Dr Dorota Łuczak

Stopień/tytuł naukowy:

dr

Telefon kontaktowy:

+ 48 (61) 829-3729

Email:
dorluc@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu i na Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie, w 2007 roku uzyskała stopień magistra na UAM. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną w IHS UAM (Zakład Historii i Teorii Badań nas Sztuką) pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Piotra Juszkiewicza. W latach 2011-2013 była koordynatorką studiów podyplomowych „Wiedza o sztuce” prowadzonych w IHS. Od 2015 roku pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na stanowisku adiunkta. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze:

Historia fotografii i historia teorii fotografii, sztuka nowoczesna i współczesna, kultura wizualna; w 2017 roku w wydawnictwie Universitas TAiWPN ukaże się jej rozprawa doktorska zatytułowana „Wizja fotograficzna w kontekście Zachodniej tradycji wzrokocentryzmu. Teoria i praktyka artystów europejskich i amerykańskich w I połowie XX wieku”; autorka artykułów publikowanych między innymi na łamach czasopisma „Artium Quaestiones”, „Zeszyty Artystyczne”, „Kronika Miasta Poznania” czy „Sztuka i Dokumentacja” oraz rozdziałów w monografiach. Współwykonawczyni projektu badawczego „Polski film o sztuce 1945-1989” (NPRH). Obecnie pracuje w grupie badawczej przygotowującej antologię i archiwum online polskich tekstów o fotografii z lat 1839-1989 (program NPRH).

Stypendia:

Stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu (Université VIII Saint-Denis), 2009

Stypendium Fundacji Lanckorońskich w Londynie, 2010

Stypendium Corbridge Trust Foundation w Cambridge (Robinson College), 2010

Stypednium Stiftung Preussischer Kulturebesitz w Berlinie, 2012

Doświadczenie dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w IHS obejmują zakres historii sztuki nowoczesnej, sztukę współczesną, historię fotografii oraz szerzej nowych mediów, a także refleksję nad naukami historycznymi i studiami kultury wizualnej. Zajęcia problemowo-specjalizacyjne skupione są między innych na takich zagadnieniach jak wykorzystanie medium fotograficznego i filmowego w twórczości artystów awangardowych, zwrot konceptualny w fotografii, czy twórczość wymierzona w tradycję zachodniego wzrokocentryzmu. Wykłada również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W roku akademickim 2017/2018 mentorka Fulbright Foundation. 

Działalność popularyzatorska:

Autorka kilkudziesięciu artykułów krytycznych i popularnonaukowych publikowanych na łamach czasopisma „Arteon”, „Kwartalnik Fotografia”, „Czas Kultury” oraz tekstów do katalogów; wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Poznaniu (2006-2008); wykłady popularyzatorskie w instytucjach kultury, opiekunka merytoryczna Warsztatów fotograficznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (2009)

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Nagrody:

Nagroda im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za rozprawę doktorską pt. „Wizja fotograficzna w kontekście Zachodniej tradycji okulocentryzmu. Praktyka i teoria artystów europejskich i awangardowych w I połowie XX wieku), Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Filip Lipiński, Dorota Łuczak, Dzieło sztuki w polskim dokumentalnym filmie o sztuce 1945-1989, w: Historia sztuki na co dzień, pod red.: J. Pazder, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Poznań 2018, s. 11-124

Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku, Universitas TAiWPN, Kraków 2018

Fotograficzne marginalia Muzeum Miejskiego/ Photographische Marginalien des Stadtmuseums, w: Szczecińskie awangardy/ Stettiner Avantgarde, pod red. S. P. Kubiak, Szczecin 2017, s. 135-164.

Fotograficzne paradygmaty nieczytelności, „Zeszyty artystyczne”, 2017, nr 2 (31), s. 109-120.

Materialność obrazu fotograficznego/ Materiality of the Photographic Object, w: Marek Piasecki with care, Poznań 2017,  s. 47-77.

Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej, „Artium Quaestiones”, 2017, nr XXVIII, s. 33-64.

The subversion of the image: the doubleness and the unsharpness in Zbigniew Libera’s La Vue, „Revelar: Revista de Estudos da Fogorafia e imagem”, 2 (2017), s. 50-63.

Doświadczenie fotograficzne w twórczości Antoniego Mikołajczyka, w: Antoni Mikołajczyk. Światło odnalezione, D. Łuczak, F. Lipiński, J. Robakowski, Poznań 2016.

Ikonologia zdjęć rentgenowskich, „Sztuka i Dokumentacja”, 2016, nr 14, s. 37-45.

Mrużąc oko. Nieostrość obrazu a kwestia widzenia fotograficznego, w: Wielkie i małe historie fotografii, Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 127-136.

Upojenie sztuką. Poznańskie kolekcje fotografii w XXI wieku, „Kronika Miasta Poznania”, 2011, nr 3, s. 357-367.

O widzeniu fotograficznym na marginesie Autoportretu Man Raya, w: Historia sztuki w dobie globalizacji, pod red. A. Jezierskiej, A. Szewczyk, A. Śliwowskiej, Wrocław 2013, s. 173-180.

Fotograficzny gest (s)twórcy, w: Bronisław Schlabs. Krok w nowoczesność, D. Łuczak, M. Wróblewska, Poznań 2012.

Przekraczając medium. Wokół wystawy „Polska fotografia intermedialna lat 80-ych”, w: W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986-2011, pod red. W. Makowieckiego, Poznań 2011, s. 146-156.

Schlabs poszukujący, w: Schlabs poszukujący, D. Łuczak, M. Wróblewska, M. Szymanowicz, Poznań 2011.

Sfotografować widzenie. Wokół teorii Raoula Hausmanna, w: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, pod red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010, s.58-66.

Wielogłosowość śladu – interpretacja fotochemicznych obrazów Andrzeja Pawłowskiego, „Artium Quaestiones”, 2009, nr XIX, s. 213-242.