Zajęcia terenowe i praktyki

060img082

Objazd zabytkoznawczy (I rok) 

 

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, dr Dorota Molińska

II semestr, 40 godz. (5 dni) zajęć terenowych

3 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziełami sztuki określonego regionu, miasta lub według klucza tematycznego i wykształcenie umiejętności interpretacji dzieł „w terenie”. Zajęcia polegają na wspólnej analizie i interpretacji in situ dzieł ważnych z punktu widzenia rozwoju sztuki w Polsce. Punktem wyjścia i wprowadzeniem do dyskusji przy poszczególnych obiektach są referaty przygotowane przez studentów. Literatura podawana jest w zależności od trasy objazdu (która jest w każdym roku inna).

 

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie referatu na temat określonego obiektu; po objeździe uczestnicy zobowiązani są do zaliczenia kolokwium z omawianego materiału. W ocenie końcowej brane są pod uwagę wszystkie te elementy.

 

Praktyki zawodowe: muzealna/konserwatorska/kuratorska (II rok) 

opiekun z ramienia IHS: prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski

4 tygodnie w wybranym przez studenta, niekolidującym z zajęciami terminie

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

UWAGA: Odbycie praktyki ma na celu nie tylko „zaliczenie” – przy wyborze miejsca praktyki warto pamiętać, że jest to niepowtarzalna okazja zapoznania się z Instytucjami, których później, po studiach, nie będzie już dane Państwu oglądać „od kuchni”. Radzimy przy tym uwzględniać zarówno zainteresowania, jak plany naukowe i życiowe, nie pomijając szalonych marzeń.

 

Studenci odbywają praktykę w wybranych przez siebie Instytucjach (przede wszystkim: w muzeach, biurach konserwatorskich i galeriach sztuki). Ponieważ honorujemy wyłącznie praktyki odbywane w placówkach gromadzących i udostępniających zbiory bądź organizujących wystawy dzieł sztuki, lub też zajmujących się nadzorem konserwatorskim – dobrze jest skonsultować uprzednio wybór miejsca praktyki z osobą upoważnioną do tego z ramienia Instytutu (prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski). Najlepiej też dokonać w wybranym miejscu osobistego „rozpoznania” lub uczynić to za pośrednictwem osoby upoważnionej z ramienia Instytutu (JK).

Przyjęcie studenta na praktyki odbywa się w wybranej Instytucji zazwyczaj na podstawie pisemnego SKIEROWANIA, które wystawia osobiście i potwierdza swoim podpisem prowadzący z ramienia Instytutu, w godzinach dyżurów (JK). W przypadkach, gdy Instytucja przyjmująca życzy sobie zawrzeć oprócz tego „POROZUMIENIE W SPRAWIE PRAKTYK” z Uniwersytetem, student powinien pobrać formularz takowego tegoż „Porozumienia”, wydrukować go w dwóch egzemplarzach, wypełnić, okazać do akceptacji osobie odpowiedzialnej z ramienia Instytutu (JK) po czym zanieść do Dziekanatu, jako że porozumienie wymaga podpisu Prodziekana ds. studenckich. Po odebraniu obu podpisanych egzemplarzy „Porozumienia” należy je dostarczyć Instytucji przyjmującej na praktyki, a po podpisaniu ich przedstawiciela tejże Instytucji – jeden egzemplarz złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UAM na półeczce osoby upoważnionej z ramienia Instytutu (JK).

 

Zaliczenie praktyk możliwe jest tylko na podstawie pisemnego oświadczenia Instytucji przyjmującej o odbyciu tychże w przepisanym wymiarze, poświadczonego podpisem i właściwą pieczęcią, przy czym praktyka może być dzielona pomiędzy dwie lub trzy Instytucje. Oświadczenie o odbyciu praktyki nie musi zawierać oceny (chyba, że student sobie tego życzy), nie ma też potrzeby  prowadzenia dziennika praktyk. Uwaga: można też zaliczyć jako praktykę płatną pracę w wybranej Instytucji.

Po zapoznaniu się z oświadczeniem o odbyciu praktyk w przepisanym wymiarze, osoba upoważniona do tego z ramienia Instytutu (JK) zalicza studentowi praktyki za pośrednictwem systemu USOS.