Zasady etyki

Zasady etyki dotyczące publikacji i redakcji artykułów w czasopiśmie „Artium Quaestiones”, oparte na wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE).

Redakcja „Artium Quaestiones” dba o standardy etyczne zarówno w odniesieniu do Autorów tekstów, członków Redakcji, Rady Naukowej i recenzentów, jak i związanych z ich obowiązkami procesów recenzyjnego i redakcyjnego.

Obowiązki Autorów:

Autorzy są zobowiązani do nadsyłania tekstów napisanych samodzielnie, z uwzględnieniem nazwisk ewentualnych współautorów.  Wszelkie przypadki plagiatu lub tzw. „ghostwriting” / „guest authorship” są nieakceptowalne i stanowią rażący przejaw nierzetelności naukowej. W momencie ich wykrycia Redakcja natychmiast odrzuca nadesłany tekst oraz zgłasza tego typu nadużycie stosownym instytucjom (np. władzom jednostki naukowej, w której Autor jest afiliowany).

Autorzy mają obowiązek ujawnić wszelkie konflikty interesów zachodzące w związku z potencjalną publikacją tekstu w czasopiśmie „Artium Quaestiones”

Dane osobowe i informacje wymagane przez Redakcję i jej przekazane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

Autorzy mają obowiązek podpisać przygotowane przez Wydawnictwo Naukowe UAM i dostarczone im przez Redakcję oświadczenie oraz umowę licencyjną dotyczącą publikacji online.

Ponieważ „Artium Quaestiones” – z wyjątkiem wybranych przez Redakcję przekładów – publikuje jedynie oryginalne teksty, nadesłanie tekstu już wcześniej publikowanego w całości lub w dużej części uważane będzie za naruszenie zasad etyki naukowej. W przypadku, gdy jego fragmenty były już publikowane, powinny zostać one wyraźnie zaznaczone (odpowiednim przypisem) a decyzja o publikacji tekstu pozostawać będzie w gestii Redakcji.

Autorzy mają obowiązek rzetelnie opatrzyć odpowiednimi przypisami fragmenty cytowane lub przywoływane w tekście badania lub tezy cudzego autorstwa.

W przypadku, gdy Autorzy odnajdą błędy w nadesłanym przez siebie tekście znajdującym się na etapie recenzji lub w innych fazach procesu redakcyjnego, zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia o tym Redakcji. 

Autorzy nie powinni jednocześnie zgłaszać tego samego tekstu do innych czasopism. W przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje, zobowiązani są do powiadomienia o tym Redakcji.

Autorzy  mają obowiązek stosowania się do aktualnie obowiązujących zasad prawnych dotyczących praw autorskich.

Autorzy są zobowiązani do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z opłatami za prawa licencyjne i autorskie do materiałów wykorzystanych we własnych artykułach.

Za publikację w „Artium Quaestiones” Redakcja nie pobiera od Autorów opłat ani też nie przyznaje honorariów autorskich.

W przypadku, gdy Autorzy chcą wykorzystać opublikowaną oryginalnie w „Artium Quaestiones” pracę w innej publikacji, proszeni są o kontakt z Redakcją.

Obowiązki Redakcji i Rady Naukowej

Redaktorzy podejmują ostateczne decyzje dotyczące wyboru abstraktów oraz publikacji lub odrzucenia nadesłanych tekstów.  W procesie podejmowania decyzji Redakcja może zasięgnąć opinii ciała doradczego, jakim jest Rada Naukowa czasopisma lub recenzentów.  

Redaktorzy stosują się do aktualnie obowiązujących zasad prawnych praw autorskich.

Członkowi Redakcji są zobowiązani do utrzymania poufności dotyczącej nadesłanych zgłoszeń, tożsamości recenzentów i Autorów.

Redakcja przestrzega Konstytucji i obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dyskryminacji na gruncie narodowości, płci, rasy, preferencji seksualnych etc.

Teksty, które nie zostały jeszcze opublikowane nie będą mogły zostać wykorzystane przez członków Redakcji, recenzentów lub Rady Naukowej do badań własnych jeśli Autor nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Rada Naukowa, składająca się z ekspertów w dziedzinie historii sztuki, pełni funkcję doradczą w kwestiach merytorycznych (naukowych) i jej członkowie, gdy zostaną o to poproszeni, powinni udzielić konsultacji. Ich rolą jest również zgłaszanie Redakcji wszelkich uwag dotyczących już opublikowanych tekstów, ewentualnych błędów lub uchybień, zarówno po stronie Autorów jak i Redakcji, co pozwoli zapobiec podobnym błędom w przyszłości.

Zasada poufności obowiązuje w równym stopniu Redakcję jak i członków Rady Naukowej.

Wszystkie artykuły są poddawane weryfikacji antyplagiatowej za pomocą programu Crossref Similarity Check.


Obowiązki Recenzentów

Recenzent musi mieć przynajmniej stopień doktora. Ma obowiązek wykonać obiektywną recenzję, opartą na wnikliwej lekturze, konstruktywnej krytyce i analizie recenzowanego tekstu pod względem merytorycznym jak i pod względem standardów pisania tekstów naukowych.

Recenzenci powinni wskazać brakujące w  tekście źródła wiedzy, które świadczą o niedostatkach tekstu i mogłyby ewentualnie posłużyć Autorom na etapie rewizji tekstu.

Recenzenci powinni poinformować Redakcję jeśli nie czują się kompetentni w tematyce wysłanego im tekstu i zrezygnować z napisania recenzji.

Recenzenci powinni trzymać się wyznaczonych przez Redakcję terminów wykonania recenzji lub w przypadkach niemożliwości ich dotrzymania poinformować o tym Redakcję.

Recenzent powinien tak szybko jak to tylko możliwe poinformować Redakcję o niemożliwości napisania recenzji lub rezygnacji z podjętego się wcześniej zadania. Mile widziane jest wskazanie kompetentnej osoby, która mogłaby się tego podjąć.

Recenzent powinien jasno wyartykułować zastrzeżenia i uzupełnić je o sugestie ewentualnych korekt i uzupełnień.

Recenzje (double blind peer-review) są wykonywane anonimowo (ani Recenzent ani Autor nie są poinformowani o swojej tożsamości). Recenzenci są zobowiązani do nieujawniania swej tożsamości.

Recenzent jest zobowiązany do poinformowania Redakcji o wszelkich wykrytych przez niego/nią naruszeniach etyki pracy naukowej takich jak plagiat, ghostwriting, czy ponowna publikacja.

Recenzent zobowiązany jest ujawnić wszelkie konflikty interesów lub poinformować Redakcję o ewentualnym rozpoznaniu tożsamości Autora recenzowanego tekstu. Pod recenzją widnieje oświadczenie o braku konfliktu interesów, które recenzent jest zobowiązany podpisać.