Rodzaje zajęć

Przedmiot i tryb licencjackich i magisterskich studiów historii sztuki 

 

Przedmiot studiów historii sztuki można określić jako dzieje sztuki europejskiej od starożytności do czasów współczesnych. Dla sztuki starożytnej jego zasięg terytorialny obejmuje kultury basenu Morza Śródziemnego, a dla sztuki epok późniejszych – odpowiada ekspansji kultury Zachodu. Obejmuje obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego, designu i tzw. nowych mediów. Składa się to na materię niezwykle różnorodną, której złożoność potęguje rozmaitość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki. Ta różnorodność wyraża się zarówno w różnych typach zajęć, jak też w stanowiskach metodologicznych reprezentowanych przez osoby nauczające w Instytucie.  

 

Seminaria – podtrzymują najistotniejszą tradycję uniwersyteckiej humanistyki: wnikliwej, krytycznej analizy obrazów i tekstów, wypracowywania własnego stanowiska, otwartej dyskusji. Prowadzący seminaria są nade wszystko partnerami rozmowy: ich doświadczenie pozwala wybrać owocny temat i czuwać nad wyzyskaniem otwieranych przezeń możliwości na drodze samodzielnych dociekań. Zaliczeniu seminarium przyznajemy najwyższą rangę spośród sprawdzianów postępów studiowania. Seminaria trwają po dwa semestry, wyjątkiem jest jednosemestralne seminarium warsztatowe oraz trzysemestralne seminarium magisterskie. Warunkiem zaliczenia jest – oprócz owocnego uczestnictwa w zajęciach – pozytywne przyjęcie pracy pisemnej.  

 

Zajęcia propedeutyczno-ćwiczeniowe – związane z poszczególnymi latami studiów, służą wprowadzeniu w podstawowe zagadnienia dyscypliny, warsztatu badawczego, zdobyciu podstawowego zasobu erudycji wizualnej. Szczególną rolę w tej grupie spełnia blok zajęć objętych wspólną nazwą Wstęp do historii sztuki wraz z towarzyszącymi mu zajęciami z wprowadzenia do poszczególnych dziedzin sztuki. Zaznajamia on z podstawowymi pojęciami, historią dyscypliny oraz współczesnymi orientacjami badawczymi (wykład), oraz służy opanowaniu terminologii, teorii poszczególnych gatunków plastycznych, umiejętności analizowania dzieł, podstaw warsztatu badawczego i nauk pomocniczych historii sztuki (ćwiczenia). 

 

Proseminaria są w pewnym sensie kontynuacją Wstępu – w trakcie tych zajęć studiujący zapoznają się z różnymi sposobami analizy i interpretacji dzieł sztuki, procedurami badawczymi charakterystycznymi dla poszczególnych epok lub gatunków, zasadami organizacji warsztatu badawczego historyka sztuki. 

Pośród zajęć obowiązkowych na pierwszych latach studiów znajdują się także przedmioty niekierunkowe: propedeutyka filozofii, lektoraty języka niemieckiego i łacińskiego, lektorat wybranego języka nowożytnego oraz wychowanie fizyczne. 

 

Zajęcia kursowe dotyczące dziejów sztuki obejmują zajęcia z historii sztuki starożytnej, historii sztuki średniowiecznej, historii sztuki nowożytnej oraz historii sztuki nowoczesnej. Prezentujące je wykłady i ćwiczenia są propozycjami syntez historyczno-artystycznych. Kurs dziejów sztuki złożony jest z dwóch bloków. Blok podstawowy składa się z obowiązkowych jednosemestralnych modułów wykładowo-ćwiczeniowych (Wprowadzenie do wiedzy o sztuce poszczególnych epok), których celem jest przekazanie bazowej wiedzy na temat zjawisk artystycznych danego czasu oraz zapoznanie z problematyką badawczą ich dotyczącą. Blok specjalizacyjny, na który składają się wykłady i konwersatoria (Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki), komponowany jest indywidualnie przez studentów – wybierają oni z oferowanych zajęć te, które odpowiadają ich zainteresowaniom, ugruntowując, pogłębiając i uszczegóławiając w ten sposób wiedzę na temat danego obszaru historii sztuki. 

 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne – są to zajęcia typu wykładowo-konwersatoryjnego, co oznacza swobodę wyboru przez prowadzącego formuły najlepiej odpowiadającej ich przedmiotowi, a także pozwala na sprawdzenie w ustalonej przez niego formie opanowania problematyki poruszanej na zajęciach. Co roku oferowany jest nieco odmienny zestaw zajęć problemowo-specjalizacyjnych. Są wśród nich m.in.: ikonografia, krytyka artystyczna, warsztaty pisarskie, zasady dokumentacji architektonicznej, techniki sztuk plastycznych, praktyki wystawiennicze, historia fotografii, wnętrzarstwo i meblarstwo, rynek sztuki, muzealnictwo. Możliwe jest rozszerzenie tej oferty; jednak nie wszystkie zajęcia tej grupy muszą się odbywać corocznie. Staramy się utrzymać ciągłość tematów najistotniejszych i cieszących się największym zainteresowaniem, a co najmniej zapewnić powrót tematów co dwa lata. Ze względu na fakultatywny charakter tych zajęć, pozwoli to wziąć w nich udział wszystkim zainteresowanym. 

 

Moduły specjalizacyjne – są to zajęcia przeznaczone dla studentów drugiego stopnia studiów, złożone w każdym przypadku z 30-godzinnego wykładu oraz seminarium specjalizacyjnego realizowanego również w wymiarze 30 godzin. Mają one na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z wybranej przez nich dziedziny. Studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, mają prawo wskazania, na które z modułów specjalizacyjnych, spośród oferowanych w danym semestrze, chcą uczęszczać. 

 

Wykłady monograficzne – stanowią drugi, obok seminariów, najbardziej charakterystyczny dla studiów humanistycznych typ zajęć. Prezentują wyniki własnych badań wykładowców oraz zagadnienia warsztatu badawczego w całej ich złożoności. Prowadzą je pracownicy o największym doświadczeniu; są to – wraz z seminariami magisterskimi – zajęcia “profesorskie”.  

 

Zajęcia terenowe – należą do zajęć obowiązkowych, związanych z poszczególnymi latami studiów. Mają zapewnić bezpośredni kontakt z najważniejszymi dziełami sztuki polskiej, zwłaszcza architektury, a ponadto służą kształceniu i sprawdzeniu umiejętności analizy, datowania i interpretacji dzieł w ich naturalnym otoczeniu. Zamykający II rok studiów obóz inwentaryzacyjny ma za zadanie kształcenie umiejętności pracy w terenie” z dziełami różnych gatunków – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej analizy.  

 

Praktyki (muzealna i/lub konserwatorska) – służą zaznajomieniu się ze specyfiką pracy w najbardziej typowych miejscach zatrudnienia historyków sztuki. 

 

Egzaminy i zaliczenia – służą sprawdzeniu wiedzy zdobywanej na różnych zajęciach i w samodzielnej pracy z literaturą. Egzamin i zaliczenia przeprowadzane jest w sposób zapewniający gruntowne sprawdzenie wiedzy, od znajomości faktów i dzieł po rozumienie procesów i interpretację. Egzaminy odbywają się w okresie wskazanych przez Rektora UAM sesji egzaminacyjnych.