.00-9.30 w sali 401A. Ostatnie zajęcia planowane są na 6 czerwca.

WARUNKI ZALICZENIA

Od uczestników wymagana jest obecność na zajęciach, krytyczny rozbiór rekomendowanych tekstów, aktywność oraz krótka prezentacja.

Dokładny sylabus, lektury i teksty dodatkowe [aktualnie uzupełniane].

 

Wprowadzenie do badań sztuk graficznych [SYLABUS] 
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski

II semestr, 30 godz.

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Zajęcia skierowane do osób zainteresowanych studiami nad rysunkiem i grafiką. Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnych badań nad sztukami graficznymi a także wykształcenie umiejętności patrzenia na techniki rysunku i grafiki, ich dokumentowania i opracowywania opisów na potrzeby badań. W bloku jednosemestralnym (30 godz.) zaplanowane są zajęcia propedeutyczne, wprowadzające w zagadnienia techniki i materiału.  Na zajęciach zostanie omówiona podstawowa literatura i kierunki współczesnych badań nad grafiką i rysunkiem. Istotne miejsce zajmie zagadnienie terminologii i problem tłumaczenia terminów fachowych. Osobną część zajęć będą stanowiły przykładowe analizy rysunków oraz grafik, w tym istotne w postępowaniu atrybucyjnym, datowaniu. Większość zajęć będzie odbywana w formie wykładów, część zaplanowana została jako konwersatoria, na które zostanie podana studentom obowiązująca ich literatura. Zajęcia kończą się zaliczeniem z notą. Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo na zajęciach, oraz zdanie sprawdzianu ustnego na koniec zajęć. Sprawdzian będzie dotyczył materiałów i technik rysunkowych względnie graficznych a także kwestii terminologicznych dotyczących sztuki rzeźbiarskiej.

 

Literatura podstawowa:

Jurkiewicz Andrzej, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Część 1-2, Nakładem własnym autora, Kraków 1938/1939;

Krejča Aleš, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984;

Maleczyńska Kazimiera, Historia starego papieru, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974;

Meder  Joseph, Die Handzeichnung; ihre Technik und Entwicklung, Anton Schroll, Wien 1919;

Tschudin, Peter F., Grundzüge der Papiergeschichte, A. Hiersemann, Stuttgart 2002 (Bibliothek des Buchwesens 12);

Teissig Karel, Techniki rysunku​, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982;

Weiss Karl Theodor, Handbuch der Wasserzeichenkunde, bearb. u. hg. v. Wisso Weiss, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1962 (reprint Saur, 1983)

 

Ku miejskości. Przestrzeń publiczna polskich miast a urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwo
mgr Piotr Libicki

II semestr, 30 godz.

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 Jesteśmy świadkami narodzin nowej w Polsce klasy miejskiej, która świadomie porzuca wiejsko-szlachecki mit towarzyszący nam od XIX wieku aż do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przedstawiciele tej nowej klasy czy też rasy, bo tak należy ją chyba nazywać, chcą inaczej żyć, mają inne cele i aspiracje i inne potrzeby niż ich rodzice i dziadkowie. Ten akt wielkiej społecznej przemiany, mający za sprzymierzeńca współczesne technologie i narzędzia komunikacji, materializuje się w przestrzeniach publicznych, a więc w przestrzeniach służących zaspokajaniu potrzeb społecznych. Stąd właściwy sposób kształtowania tych przestrzeni z umiejętnym wykorzystaniem historycznej substancji architektonicznej i dawnych urbanistycznych struktur jest odpowiedzią na potrzebę tej nowej społecznej grupy. Naukową podstawą przestrzennych zmian jest urbanistyczna, a często także architektoniczna doktryna współczesnego miasta promowana i wdrażana przez takich teoretyków, architektów, urbanistów, socjologów i dziennikarzy jak Jane Jacobs, Christopher Alexander, Leon Krier, Jan Gehl czy Charles Montgomery. W efekcie to ostatnie kilkanaście lat to czas niespotykanych od dawna zmian zachodzących w historycznych sercach wielu polskich miast. Powstają nowe place, przekształcają się ulice, zmienia się intensywnie hierarchia użytkowników przestrzeni. To jak szybko przemiany następują w poszczególnych ośrodkach i czy miasta w ogóle wchodzą na tę ścieżkę rozwoju zależy od rządzących miastami, od ich otwartości, odwagi, umiejętności przezwyciężania realizacyjnych problemów i determinacji. Czy Warszawa, Łódź, Poznań, ale także Kalisz, Wolsztyn czy Ełk wykorzystują swój materialny, historyczny i intelektualny potencjał, by na te społeczne przemiany sprawnie odpowiadać a nawet je dynamizować? Wykłady zostaną w części (ok. 12 godzin z 30 godzin całości) poprowadzone w formie spacerów badawczych po Poznaniu.