Egzamin magisterski

122dsc4075Egzamin magisterski stanowi zwieńczenie studiów. W jego trakcie następuje obrona pracy magisterskiej, ocenionej przez Promotora oraz Recenzenta. Członkowie Komisji zadają pytania związane z pracą oraz pytania problemowe z zakresu całej historii sztuki.
Komisja egzaminacyjna: Dziekan, Promotor, Recenzent.

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin antyplagiatowy  określający zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu

1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez Wydział Historyczny UAM z systemu Plagiat.pl.

2. Wszystkie prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie (powstałe w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)- zarejestrowane przez Dziekanat Wydziału od dnia 01.10.2009, będą sprawdzane pod katem ich oryginalności przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. Sprawdzanie prac polegające na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu, ma charakter prewencyjny.

4. Tekst pracy dyplomowej w wersji ostatecznej, przeznaczonej do obrony, musi zostać złożony w Dziekanacie, w postaci wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie DOC (Microsoft Word), PDF (tylko takie prace, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia) lub ODT (Open Office Document), dostarczonego na nośniku CD bądź DVD.

5. Student odpowiada za identyczność obu wersji pracy dyplomowej: wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego, określonego w punkcie 4.

6. Po zarejestrowaniu pracy przez Dziekanat, jej wersja elektroniczna (określona w punkcie 4), opatrzona pieczęcią i datą, zostanie poddana sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl. Sprawdzenia dokonuje operator wyznaczony w danej jednostce organizacyjnej Wydziału. Procedura sprawdzenia nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia zarejestrowania pracy. W uzasadnionych wypadkach, związanych z wątpliwościami dotyczącymi samodzielności pracy, termin ten może ulec wydłużeniu.

7. Dla każdej pracy sprawdzonej przez operatora, System Plagiat.pl generuje Raport podobieństwa.

8. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o którym mowa w pkt 7, praca zostanie uznana za nie budzącą wątpliwości, operator Systemu przekazuje promotorowi wydruk Raportu w wersji skróconej. Kopia Raportu podobieństwa w wersji skróconej trafia do recenzenta pracy.Wyznacza się termin egzaminu dyplomowego.

9. Praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:
a) współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,
b) współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,
c) praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów)
zidentyfikowane przez System jako „podobne”,
d) występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,
e) zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń
f) cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne”
zapożyczenia.

10. Oceny, czy wykazane przez Raport podobieństwa zapożyczenia mają charakter nieuprawniony, dokonuje promotor pracy dyplomowej. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości odnośnie do oryginalności pracy, promotor kieruje ją do Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej, w skład której wchodzi Dziekan Wydziału (lub upoważniony przez niego Prodziekan), promotor oraz właściwy wicedyrektor ds. dydaktycznych. Ostateczna ocena pracy musi zostać dokonana w ciągu 14 dni od przekazania raportu do Komisji.

11. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 10, okaże się, że praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, uważa się ją za zakwalifikowaną do obrony. Wyznacza się termin egzaminu dyplomowego.

12. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 10, okaże się, że praca nie spełnia kryteriów procedury antyplagiatowej, nie zostanie ona dopuszczona do obrony i nie zostanie dodana do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl. Jednocześnie wobec jej autora wszczyna się postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w trybie określonym przez ustawę.

13. Wszystkie prace, które zostały dopuszczone do obrony, muszą być dodane do Bazy danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 14 dni od zakończenia procedury antyplagiatowej. Dodania prac do bazy danych Systemu dokonują operatorzy Systemu, którzy wprowadzali prace do analizy.

14. Skrócony Raport podobieństwa oraz Protokół Oceny Oryginalności Pracy – parafowany przez promotora oraz recenzenta pracy – stanowią integralną część protokołu egzaminu dyplomowego.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 01 października 2009 roku.

 

Oświadczenie antyplagiatowe