Seminaria magisterskie (I-II rok)

Wybór seminarium magisterskiego powinien się dokonać w ciągu II semestru I roku studiów magisterskich

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 – nowy program studiów)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej. Tematyka prac uzgadniana jest z uczestnikami seminarium. Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie konspektu pracy; w drugim – zaakceptowanie pracy magisterskiej.

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest uzgodnienie tematyki pracy magisterskiej. Tryb odbywania seminarium ustala się w październiku. Wymogi zaliczeniowe: systematyczne postępy w pracy zgodnie ze wskazówkami promotora, doprowadzenie jej na koniec I semestru do etapu pozwalającego zredagować tekst pracy w semestrze II.

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Michał Haake

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

 Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium skoncentrowane jest na problematyce sztuki średniowiecznej. Tematy prac, literatura i metody będą ustalane z poszczególnymi uczestnikami. Ważną częścią pracy na seminarium jest prezentacja swoich badań i merytoryczna dyskusja w gronie uczestników. 

Celem zajęć i podstawą zaliczenia jest napisanie pracy magisterskiej; do końca pierwszego semestru należy przygotować konspekt zawierający planowaną strukturę pracy, zarys problematyki, stan badań i literaturę przedmiotu.

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Mile widziane będą tematy związane z historią architektury mieszkalnej, wnętrzarstwem, rzemiosłem artystycznym oraz historią designu i szeroko rozumianą problematyką miejską.

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium magisterskie

prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium magisterskie

prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

I-II semestr, 60 godz.

34 pkt. ECTS (39 pkt.)

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Seminarium jest prowadzone dla I i II roku studiów magisterskich. Studenci I roku przyłączają się do zajęć w semestrze letnim. Nabór dla nich jest otwarty. W semestrze letnim zostanie uzgodniony roboczy temat pracy.

Nabór dla I roku studiów magisterskich otwarty.

Nabór dla II roku studiów magisterskich już zamknięty, tematy zostały uzgodnione w poprzednim semestrze.

Oczekiwany efekt: praca magisterska. Objętość rozprawy ok. 80-90 stron (tolerancja 10%). Podział na trzy-cztery rozdziały o objętości ok. 20-25 znormalizowanych stron plus wstęp i zakończenie, nie licząc aneksów, spisu literatury i ilustracji. Praca musi być napisana poprawnie po polsku i samodzielnie, na podstawie aktualnej literatury lub własnych badań. Praca powinna dowodzić, że jej autor zna podstawy warsztatu humanisty. Zasady robienia przypisów, aneksów, cytowania.

Zaliczenie semestru letniego dla studentów I roku studiów magisterskich na podstawie przygotowanego konspektu. Konspekt pracy to tekst o obj. ok. 5-6 stron, wraz z dołączona literatura przedmiotu.

Zaliczenie semestru zimowego dla studentów II roku studiów magisterskich na podstawie przedłożonych rozdziałów pracy. Powinny być złożone minimum dwa rozdziały; jeden rozdział pracy to tekst o obj. około 25 stron.

Warunki zaliczenia semestru letniego dla studentów II roku studiów magisterskich: przedłożenie pozostałych rozdziałów pracy. W czasie II semestru studenci będą mieli zajęcia dające im umiejętności pozwalające na napisanie dużej rozprawy naukowej i przygotowanie jej do publikacji

Na ocenę pracy wpływa oryginalność przedstawionej propozycji, logiczna kompozycja, opanowanie warsztatu badawczego, znajomość literatury i umiejętność jej wykorzystania.

Wymagana jest obecność na zajęciach (powyżej 50 % odbytych spotkań).