Konkurs Study@research V edycja (konkurs IDUB nr 049) – nabór wniosków

15 marca 2022
Aktualności « Powrót

Study@research jest konkursem skierowanym do studentów studiów magisterskich.

Celem Konkursu S@R jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB). Z chwilą ogłoszenia kolejnej edycji Konkursu, informacje dotyczące warunków niezbędnych do spełnienia w celu aplikowania dostępne są na stronach internetowych:

W czasie rekrutacji do Konkursu S@R, wnioski zawsze należy składać przez stronę: https://idub.amu.edu.pl

KTO MOŻE APLIKOWAĆ? – Do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Konkurs obejmuje finansowanie:

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. Należy pamiętać także, że członkami zespołu badawczego muszą być osoby posiadające status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Do zdobycia:

maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł.

Wysokość przyznanego grantu ustalana będzie oczywiście na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 • kwerendy biblioteczne,
 • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu (w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego, w tym tabletów, oraz aparatury badawczej),
 • opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym zdalnych (finansowanie opłaty konferencyjnej oraz kosztów podróży i kosztów pobytu w przypadku konferencji wyjazdowych),
 • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
 • zakup gratyfikacji dla osób badanych,
 • honorarium laureata (lub laureatów w przypadku projektu zespołu badawczego) w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu, płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po przyjęciu sprawozdania merytorycznego).

Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

Indywidualne projekty badawcze:

 • opis projektu, czyli najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie opisowym we wniosku elektronicznym,
 • formularz zawierający dane studenta (imię i nazwisko, adres e-mail, nr albumu, wydział, rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina, planowana data zakończenia studiów),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis uzasadnienie merytoryczne, bibliografię oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny)
 • opinię opiekuna naukowego studenta (pracownik UAM co najmniej ze stopniem doktora),
 • zgodę kierownika jednostki w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej,
 • harmonogram przewidywanych działań,
 • kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów oraz informacją, czy działanie badawcze jest finansowane z innych źródeł, przygotowany zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie.

Projekty realizowane przez studencką grupę badawczą:

 • opis projektu – najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie opisowym we wniosku elektronicznym,
 • formularz zawierający dane wnioskodawcy (studenta kierującego grupą badawczą – imię i nazwisko, adres e-mail, nr albumu, wydział, rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina, planowana data zakończenia studiów) oraz jej członków (imię nazwisko, adres e-mail, nr albumu, wydział, rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina, planowana data zakończenia studiów – w odniesieniu do każdego z uczestników projektu),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis zawierający uzasadnienie merytoryczne, bibliografię oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. zorganizowanie konferencji naukowej, przygotowanie referatów lub posterów konferencyjny, przygotowanie publikacji naukowej),
 • opinię opiekuna naukowego grupy badawczej (np. opiekuna studenckiego koła naukowego; pracownik UAM co najmniej ze stopniem doktora),
 • zgodę kierownika jednostki w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej,
 • harmonogram przewidywanych działań wraz z zakresem zadań wykonywanych w ramach projektu przez poszczególnych członków grupy badawczej,
 • kosztorys projektu przygotowany zgodnie z praktyką UAM wraz z uzasadnieniem kosztów, podziałem wynagrodzeń pomiędzy poszczególnych członków grupy badawczej oraz informacją, czy projekt jest finansowany z innych źródeł.

Harmonogram V edycji konkursu Study@research:

 1. Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 28.02.2022 r.
 2. Termin składania wniosków: do 28.03.2022 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania w V edycji konkursu Study@research oraz warunków udziału w programie S@r znajdują się w REGULAMINIE.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania, prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Członkowie komisji konkursowej:

prof. Teresa Chirkowska-Smolak – psychologia
prof. Małgorzata Garnczarska – biologia
prof. Renata Jastrząb – chemia
prof. Katarzyna Balbuza – historia
prof. Jacek Zydorowicz – nauki o kulturze i religii
prof. Jacek Fabiszak – literaturoznawstwo
prof. Katarzyna Karpińska-Szaj – językoznawstwo
mgr inż. Martyna Górska (doktorantka) – nauki o Ziemi i środowisku

W razie pytań dotyczących Konkursu S@r zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia: sopk@amu.edu.pllub kontaktu telefonicznego: 61 829-24-21

Regulamin V edycji konkursu Study@research