Realizowane projekty badawcze

Atanazy Raczyński (1788-1874). Naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki. Część II
Kierownik: dr hab. Michał Mencfel
Źródło finansowania: NPRH
Numer projektu: 1bH 15 0025 83
Lata: 2015-2018

Celem projektu jest naukowe opracowanie oraz edycja najważniejszej części rękopiśmiennej spuścizny po Atanazym Raczyńskim (1788-1874) – polskim arystokracie piastującym wysokie stanowiska w pruskiej służbie dyplomatycznej, uczestniku i wnikliwym komentatorze europejskiego życia politycznego, mecenasie, kolekcjonerze i historyku sztuki o międzynarodowej renomie. W ramach prac przygotowane zostaną: publikacja w dwóch tomach obszernych wyjątków z dziennika Raczyńskiego, wydanie dokumentów dotyczących jego aktywności kolekcjonerskiej oraz wstępne opracowanie korespondencji z bratem Edwardem. 

Atanazy Raczyński, spadkobierca możnego polskiego rodu, jako mecenas i autor wniósł ogromny wkład w życie artystyczne Niemiec, a także Portugalii. Swoją kolekcją sztuki dawnej i nowoczesnej niemieckiej wyznaczył wysokie i nowe standardy zbieractwa artystycznego. Jego niezwykłe dzienniki, korespondencja prywatna i oficjalna, spisywana z racji służby dyplomatycznej na rzecz Królestwa Prus, stanowi wyjątkowe i słabo znane nawet w kręgu specjalistów źródło traktujące o działalności politycznej elit europejskich, o kulisach ważnych wydarzeń politycznych, o życiu artystycznym Berlina i innych ośrodków twórczych w Europie, wreszcie zapis kształtowania się światopoglądu społecznego i politycznego polskich elit arystokratycznych od epoki napoleońskich nadziei po kolejne fazy pogłębiającego się ucisku narodowego i politycznego w Polsce rozbiorowej i dokonujących się w niej przemian społecznych.  

Niepublikowane dotąd w całości dziennik oraz korespondencja Raczyńskiego będą mogły stać się wreszcie tym, na co ze wszech miar zasługują: bycie jednym z ważnych źródeł dla badaczy świadomości politycznej i narodowej polskich elit arystokratycznych w przełomowym okresie między epoką ancien régime’u i nowoczesnością.

Gender Politics and the Art of European Socialist States
Kierowniczka: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska
Źródło finansowania: The Getty Foundation
Lata: 2018-2021

Gotycka architektura zamku królewskiego na Wawelu
Kierownik: dr Tomasz Ratajczak
Źródło finansowania: NCN
Numer projektu: 2014/15/B/HS2/01166
Lata: 2015-2017

The Legacy of Piotr Piotrowski
Kierowniczki: dr hab. Agata Jakubowska, prof. UAM;  dr Magdalena Radomska                   
Źródło finansowania: Erste Stiftung 
Lata: 2017-2018

Transformacja w sztuce w Postkomunistycznej Europie

Kierowniczka: dr Magdalena Radomska
Źródło finansowania: NCN
Numer projektu: 2014/15/B/HS2/01171
Lata: 2015-2017