Seminaria fakultatywne

Seminaria ogólne (I rok studiów II stopnia)

Seminarium ogólne: Orientalizm w kulturze nowoczesnej
prof. UAM dr hab. Michał Haake
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Przewodnim tematem seminarium będzie miejsce orientalizmu w kulturze Europy w szeroko rozumianej epoce nowoczesnej – od XVIII po wiek XXI.  Interesować nas będą wytwarzane przez tzw. Zachód obrazy tzw. Wschodu: w dziennikach podróżnych, w malarstwie, fotografii, telewizji. Zadamy pytania o kontekst wytwarzania tych obrazów, funkcje, które miały spełniać i o sposób ich ukształtowania, a więc o typy obecnych w nich narracji i strategii wizualnych. Dopuszcza się także podejmowanie tematów z tego samego przedziału czasowego bliższych zainteresowaniom uczestników.  

 

Proponowana literatura:

 1. Davidson Kalmar, Orientalism and the Jews, Brandeis University 2018
 2. Lemaire, Orientalismus. Das Bild des Morgenlandes in der Malerei, Berlin 2010
 3. MacKenzie, Orientalism. History, theory and the arts, Menchester 1996
 4. Nochlin, The Imaginary Orient (w:) tejże, The Politics of Vision: Essay on Ninetheenth-Century Art and Society, Nowy York 1998

Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1 poł. XX wieku, kat. wys, Warszawa: MNW 2008

 1. Said, Orientalizm, przeł. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2018
 2. Spector, Delacroix. The Death of Sardanapalus, 1974
 3. Stoichita, Darker Shades. The Racial Other in Early Modern Art, przeł. S. Trainor, London 2019

 

Seminarium ogólne: Historia sztuki i film

dr Filip Lipiński

I-II semestr, 60 godz.

12 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium koncentrować się będzie na problematyce interdyscyplinarnego i intermedialnego przenikania się historii sztuki i filmu oraz studiów nad filmem w XX i XXI wieku. Dotyczyć będą rozmaitych relacji – teoretycznych i artystycznych – pomiędzy sztuką a filmem a także wpływu pojawienia się ruchomego obrazu i refleksji nad jego specyfiką na oblicze historii sztuki jako dyscypliny naukowej. Będziemy analizować koncepcje teoretyczne i praktyki artystyczne, które stanowią symptom pogłębiającej się w XX wieku obecności filmu oraz związanych z nim mediów, technologii, aparatów widzenia i reprezentacji. Wybrane zagadnienia obejmować będą wczesne reakcje historyków sztuki/estetyków/intelektualistów na kino, alternatywne sposoby spojrzenia na sztukę okiem kamery filmowej, np. zjawisko filmu o sztuce jako alternatywne „pisanie” historii sztuki, modernistyczne i postmodernistyczne praktyki artystyczne wykorzystujące medium filmu, refleksję teoretyczną z dziedziny filmoznawstwa zaszczepioną na gruncie historii sztuki, przemiany w wystawiennictwie spowodowane użyciem filmowego medium przez artystów, itp.

Tematy prac seminaryjnych oscylujące wokół głównego tematu zajęć powinny wykrystalizować przed końcem roku kalendarzowego. Ostateczny temat zostanie wyłoniony w trakcie konsultacji z prowadzącym. Kryterium zaliczenia w semestrze zimowym jest prezentacja oraz przygotowanie bibliografii przygotowywanej pracy. W semestrze letnim – złożenie kompletnej pracy.

 

Wybrana literatura:

 1. Albera, Etudes cinématographiques et histoire de l’art„, Perspective3, 2006, s. 433-460 [udostępniony zostanie przekład polski: w „Artium Quaestiones”, XXXI, 2020, w trakcie przygotowania]
 2. Bal, Thinking in Film. The Politics of Video Art Installation According to Eija-Liisa Ahtila, London 2013.
 3. Bovier, A. Mey (red.), Exhibiting the Moving Image, Lausanne 2015.
 4. Campany (red.), The Cinematic, London-Cambridge, MA 2007
 5. Dalle Vacche, Cinema and Painting. On How Art is Used in Film, Austin 1995.
 6. Dalle Vacche (red.), The Visual Turn. Classical Film Theory and History of Art, New Brunswick-London 2003.
 7. Dalle Vacche, Film, Art, New Media: Museum Without Walls? New York 2012.
 8. Dalle Vacche, Cinema and Art History. Film Has Two Eyes, w: M. Renov, J. Donald (red.). The Sage Handbook of Film Studies, London 2006, 180-198.
 9. Elwes, Installation and the Moving Image, New York 2015.
 10. Hollander, Moving Pictures, New York 1989.
 11. Jacobs, Framing Pictures. Film and the Visual Arts, Edinburgh 2011.
 12. Lipiński, Historia sztuki wobec kina i studiów nad filmem, w: J. Jarzewicz, J. Pazder, T. J. Żuchowski (red.) Historia sztuki dziś, Poznań 2011.
 13. -A. Michaud, (red.), The Movement of Images, (katalog wystawy) Paris 2006.
 14. Ł. Ronduda, J. Majmurek, Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, Warszawa 2015.
 15. M. Sager Eidt. Writing and Filming the Painting. Ekphrasis in Literature and Film, Amsterdam and New York 2008.
 16. Scotini (red.), Carlo Ludovico Ragghianti and the Cinematic Nature of Vision, London 2000.

 

.

Seminaria warsztatowe (I rok studiów II stopnia)

 

 

Seminarium warsztatowe: Kuratorskie
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz

I semestr, 30 godz.

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Celem seminarium jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z realizacją wystaw sztuki, zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym. Zajęcia te wstępnie przygotują uczestników do zadań związanych z pracą kuratora.  Przedmiotem rozważań będą wystawy sztuki współczesnej i dawnej, jak i organizacja ekspozycji w różnego typu instytucjach wystawienniczych. Z jednej strony, będziemy się zajmować takimi zagadnieniami organizacyjnymi jak finansowanie, planowanie i popularyzowanie wystaw, współpraca z artystami, projektantami, galeriami i mediami. Z drugiej, skupimy się na metodach prowadzenia badań naukowych i wywiadów do wystawy i jej katalogu, jak i zapoznamy się z wybranymi tematami podejmowanymi przez współczesne akademickie studia kuratorskie. Zaprezentowany zostanie krótki przegląd różnego typu wystaw jak i strategii wystawienniczych. Na tym tle, będziemy rozważali metody kompozycji dzieł sztuki w przestrzeni wystawowej oraz związane z tym kwestie techniczne, ekonomiczne i znaczeniowe.   

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, czytanie i interpretacja zadanych tekstów, wygłoszenie kilku krótkich prezentacji, przygotowanie projektu własnej małej wystawy (wraz z bibliografią) i towarzyszącymi jej materiałam prasowymi.      

Bibliografia

Barker Emma, Contemporary Cultures of Display, London, 1999.

Black Graham, Transforming Museums in the Twenty-first Century, Routledge 2011.

Hoffmann Jens, Show Time. The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art, Thames and Hudson, London 2014.

Kosińska Maria (red.), Zawód kurator, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014

Newhouse Victoria, Towards a New Museum, New York, 1998.

Reilly, Maura, Curatorial Activism. Towards an Ethics of Curating, London 2018. 

Steedman Marijke (red.), Gallery as Community: Art, Education, Politics, Whitechapel Gallery, London 2012.

Czasopisma: Szum https://magazynszum.pl/, https://www.theartnewspaper.com/,  http://www.artmargins.com/https://www.artforum.com/  

 

Seminarium warsztatowe: Przed dziełem sztuki w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski

I semestr, 30 godz.

6 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Celem zajęć jest poznanie i próba opanowania podstawowych elementów warsztatu historyka sztuki w zakresie prowadzenia własnych badań i redagowania prac naukowych. Zajęcia te będą się jednak skupiały nie na finalnej redakcji tekstu, lecz na etapie wstępnym prac – konfrontacji z konkretnym dziełem sztuki, umiejętności sięgania do odpowiednich publikacji, poszukiwaniach bibliograficznych i archiwalnych, zakreślaniu pola badań i formułowaniu pytań badawczych. 

Prowadzący, dopuszczając własną inicjatywę uczestników, kierował będzie ich uwagę na dzieła sztuki różnych gatunków (architektura świecka i sakralna, rzeźba, malarstwo) i czasów (średniowiecze, epoka nowożytna, wiek XIX) znajdujące się w Poznaniu, tak aby zajęcia przynajmniej częściowo mogły odbywać się w terenie, w muzeach i zabytkowych budowlach naszego miasta. Zadania realizowane będą zarówno indywidualnie, jak i grupowo, ustnie i pisemnie. 

Uzyskanie zaliczenia wymaga: lektur wskazanej literatury, uczestnictwa w dyskusjach, przygotowania własnej wypowiedzi na zadany temat, pisemnego opracowania planu badań, „rozumowanej” bibliografii i konspektu przyszłej pracy. 

Konkretne lektury indywidualne i wspólne wskazane zostaną przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.