Dla Autorów

„Artium Quaestiones” jest recenzowanym rocznikiem naukowym wydawanym przez

Instytut Historii Sztuki UAM.

Proces selekcji, recenzji oraz redakcji tekstów jest kilkuetapowy i odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (aq.redakcja@amu.edu.pl).

  1. Call for papers

Dotyczy sekcji tematycznej – ogłaszany późnym latem / wczesną jesienią.

Autorzy zainteresowani zgłoszeniem artykułów do innych sekcji (varia, recenzje itd.) mogą

nadsyłać swoje propozycje przez cały rok. Muszą jednak pamiętać, że publikujemy raz do roku na przełomie listopada i grudnia.

2. Zgłoszenie abstraktów tekstów przez potencjalnych Autorów.

3. Selekcja abstraktów przez Redakcję.

Autorzy wybranych zgłoszeń będą powiadomieni w okresie od 2 do 3 tygodni po upłynięciu terminu ich nadsyłania o decyzji Redakcji oraz konieczności przesłania skończonych tekstów w określonym czasie (zwykle w ciągu 2-3 miesięcy).

4. Nadesłanie gotowych tekstów przez Autorów.

5. Recenzja redakcyjna

Redaktorzy, jeśli uznają zgłoszony tekst za niespełniający naukowych standardów czasopisma, mają prawo odrzucić go przez wysłaniem go do recenzentów.

6. Wysłanie tekstów do dwóch recenzentów. Teksty są anonimowe.

Anonimowe teksty są wysyłane do recenzentów, którzy proszeni są o napisanie recenzji w okresie od 2-4 tygodniu. Recenzenci mogą zaakceptować, odrzucić tekst lub dopuścić tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia zmian.

7. Wysłanie tekstów do Autorów (jeśli to konieczne).

8. Korekta tekstów przez Autorów (jeśli to konieczne).

9. Końcowa akceptacja tekstów do publikacji (przez Redakcję i recenzentów).

Redakcja podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą publikacji tekstów, zwykle wiosną każdego roku.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji są zobowiązani do wypełnienia i podpisania umów wydawniczych przesłanych przez redaktorów.

10. Proces redakcyjny.

Autorzy powinni współpracować przy redakcji z redaktorami językowymi i naukowymi. Otrzymają swój tekst dwukrotnie do korekty – po redakcji językowej i w fazie końcowej, po składzie.

Publikacja numeru ma miejsce późną w końcowym okresie roku kalendarzowego, na przełomie listopada i grudnia każdego roku.

 

Teksty i dodatkowe materiały prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: aq.redakcja@amu.edu.pl, zaadresowane do dra Filipa Lipińskiego.

I. Informacje ogólne:

Materiały powinny zawierać:

a. podstawowy tekst (artykuł, recenzja, przekład) w formacie doc./.docx, z przypisami dolnymi w formacie podanym niżej, nie dłuższy niż 45000 znaków ze spacjami, włączając w to przypisy. W uzasadnionych przypadkach, gdy Redakcja wyrazi zgodę, teksty mogą być nieco dłuższe.
b. listę ilustracji 
c. ilustracje – w formacie .tif lub .jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
d. streszczenie tekstu podstawowego o długości 2000-3000 znaków ze spacjami oraz 6 słów kluczowych
e. krótki biogram Autora (max. 800 znaków ze spacjami) zawierający na końcu adres akademickiej filiacji.

Publikujemy teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim. W przypadku, gdy dany język nie jest językiem ojczystym Autora, jest on zobowiązany do zlecenia korekty językowej przez tłumacza a najlepiej native-speakera. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu, jeśli nie będzie on spełniał standardów poprawności językowej.

Streszczenia prosimy nadsyłać w języku polskim – zostaną one przetłumaczone na język angielski. Jeśli główny tekst będzie w języku angielskim, streszczenie zostanie przetłumaczone i opublikowane w języku polskim.

Prosimy tytułować wszystkie pliki nazwą zawierającą fragment nazwiska autora oraz typ dokumentu, np.: kow_tekst.doc, kow_ilustr.doc, kow_stresz.doc etc.

Pliki z ilustracjami powinny być tytułowane analogicznie: np. kow_fig_01.tif.

Autorzy są zobowiązani podpisać Oświadczenie Autora oraz umowę licencyjna do publikacji na uniwersyteckiej (UAM) elektronicznej platformie wolnego dostępu PRESSto.

II. Szczegółowe instrukcje dotyczące tekstu i ilustracji

1. Tekst

Tekst nie powinien być dłuższy niż 40000 znaków ze spacjami i przypisami, nie wliczając w to podpisów pod ilustracjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczane jest przekroczenie wskazanej liczby znaków do 10%. Tekst powinien być napisany czcionką 12, odstępem międzyliniowym 1.5, czcionką Times New Roman.

Proszę napisać swoje imię i nazwisko na górze pierwszej strony, powyżej tytułu artykułu.

2. Ilustracje

Liczba ilustracji w artykule nie powinna przekraczać 10. Ilustracje powinny być dobrej jakości w formacie TIF lub JPG, min. 300 dpi. Jeśli ważny jest układ reprodukcji w już przygotowanym artykule (obok siebie, na jednej stronie etc.) Autor zobowiązany jest wyraźnie wskazać swoje preferencje. Końcową decyzję o układzie reprodukcji podejmuje jednak Redakcja.
Autor tekstu jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń do reprodukcji i uregulowanie praw autorskich do publikacji w wersji papierowej oraz elektronicznej. Ilustracje należy w jasny sposób ponumerować i oznaczyć je w tekście w miejscach dotyczących przedstawionych na nich obiektów (il. 1).

Podpisy pod ilustracjami powinny być zwięzłe i zapisane w następującym formacie:
autor, tytuł / nazwa, data powstania, medium, kolekcja / zbiory, informacja o prawach autorskich / autor fotografii

Przykłady:

Richard Diebenkorn, Ocean Park No. 16, 1968, olej i węgiel na płótnie, Milwaukee Art Museum © Diebenkorn Estate Foundation
A. Gursky, Ren II, 1999, c-print, VG-BILD-KUNST, Bonn, dzięki uprzejmości artysty
Quentin Massys, Madonna z Dzieciątkiem, olej na desce, ok. 1520, Muzeum Narodowe, Poznań
Zamek królewski w Blois, skrzydło Franciszka I, XVI w., fot. Jan Kowalski

3. Przypisy

Autorzy odpowiadają za opatrzenie tekstu odpowiednim, wymaganym przez redakcję systemem przypisów. Prosimy o konsekwentny zapis cytowanych źródeł według formatu zaprezentowanego na poniższych przykładach. Redakcja ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli Autor nie zastosuje się do podanego poniżej aparatu przypisów.

a. Wydawnictwa zwarte

– autor lub kilku autorów:

P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki po 1945 roku, Poznań 2005.
M. Fried, Courbet’s Realism, Chicago-London 1990.
J. Dąbrowski, A. Demenko, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne, Warszawa 2014.

– rozdział / esej w zbiorze tego samego autora:

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie mechanicznej reprodukcji, w: idem, Twórca jako wytwórca, tłum. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975.

– praca zbiorowa:

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009.

– artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej:

S. Czekalski, Nie ma nic poza galerią. Gramatologia, intertekstualność, związki międzyobrazowe, w: Twarzą w twarz z obrazem, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2003, s. 71-84.

b. Wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub gazetach):

R. Krauss, Reinventing the Medium, „October” 1999, 25(2), s. 289-305.

Proszę zauważyć, że po roku wydania pierwszy numer to tom, drugi to numer czasopisma w danym roku (jeśli takie rozróżnienie występuje w danym czasopiśmie).

A. Osęka, Urok ciała w formalinie, „Gazeta Wyborcza” 15-16 lipca 1995, s. 20.
R. Słodczyk, Znaczenie listu w malarstwie XVII i XVIII wieku oraz w ówczesnej powieści epistolarnej, „Przestrzenie Teorii” 2009, 12, s. 165–191.

Powyżej naniesione numery stron (od-do) podajemy tylko w przypadku ogólnego odniesienia do artykułu (por. / zob.). Każdy cytowany fragment musi zostać opatrzony numerem strony tekstu, w którym się pojawia.

Por. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki po 1945 roku, Poznań 2005, s. 55.

3. Źródła internetowe:

V. Burgin, The Separateness of Things, „Tate Papers Online”, Spring 2005, dostępny w Internecie: <http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/03/the-separateness-of-things-victor-burgin> [dostęp: 13 września 2016].

4. Ponowne cytowanie:

W przypadku ponownego cytowania stosujemy:

a. ibidem / eadem w przypadku, gdy cytujemy ten sam tekst w kolejnym przypisie

b. gdy powracamy do cytowanego wcześniej źródła w dalszej części tekstu, powtarzamy nazwisko i pierwszy człon tytułu (gdy jest długi jego fragment) zakończony wielokropkiem, następnie po przecinku podajemy numer strony (nie używamy op. cit.!)

Piotrowski, Znaczenia modernizmu…, s. 55.