Egzaminy

Egzaminy kursowe (I-III rok)

Zasady zapisów:
1. Zapisów dokonujemy osobiście.
2. Zapisujemy się wyłącznie na jeden z podanych terminów.
3. Dokonany zapis oznacza deklarację przystąpienia do danego egzaminu w danym terminie. Niestawienie się na egzaminie skutkuje oceną niedostateczną per absentiam.

Wstęp do historii sztuki (I rok studiów I stopnia, semestr zimowy)

Egzaminatorzy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl

Egzamin odbywa się w formie ustnej, obejmuje całość materiału omawianego na wykładach ze ,,Wstępu do historii sztuki” i w odnośnych tekstach. Celem egzaminu jest sprawdzenie, w jakim stopniu każdy zdający samodzielnie przestudiował zadane lektury i opanował treść wykładów, jaką wykazuje na tej podstawie wiedzę z zakresu poszczególnych metod badawczych historii sztuki i teoretycznych podstaw analizy dzieła wizualnego, oraz na ile sprawnie i ze zrozumieniem potrafi tą wiedzą operować.
Warunkiem zdania egzaminu jest poprawna, na poziomie przynajmniej dostatecznym, odpowiedź na wszystkie pytania problemowe, której należy udzielić mieszcząc się w czasie 30 minut. W razie gdyby wypowiedź egzaminowanego zdradzała korzystanie ze skryptów, a nie bezpośrednią znajomość obowiązujących tekstów, opartą na ich samodzielnej lekturze, egzamin zakończy się oceną niedostateczną.

Lektury                                                                        
H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław 1962
E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, Warszawa 1981
E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971
S. Pazura, Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, w: Sztuka i społeczeństwo, t. 1: Ocalenie przez sztukę, red. A. Kuczyńska, Warszawa 1973
M. Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, „Artium Quaestiones” VI, 1993
R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978
M. Imdahl, Składnia i semantyka obrazu. O „Karcie Setnika” z Kodeksu Egberta, „Quart”, 2/2010
M. Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, „Artium Quaestiones” IV, 1990 (przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Poznań 2009)
M. Bryl, Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, „Artium Quaestiones” IV, 1990
W. Kemp, Dzieło sztuki i widz: metoda estetyczno-recepcyjna, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki…
U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972 (lub odpowiednie fragmenty książki Nieobecna struktura, Warszawa 1996)
R. Barthes, Podstawy semiologii, Kraków 2009
Z. Waźbiński, Wstęp, [w:] Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975 s. 9-95
J. J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974
J. J. Winckelmann, Opis Torsa w rzymskim Belwederze, tamże
J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1961 (1968, 1991)
E. H. Gombrich, W poszukiwaniu historii kultury, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976
K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970; s. 37-95
Aby Warburg, Mnemosyne. Wprowadzenie do Atlasu Pamięci, „Stan Rzeczy”, 2015, (nr 8), s. 35-51
Aby Warburg, „Śniadanie na trawie” Maneta. Wzorotwórcza funkcja pogańskich bóstw elementarnych dla nowoczesnego odczucia natury, „Konteksty”, 2011, nr 2-3, s. 110-119
Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010 (jeden tekst do wyboru)
Jan Białostocki, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, cykl drugi, Warszawa 1987
N. Bryson, Dyskurs, figura, „Artium Quaestiones” XIX, Poznań 2008, s. 299-333 (przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki…)
M. Baxandall, Prawda a inne kultury. „Chrzest Chrystusa” Pierra della Francesca, „Artium Quaestiones” V, Poznań 1991, s. 109-144 (przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki…)
A. Jakubowska, „I po co ten feminizm?” O feministycznej historii sztuki, „Biuletyn Historii Sztuki” 2000, nr 3-4, s. 293-303.
M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 623-637

 

Wprowadzenie do wiedzy o sztuce starożytnej (I rok, semestr letni)

Egzaminator: dr Wojciech Brillowski

Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch części. W pierwszej będzie wymagana odpowiedź na trzy pytania problemowe, a w drugiej przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności rozpoznawania najważniejszych zabytków w oparciu o ilustracje.

Kanon lektur do Historii sztuki starożytnej:
Kompletny wykaz zalecanych lektur jest do wglądu w bibliotece IHS. Lektury podzielono na trzy grupy.
W grupie A umieszczono literaturę pozwalającą na zdobycie elementarnego zakresu wiedzy (i należy je traktować jako punkt wyjścia), w grupie B są lektury pomagające osiągnąć poziom bardziej profesjonalny, a grupa C to propozycje dla studentów, których zainteresowały pewne problemy szczegółowe i chcieliby pogłębić ich znajomość (inaczej mówiąc: lektury z grupy C wykraczają poza zakres wiadomości wymaganych od studenta w czasie egzaminu). Nie uwzględniono tutaj lektur obcojęzycznych. Zainteresowani mogą w tej sprawie uzyskać informacje od pracowników Pracowni Historii Sztuki Starożytnej.

Wykaz problemów egzaminacyjnych:
1. Grecka sztuka archaiczna.
2. Grecka sztuka wczesnoklasyczna.
3. Grecka sztuka klasyczna.
4. Sztuka hellenistyczna.
5. Architektura, rzeźba, malarstwo i rzemiosło artystyczne Egei w okresie brązu.
6. Architektura egipska.
7. Rzeźba i relief egipski.
8. Malarstwo egipskie.
9. Architektura Imperium Rzymskiego.
10. Rzeźba i rzemiosło artystyczne rzymskie.
11. Malarstwo w czasach rzymskich.
12. Sztuka Sumeru, Akadu, Babilonii, Asyrii, Iranu i Azji Mniejszej do czasów Aleksandra Wielkiego.
13. Sztuka Etrusków (grobowce, rzeźba, malarstwo).
14. Geneza i najwcześniejsze zabytki sztuki chrześcijańskiej.

Literatura:
– J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń – Wrocław 1999
– O. Brendel, Etruscan Art, New Haven – London 1995
– M. Brosius, The Persians, London – New York 2006
– L. Burn, Hellenistic Art: from Alexander the Great to Augustus, London 2004
– W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971
– Egipt. Świat faraonów, pod red. Regine Schulz i Matthiasa Seidela, Kolonia – Kraków 2004
– J. Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph, Oxford – New York 1998
– Encyklopedia sztuki starożytnej, pod red. Piotra Bielińskiego, Warszawa 1998
– B. Filarska, Początki sztuki wczesnochrześcijańskiej, Lublin 1986
– K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975
– O.R. Gurney, Hetyci, Warszawa 1970
– C.M. Havelock, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1972
– R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London 1985
– J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 2008
– E. Makowiecka, Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010
– A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t.1-2, Warszawa 1981-83
– J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999
– E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa 2001
– S. Parnicki-Pudełko, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985
– G-Ch. Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1975
– L. Press, Kultura Wysp Cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986
– B. Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987
– A. Ramage, N.H. Ramage, Roman Art: Romulus to Constantine, Prentice Hall 1996
– A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t.1-2, Warszawa 1975-1980
– J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa 1997
– Sztuka świata, t.1, pod red. Anny Sadurskiej, Warszawa 1989

Wprowadzenie do wiedzy o sztuce średniowiecznej (I rok, semestr letni)

Jacek Kowalski

Tomasz Ratajczak

EGZAMIN Z HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ

         Na egzaminie student losuje dwa pytania. Egzamin zostanie oceniony pozytywnie w przypadku udzielenia odpowiedzi na oba pytania.

Początki sztuki chrześcijańskiej III-IV w.

Renesansy średniowieczne(wczesne, dojrzałe i późne średniowiecze)

Artysta w średniowieczu (wczesne, dojrzałe i późne średniowiecze)

Początki sztuki bizantyjskiej (epoka justyniańska)

Katedra około roku 1000 w Polsce i w Europie: architektura, wyposażenie, liturgia

Rzeźba romańska XI-XIII wieku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła

Architektura romańska XI-XIII wieku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła

Narodziny architektury gotyckiej we Francji i w Polsce

Symbolika katedry gotyckiej

Rzeźba gotycka XIII wieku w Europie i w Polsce

Architektura cystersów w Europie i w Polsce

Architektura zakonów żebraczych w Europie i w Polsce

Architektura wieku XIV w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła

Sztuka około roku 1400 w Polsce i w Europie. Ośrodki, artyści, dzieła

Architektura XV wieku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła

Rzeźba późnego gotyku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła

Malarstwo późnego gotyku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła

Zamki i rezydencje w Europie dojrzałego i późnego średniowiecza

Od Rolanda do Tristana. Sztuka świecka późnego średniowiecza

Ołtarz średniowieczny

Biblia jako podstawowe źródło sztuki średniowiecznej

Monastycyzm średniowieczny i jego znaczenie dla sztuki

Partykularyzm i uniwersalizm sztuki średniowiecznej

Kult świętych i kult relikwii – ich znaczenie dla sztuki średniowiecznej

Mecenat monarszy w średniowiecznej architekturze

Sztuka w kręgu zakonów rycerskich (krzyżacy, joannici, templariusze)


SPIS 100 OBIEKTÓW ŚREDNIOWIECZNEJ SZTUKI EUROPEJSKIEJ DO ROZPOZNANIA NA TEŚCIE WIZUALNYM

Sztuka europejska:

architektura

bazylika św. Piotra w Rzymie fundacji Konstantyna – rekonstrukcja stanu z IV w.

Kościół Santa Constanza w Rzymie, wnętrze, plan

Bazylika Grobu Świętego i Anastasis w Jerozolimie, plan

kościół san Vitale w Rawennie od zewnątrz i od wewnątrz, plan

kościół  San Apolinare Nuovo w Rawennie, wnętrze

bazylika Hagia Sophia w Stambule / Konstantynopolu, plan, wnętrze, zewnętrze

kościół Saint-Trinité w Caen, fasada, wnętrze

kościół Saint-Etienne w Caen, fasada

kaplica akwizgrańska Karola Wielkiego, wnętrze, plan

kościół Sainte-Trinité w Caen, fasada, wnętrze

kościół Saint-Etienne w Caen, fasada

kościół cystersów w Fontenay, wnętrze, plan

kościół cystersów w Pontigny, wnętrze, zewnętrze, widok od wschodu, plan

katedra Notre Dame w Paryżu, wnętrze, zewnętrze, plan

katedra w Chartres, fasada, portal królewski, wnętrze, plan

katedra w Reims, fasada, wnętrze, plan

katedra w Albi, wnętrze, zewnętrze, plan

katedra w Laon, zewnętrze, wnętrze, plan

katedra w Canterbury, wnętrze, plan

katedra w Wells, fasada, wnętrze

paryska kaplica Sainte-Chapelle, zewnętrze i wnętrze, dolna i górna kondygnacja, plan

katedra w Sienie, fasada i wnętrze, plan

kościół Santa Croce we Florencji, wnętrze, plan

katedra w Pradze – wnętrze prezbiterium, plan

kościół w Kutnej Horze, zewnętrze i wnętrze, plan

kościół w Annaberg, wnętrze, plan

rzeźba

sarkofag Juniusa Bassusa

kolos z Barletty

rzeźbione drzwi drewniane z bazyliki Santa Sabina w Rzymie

drzwi brązowe z Hildesheim

 tympanon i figury ościeży kościoła klasztornego w Moissac

tympanon katedry w Autun

tympanon kościoła klasztornego w Vezelay

statues-colonnes z Portalu Królewskiego katedry w Chartres

grupa Zwiastowania z Reims

Ecclesia i Synagoga z południowego portalu katedry w Strasburgu

Posągi zachodniego chóru katedry w Naumburgu

popiersia dłuta Piotra Parlera w triforium katedry praskiej

Claus Sluter, „Studnia Mojżesza”

malarstwo

 „donna Velata” z katakumb

orszaki Teodory i Justyniana na mozaikach w San Vitale w Rawennie

mozaika apsydy san Apollinare in Classe w Rawennie

miniatury ewangelistów z tzw. Ewangeliarza Koronacyjnego (sztuka karolińska)

tkanina z Bayeux

Giotto di Bondone, śmierć św. Franciszka, fresk z kościoła Santa Croce we Florencji, freski w Capella dell’Arena w Padwie, freski z bazyliki św. Franciszka wAsyżu

Duccio di Buoninsegna, Maestà z katedry w Sienie

Obrazy świętych pędzla Mistrza Teodoryka z kaplicy św. Krzyża na zamku Karlštejn

miniatury kalendarza z Bardzo Bogatych Godzinek ks. De Berry

portret Jana Dobrego, króla Francji

Opłakiwanie z Avignonu


Sztuka polska:

 architektura

krypta św. Leonarda w katedrze wawelskiej

kolegiata w Tumie pod Łęczycą, zewnętrze i wnętrze, plan

kolegiata w Kruszwicy, zewnętrze i wnętrze, plan

kościół św. Andrzeja w Krakowie, zewnętrze, plan

kościół cysterski w Sulejowie, zewnętrze i wnętrze, plan

kolegiata w Wiślicy, wnętrze, plan

kościół cysterski w Sulejowie, plan

kościół cysterski w Kołbaczu, fasada, plan

kościół cysterski w Pelplinie, fasada, plan

gotycka katedra wawelska, wnętrze prezbiterium, plan całości

gotycka katedra gnieźnieńska, wnętrze nawy i prezbiterium, plan

gotycka katedra wrocławska, wnętrze nawy i prezbiterium, plan

kościół św. Jakuba w Toruniu, zewnętrze i wnętrze, plan

kościół mariacki – pofranciszkański – w Toruniu, zewnętrze i wnętrze, plan

kościół mariacki w Gdańsku, widoki zewnętrzne i wewnętrzne, plan

kościół mariacki Stargardzie Szczecińskim, wnętrze i zewnętrze, plan

kościół św. Katarzyny w Krakowie na Kazimierzu, widoki z zewnątrz i z wewnątrz, plan

kościół mariacki w Krakowie, widoki z zewnątrz i z wewnątrz, plan

 

rzeźba i rzemiosło

tympanony fundacyjne z Wrocławia i Strzelna

drzwi gnieźnieńskie (w całości i poszczególne kwatery)

drzwi płockie (w całości i poszczególne kwatery)

tympanon z Dawidem i Betsabe z Trzebnicy

kielich tzw. Królewski z Trzemeszna

kielich tzw. Dąbrówki z Trzemeszna

patena kaliska

kolumny strzelneńskie

portal z Chrystusem tronującym ze Strzelna

portal z Ołbina, ob. w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

portal z kolegiaty w Tumie pod Łęczycą

posąg księżnej Salomei głogowskiej z kolegiaty w Głogowie, ob. W Muzeum Narodowym w Poznaniu

pieta z Lubiąża

krucyfiks z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu

gotycki portal kościoła joannitów w Strzegomiu

piękna madonna toruńska

piękna madonna wrocławska

madonna z Krużlowej

nagrobek Henryka Probusa

nagrobek Kazimierza Wielkiego

nagrobek Władysława Jagiełły

nagrobek Kazimierza Jagiellończyka

ołtarz Wita Stosza z kościoła mariackiego w Krakowie

 

malarstwo

tzw. „płyta wiślicka”

freski z kaplicy zamkowej w Lublinie

freski z kościoła mariackiego w Toruniu

epitafium Wierzbięty z Branic

tzw. Opłakiwanie z Chomranic

tzw. Poliptyk augustiański Mikołaja Haberschracka

tzw. Ołtarz dominikański z kościoła dominikanów w Krakowie

tzw. Poliptyk olkuski Jana Wielkiego i Stanisława Starego

ołtarz św. Barbary z Wrocławia

Wprowadzenie do wiedzy o sztuce nowożytnej (II rok, semestr zimowy)

Egzamin składa się z trzech autonomicznych części:
– testu wizualnego (identyfikacja 20 przeźroczy)
– testu faktograficznego (pisemna odpowiedź na pytania)
– odpowiedzi ustnej na dwa pytania zamieszczone w losowo wybranym zestawie
Wyniki części testowych będą brane pod uwagę przy ostatecznej ocenie. Jeśli liczba uzyskanych punktów z części testowych nie przekroczy połowy punktów możliwych do uzyskania, wówczas część ustna rozpoczyna się od ponownego sprawdzenia erudycji faktograficznej i/lub wizualnej. Aby przejść do wypowiedzi ustnej należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej połowę pytań. Wypowiedź ustna składa się z zadawalającej odpowiedzi na dwa pytania z różnych pod względem topograficznym lub chronologicznym zagadnień sztuki nowożytnej.
Do zaliczenia egzaminu wymagana jest dostateczna wypowiedź na oba tematy.
Niezdanie bądź przerwanie egzaminu powoduje konieczność ponownego przystąpienia do zdawania testów, bez względu na uzyskane wyniki.

Literatura dla modułu, znajomość której obowiązuje na egzaminie:

Historia sztuki nowożytnej powszechnej:
– Barok, red. R. Toman, Warszawa 2000
– J. Białostocki, Dwugłos o Berninim, Wrocław 1962
– Dobrzycka, Velazquez, Warszawa 1990
– H. Langdon, Caravaggio, Poznań 2003
– M. Levey, Wczesny Renesans, Warszawa 1972
– M. Levey, Dojrzały Renesans, Warszawa 1980
– I. Nash, Vermeer, Warszawa 1998
– N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Warszawa 1980
– Renesans w sztuce włoskiej, red. R. Toman, Kolonia 2000
– M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa, Warszawa 1979
– M. Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989
– J. Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970
– Sztuka świata, t. 5-7
– W. Tomkiewicz, Piękno wielorakie, Warszawa 1971
– Z. Waźbiński, P. P. Rubens, Warszawa 1975
– Wersal, Warszawa 2004
– Wielcy mistrzowie sztuki włoskiej, Warszawa 2002
– T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI w., Warszawa 1971
– A. Ziemba, Iluzja a realizm: gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005
– T. Żuchowski, Traktat o rzeźbie Michała Anioła, „Rocznik Historii Sztuki“, 2001

Historia sztuki nowożytnej polskiej:

– K. Cieślak, Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku, Gdańsk 1992
– H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce, Warszawa 1976
– H. Kozakiewiczowa, Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978
– H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1986
– A. Małkiewicz, Układ przestrzenny kościoła Il Gesu oraz tegoż, Barokowa architektura sakralna w Krakowie, w: Theoria et praxis, Kraków 2000
– A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980
– S. Mossakowski, Tylman z Gameren, Wrocław 1973
– S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533), Warszawa 2007
– A. Rottermund, Zamek Warszawski w epoce Oświecenia, Warszawa 1989
– R. Skowron, Apartament Królewski w zamku krakowskim, „Studia Waweliana”, V, 1996
– Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok, red. Z. Bania, (Sztuka polska, t. IV), Warszawa 2013
– Sztuka Polska. Renesans i manieryzm, red. M. Zlat (Sztuka polska, t. III), Warszawa 2008
– Vanitas: portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, kat. wyst., Poznań 1997

Zagadnienia egzaminacyjne:
Renesans:
– Początki Renesansu w Polsce
– Rzeźba nagrobna w Europie
– Rzeźba nagrobna w Polsce w XVI w. (Bartłomiej Berrecci, Jan Maria Padovano, Jan Michałowicz z Urzędowa, Santi Gucci, Hieronim Canavesi)
– Wawel – dzieje i funkcje rezydencji
– Brunelleschi, Alberti i architektura wczesnego renesansu w Italii
– Michał Anioł – rzeźba i architektura
– Palladio
– Ghiberti
– Donatello
– Wczesnorenesansowe malarstwo we Florencji
– Malarstwo weneckie i północnowłoskie w XVI wieku: (Bellini, Giorgione, Tycjan, Veronese)
– Włoski manieryzm (architektura, rzeźba, malarstwo)
– Urbanistyka renesansowa (w tym Zamość jako przykład renesansowej urbanistyki w Polsce)
– Van Eyck i wczesny renesans w Niderlandach

Barok i rokoko:
– Włoskie malarstwo wczesnego baroku (Caravaggio, bracia Carracci, Domenichino, Guido Reni,)
– Barokowa architektura w Rzymie (Il Gesu, Carlo Maderno, Pietro da Cortona, Carlo Rainaldi)
– Bernini jako architekt
– Bernini jako rzeźbiarz
– Barokowa rzeźba włoska (Alessandro Algardii, Francois Duquesnoy, Ercole Ferrata)
– Borromini
– Rubens
– Rembrandt
– Velazquez i malarstwo hiszpańskie XVII wieku
– malarstwo holenderskie XVII wieku (Vermeer, malarze rodzajowi, pejzażyści)
– Barokowe malarstwo ścienne (Pietro da Cortona, Andrea Pozzo, bracia Asamowie, Tiepolo, Jerzy W. Neunhertz)
– Architektura rezydencjonalna doby baroku w Europie i jej renesansowe korzenie (pałac papieski na Watykanie, Escorial, Anglia w XVI w., palazzo Barberini w Rzymie, Vaux-le-Vicomte, Wersal)
– Portret trumienny
– Zamek Królewski w Warszawie – dzieje i funkcje rezydencji
– Tylman z Gameren
– Główne nurty XVII-wiecznej architektury rezydencjonalnej w Polsce
– Główne nurty XVII-wiecznej architektury sakralnej w Polsce
– Rokoko: charakterystyka zjawiska; malarstwo Watteau, Buchera, Fragonarda

Wprowadzenie do wiedzy o sztuce nowoczesnej (II rok, semestr letni)

Egzaminatorzy: dr Dorota Łuczak i dr Filip Lipiński

Egzamin: test wizualny i egzamin ustny. Należy zaliczyć test wizualny (min. 50%), żeby móc podejść do egzaminu ustnego. Na egzaminie ustnym studentka/student losuje zestaw dwóch pytań. Na oba pytania należy odpowiedzieć w stopniu przynajmniej dostatecznym.

Egzamin obejmuje historię sztuki powszechnej i polskiej od klasycyzmu do k. XX wieku. Przedmiotem oceny jest wiedza nabyta podczas wykładów, ćwiczeń oraz lektury głównych opracowań.

Zagadnienia egzaminacyjne:

Sztuka przedrewolucyjnej, rewolucyjnej i napoleońskiej Francji.

Architektura klasycystyczna

Malarstwo pejzażowe w pierwszej połowie XIX wieku

Sztuka czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Wątki patriotyczne w sztuce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku

Historyzm w XIX-wiecznej architekturze

Kierunki archaizujące w malarstwie XIX wieku

Romantyczne malarstwo.

Rzeźba II połowy XIX w.

Kierunki i tendencje w malarstwie II poł. XIX wieku: realizm, impresjonizm, postimpresjonizm symbolizm,

Charakterystyka architektury w najważniejszych ośrodkach secesji w Europie i w Polsce.

Zagadnienie wystaw światowych

Malarstwo historyczne i realistyczne w Polsce

Sztuka a fotografia w II połowie XIX wieku

Modernizm polski na przełomie XIX i XX w

Awangarda początku XX wieku: fowizm, ekspresjonizm

Kubizm

Futuryzm

Konstruktywizm

Surrealizm

Architektura modernistyczna

Sztuka państw totalitarnych (III Rzesza, Włochy, ZSRR)

Sztuka po drugiej wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych i Europie (1945-1960).

Oblicza ciała w sztuce drugiej połowy XX wieku

Sztuka minimalnych środków – od minimalizmu do konceptualizmu

Odmiany realizmu w drugiej połowie XX wieku

Poza malarstwem i rzeźbą, poza muzeum – przedmiot, environment, instalacja, land art, nowe media.

Happening i performance w sztuce XX wieku.

Lata 80 i powrót malarstwa

Sztuka w służbie społecznej a sztuka w służbie kapitalizmu – lata dziewięćdziesiąte

Ewolucje i rewolucje w architekturze w drugiej połowie XX wieku

Sugerowane lektury:

UWAGA! Na egzaminie wymaga jest też znajomość tekstów omawianych na ćwiczeniach a nie uwzględnionych w tym spisie

Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Honour, Romanticism, London 1979

Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977

Nochlin, Realizm, Warszawa 1974

Kępiński, Impresjoniści u źródeł swoich obrazów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976.

Wallis, Secesja, Warszawa, 1984.

Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1980.

Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985.

Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.

Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980

Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna. Zarys rozwoju, Kraków 1967

Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976

Porębski, Kubizm, Warszawa 1986

Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979

Taborska. Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007

Strożek, Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada, Warszawa 2016

Lista, Futuryzm, Warszawa 2002

Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, Warszawa 1991

Pawłowski, Happening, Warszawa 1988

Carlson, Performans, Warszawa 2007

Kuryluk, Hiperrealizm – Nowy realizm, Warszawa 1979

Hussakowska-Szyszko, Minimalizm, Kraków 2003

Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 1945-1989, Poznań 2005


Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 2, Warszawa 1980

Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Sztuka polska:

Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989

Kozakiewicz, Malarstwo polskie. Oświecenie – klasycyzm – romantyzm, Warszawa 1976

Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984

Porębski, Malowane dzieje, Warszawa 1962

Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa 1986

Kępiński, Impresjonizm polski, Warszawa 1961

Mike-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm. Naturalizm, Warszawa 2005

Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2005

Szubert, Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1995

Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000

Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000

Włodarczyk, Socrealizm, Paryż 1986

Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981.

Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999

Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012

Uwaga! Na egzamin należy zabrać legitymację studencką.