Dr Katarzyna Dudlik

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach archeologia
(2014) oraz historia sztuki (2020). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2021 roku
na podstawie wyróżnionej decyzją Rady Dyscypliny Wydziału Archeologii UAM pracy pt.
„Mortuary Practices on Kos during the Late Bronze Age in the Context of South-Eastern
Aegean and Mycenaean World”. Zatrudniona w Instytucie Historii Sztuki UAM na stanowisku
adiunkta od 2021 roku.

Doświadczenie dydaktyczne:

Prowadzi zajęcia kursowe ze sztuki starożytnej oraz zajęcia problemowo specjalizacyjne z
zakresu badań architektury. W przeszłości prowadziła zajęcia kursowe oraz fakultatywne z
zakresu archeologii egejskiej dla studentów Instytutu Prahistorii UAM.

Zainteresowania badawcze:

Grecja epoki brązu, ze szczególnym uwzględnieniem mykeńskiego rzemiosła artystycznego,
obrządku funeralnego, architektury funeralnej, architektury i ikonografii władzy. W obszarze
jej zainteresowań pozostaje także rzeźba antyczna i nowożytne metody jej restauracji oraz
status kultury i sztuki starożytnej we współczesnej Helladzie (w uwarunkowaniach
politycznych, społecznych i popkulturowych).
Poza zainteresowaniami z zakresu historii sztuki, uczestniczy w projektach archeologicznych,
gdzie zajmuje się przede wszystkim analizą zabytków oraz ich dokumentacją. Obecnie
zaangażowana w badania na Kos (osada i cmentarzyska z epoki brązu) oraz w greckim Pylos
(pałac i nekropola z epoki brązu). W przeszłości zaangażowana także w badania na
Antikytherze (stanowisko hellenistyczne), ateńskiej Agorze, w Macedonii Północnej (antyczne
Negotino), Czarnogórze (municipium rzymskie w Risan), reliktów palatium na poznańskim
Ostrowie Tumskim oraz kolegiaty miejskiej pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Granty:

Kierownik projektu PRELUDIUM nr 2017/27/HS/01665: “Mortuary Practices on Kos during
the Late Bronze Age in the Context of South-Eastern Aegean and Mycenaean World”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendia:

Stypendia w programie ERASMUS+ na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach w latach
2013-2014 oraz 2017.

Nagrody:

Wyróżnienie w IV edycji konkursu organizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na „Najlepszą pracę
magisterską z archeologii obronioną w Polsce” (za pracę pt. „Dynamizacja procesów
formowania się społeczeństwa zhierarchizowanego w Argolidzie, na przełomie środkowego i
późnego okresu epoki brązu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Czebreszuka).
Działalność popularyzatorska:
Wykłady otwarte w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w ramach cyklu „U stóp Olimpu”
(2015), oprowadzanie po poznańskim Ostrowie Tumskim w ramach XIX Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki (2016), organizacja wystawy zabytków z prac archeologicznych
Projektu Kolegiata w ramach obchodów Narodowego Dnia Dziedzictwa (2017).

Najważniejsze publikacje:

Dudlik K., Zeman P. 2020, Entangled Mycenae: towards a model of Mycenaean palatial town,
“Fontes Archaeologici Posnaniensis” 56, s.7-36.
Dudlik K. 2018, Grobowce wielopochówkowe w Argolidzie od okresu środkowohelladzkiego I
do późnohelladzkiego II. Stan wiedzy i charakterystyka archeologiczna, „Fontes Archaeologici
Posnaniensis” 53, s. 121-143.
Dudlik K. 2017. Konflikt w Syrii – historia ofiarą nowej propagandy. W: Dobro i zło w świecie
starożytnym, S. Chmielowski, K. Kałek, M. Kloska, I. Nowak (red.), Poznań, 29-51.
Dudlik K. 2016. Nie tylko Mykeny – elity społeczne Argolidy w okresie wczesnomykeńskim. W:
Rządzący i rządzeni w świecie starożytnym, Ł. Bartkowiak, S. Chmielowski, K. Kałek, M.
Kloska, D. Przybyłowski (red.), Poznań, 23-59.