Zajęcia terenowe

067_dsc4078
Sztuka metropolii (sztuka Krakowa) (II rok)
konwersatorium, ćwiczenia terenowe 

 

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM dr Michał Mencfel, dr Adam Soćko

II semestr, 18 godz. „gabinetowych” oraz 5 dni (42 godz.) zajęć terenowych w Krakowie

2 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie referatu wygłaszanego w Krakowie oraz kolokwium).  Warunki zaliczenia: uczestnictwo we wszystkich zajęciach terenowych (5 dni, 42 h), rzetelne przygotowanie zadanego referatu, pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Kryteria oceny referatu: stopień uwzględnienia literatury przedmiotu, stopień kompletności przedstawionych zagadnień, stopień uporządkowania i klarowności wypowiedzi. Kryteria oceny kolokwium zaliczeniowego: stopień znajomości zabytków omawianych na zajęciach, stopień opanowania historii sztuki Krakowa w zakresie chronologii, faktografii i ikonografii.

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sztuką Krakowa oraz wdrożenie do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów.
Zajęcia składają się z dwóch części: wykład (9 x 2 godz.) poświęcony jest omówieniu głównych zagadnień sztuki Krakowa jako ośrodka i środowiska artystycznego w różnych epokach historycznych. Szczególną uwagę zwraca się na problem przestrzennego funkcjonowania dzieł sztuki, problem kształtowania się miejscowej tradycji artystycznej, mecenatu artystycznego sprawowanego przez różne warstwy społeczne, znaczenia sztuki Krakowa w kontekście sztuki polskiej i europejskiej.
Integralną część zajęć stanowi pięciodniowy objazd zabytkoznawczy, w trakcie którego studenci zapoznają się z najważniejszymi dziełami sztuki in situ, dokonując rekapitulacji stanu badań i próbując samodzielnej interpretacji.

Podstawowa literatura:
– T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, [wiele wydań, np. wyd. 5.] Kraków 1978

Obóz inwentaryzacyjny (II rok) ćwiczenia terenowe

prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski, dr Dorota Łuczak, dr Filip Lipiński, dr Tomasz Ratajczak

II semestr (w okresie wakacyjnym), dwa tygodnie

4 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie prac pisemnych – opisów dzieł sztuki)

 

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności pracy “w terenie” z dziełami różnych gatunków – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej analizy.

W trakcie zajęć studenci wykonują opisy inwentaryzacyjne i analityczne oraz plany budowli średniowiecznych i barokowych, analizują rzeźby różnych gatunków i epok, a także inne elementy wyposażenia kościołów: epitafia, nagrobki, ołtarze; dokonują analizy formalnej, datowania oraz  ikonograficznej interpretacji polichromii barokowej. Istotnym elementem zajęć jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w ciągu dotychczasowych studiów.