Prof. dr hab. Adam Labuda

Stopień/tytuł naukowy:

prof. dr hab.

Telefon kontaktowy:

61 852 66 64

Email:

alabuda@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Adam Labuda studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1964-1969. W roku akademickim 1969/1970 był stażystą w Katedrze Historii Sztuki UAM, a w latach 1970-1981 doktorantem w Instytucie Socjologii UAM. Doktorat, napisany pod kierunkiem prof. Zdzisława Kępińskiego, obronił w r. 1974. W latach 1974-1984 był adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UAM, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1983 r. Od r. 1984 był docentem w IHS UAM oraz na ½ etatu w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (1985-1988). Tytuł profesora UAM uzyskał w 1991 r., a profesora zwyczajnego („belwederskiego”) w 1995. W latach 1995-2009 przebywał na urlopie bezpłatnym na UAM. W tym czasie był profesorem w Seminarium Historii Sztuki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie; kierował Katedrą Historii Sztuki Europy Wschodniej. Od 2009 r. pozostaje czynny jako profesor w IHS UAM.

Zainteresowania badawcze:

Sztuka średniowiecza i wczesnej nowożytności; malarstwo XIX w.; dzieje historiografii artystycznej

Granty i projekty badawcze:

2012-2015 – Atanazy Raczyński (1788-1874). Zabezpieczenie, naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki

2005-2008 – Pixtura. Digitaler Bildbeschreibungs- und Methodencoach 

2004-2006 – Geschichte der Kunstgeschichte im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Brüche einer Wissenschaft zwischen Weimarer Republik und der Gründungsphase der beiden deutschen Staaten

2002-2005 – Fachbibliographie zur Architektur in tschechischen Fachzeitschriften 1897-1939

Stypendia:

DAAD, 1975

Alexander-von-Humboldt-Stiftung – 1978/79, 1984, 1990

Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin – 1991/1992

Fundatio Lanckoroński – Francja 1983; Włochy 1988; Wielka Brytania 1993

Publikacje (wybór od roku 2005):

(Red.) A. S. Labuda, K. Secomska, Malarstwo gotyckie w Polsce, T.1-3, Warszawa 2004 [2005]. Oraz teksty autorskie w t. I: Malarstwo – zleceniodawca – malarz. Gatunek, funkcje, konteksty twórczości artystycznej, s. 19-68; Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu, s. 311-332; Malarstwo tablicowe na Pomorzu Wschodnim, 333-361; Malarstwo tablicowe na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, s. 363-369.

Dynamika życia artystycznego w średniowiecznym Poznaniu, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2005, s. 263-274.

(Red.) A. S. Labuda, R. Born, B. Störtkuhl, Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen 1800 bis 1939 / Wizualne konstrukcje historii i pamięci historycznej w Niemczech i w Polsce 1800 – 1939. Beiträge der 11. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Berlin 30. September – 3.Oktober 2004 / Materiały 11 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Berlinie 30 września – 3 października 2004, Warszawa 2006 (Das Gemeinsame Kulturerbe / Wspólne Dziedzictwo, 3).

Artysta w Europie Środkowo-Wschodniej około 1500. Poglądy i modele badawcze, [w:] Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej, red. B. Szczypka-Gwiazda, Katowice 2006, s. 25-35.

Późnośredniowieczny ołtarzyk z kościoła Mariackiego w Gdańsku i jego drzeworyty, [w:] Artem quaevis alit terra. Studia professori Piotr Skubiszewski anno aetatis suae septuagesimo quinto oblata, red. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2006 („Ikonotheka” 2006, nr 19), s. 189-212.

Kleidung als Bedeutungsträger. Zur Zehn-Gebote-Tafel aus der Marienkirche in Danzig, [w:] Bild/Geschichte. Festschrift für Horst Bredekamp, red. P. Helas i in., Berlin 2007, s. 413-430.

Musealisierung und Inszenierung patriotischer Sammlungen in polnischen Adelsresidenzen: Puławy und Kurnik, [w:] Klassizismus – Gotik. Karl Friedrich Schinkel und die patriotische Baukunst, red. A. Dorgerloh i in., München-Berlin 2007, s. 201-220.

(Wyd.) H. Bredekamp, A. S. Labuda, In der Mitte Berlins. 200 Jahre 200 Jahre Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität, Berlin 2010, (humboldt schriften zur kunst- und bildgeschichte, 12)

H. Bredekamp, A. S. Labuda, Kunstgeschichte, Universität, Museum und die Mitte Berlins 1810-1873, [w:] Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2010: Praxis ihrer Disziplinen. Band 4: Genese der Disziplinen – die Konstitution der Universität, red. Heinz-Elmar Tenorth, Berlin 2010, s. 237-263

H. Bredekamp, A. S. Labuda, Die institutionalisierte Kunstgeschichte (1873-1945), [w:] Geschichte der Universität unter den Linden 1810-2010: Praxis ihrer Disziplinen,Bd. 5: Transformation der Wissensordnung, red. H.-E. Tenorth, Berlin 2010, s. 435-458.

H. Bredekamp, A. S. Labuda, Historia sztuki, uniwersytet, muzeum i centrum Berlina 1810 – 1873, „Biuletyn historii sztuki” 2010, nr 72, s. 239-262.

Ostmitteleuropa – Schicksalsgemeinschaft, Forschungsfeld, Kunstregion, „Kunsttexte.de/ostblick” 2010, Nr. 1 (12 Seiten), www.kunsttexte.de/ ostblick.

Bracia Raczyńscy – biografie i konfiguracje pamięci, [w:] red. A. S. Labuda, M. Mencfel, W. Suchocki, Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła-Osobowości-Wybory-Epoka, Poznań 2010, s. 17-26.

Zdzisław Kępiński w badaniach nad sztuką dawną (realizm, artysta…, stalinowski marksizm), [w:] Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim, red. M. Haake, Poznań 2012 (Prace Komisji Historii Sztuki PTPN, t. 38), s. 29-44.

O retabulum Trójcy Świętej bractwa św. Jerzego w kościele Mariackim w Gdańsku, „Porta Aurea” 2012, nr 11, s. 20-66.

Wrocławski ołtarz św. Barbary – dzieło przełomowe. Aspekty, konstatacje, znaki zapytania, [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom-regres-innowacja-tradycja. Studia z historii sztuki, red. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa 2014, s. 223-237.

Die Tafelmalerei in Danzig in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Berlin 2015, epubli, s. 285 (Herausgegeben vom Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin)

Tryptyk Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie fundacji Łukasza II Górki. Ikonografia, źródła programu obrazowego i historyczny kontekst dzieła, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej“, 32, 2015, s. 37-63 .

Z dziejów historii sztuki. Polska – Niemcy – Europa, Poznań 2016, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 413

Świadectwo źródła pisanego, świadectwo formy artystycznej. Tropami twórców ołtarzy św. Barbary we Wrocławiu i św. Jakuba St. w Nysie, [w:] Imagines pictae Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2016 (Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. IV) s.  43-63

Polska i niemiecka historia sztuki w polemicznym dyskursie – sympozjum w Rogalinie w 1973 roku „Atrium Quaestiones”, XXVIII, 2017, s. 227-250. 

Reformacja i obraz religijny. O niektórych dziełach Cranachów, w: Reformacja. Europa-Polska-Wielkopolska-Szamotuły, red. Małgorzata Grzywacz, Szamotuły 2017, s. 147-167. 

J. Fajt, W. Franzen, A. S. Labuda, Kunstgeschichtsschreibung in Ostmitteleuropa – Ostmitteleuropa in der Kunstgeschichtsschreibung. Nationale und transnationale Perspektiven, w: Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, Band 1: 400-1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik, red. Ch. Lübke, M. Hardt, Berlin München 2017, s. 38-51

Das Zeugnis der künstlerischen Form – das Zeugnis der Schriftquellen. Auf den Spuren der Schöpfer des Breslauer St.-Barbara-Altars und des ehemaligen Hochaltars der Jakobskirche in Neiße, [w:] Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova.Neue Beiträge zur europäischen Kunst zwischen 1350 und 1470, red. J. Fajt, M. Hörsch, Köln-Weimar 2017 (Studia Jagellonica Lipsiensia, 19) (w druku)