Dr Adam Soćko

Stopień / tytuł naukowy:

dr

Telefon kontaktowy:

61 829 37 22

Email:

adamsoci@amu.edu.pl

Edukacja, przebieg kariery:

Absolwent Historii Sztuki UAM w Poznaniu (1999), gdzie też doktoryzował się w 2004 r. Jest uczniem prof. Szczęsnego Skibińskiego. Od października 2004 jest adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UAM. W 2004 r. pracował jako Kurator Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w którym od 2005 r. obejmuje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu sztuki dawnej.

Zainteresowania badawcze:

zagadnienia związane ze sztuką wieków średnich; wybrane aspekty sztuki nowożytnej w Polsce; architektura i rzeźba romańska; architektura gotycka; rzeźba gotycka w Wielkopolsce; sztuka Lublina i Lubelszczyzny od średniowiecza po w. XIX; muzealna praktyka wystawiennicza

Doświadczenie dydaktyczne:

od 2004 roku nieprzerwanie prowadzi zajęcia dydaktyczne w IHS UAM realizując zarówno zajęcia gabinetowe (konwersatoria, zajęcia ze wstępu do historii sztuki, proseminaria, wykład ze sztuki średniowiecznej, zajęcia problemowo-specjalizacyjne – Ikonografia) jak też ćwiczenia terenowe (Sztuka Krakowa, objazdy zabytkoznawcze po Polsce, obóz inwentaryzacyjny we Wrocławiu); w latach 2003-2004 pracował jako nauczyciel Wiedzy o kulturze w liceum profilowanym w ZSZ nr 1 w Poznaniu

Działalność popularyzatorska:

Jako szczególną misję historii sztuki uznaje angażowanie społeczności lokalnych na rzecz zainteresowania przeszłością i troską o jej materialną spuściznę. Stąd też inicjował i angażował się w niektóre działania środowisk lokalnych zmierzające do poprawy kondycji lokalnych zabytków – np. w Końskowoli, Mełgwi czy Braniewie. Jako pracownik Muzeum Narodowego podejmuje starania w zakresie popularyzacji wiedzy o zbiorach muzealnych. Publikuje także o rzeźbie gotyckiej w Poznaniu i Wielkopolsce.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Granty, projekty badawcze:

Obecnie prowadzi badania nad rzeźba późnogotycką w Wielkopolsce w okresie od ok. 1390 do ok. 1530. Efektem tych badań ma być obszerna publikacja. Równocześnie zainicjował i rozpoczął prace zespołu naukowego, którego celem jest opracowanie publikacji pt. „Sztuka Lublina”. Jako pracownik muzeum prowadzi także badania podstawowe nad zbiorami kolekcji sztuki średniowiecznej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Stypendia:

2001 – Stypendium naukowe Miasta Poznania

Nagrody:

2004 – nagroda w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za osiągnięcia naukowe młodych historyków sztuki w kategorii prac niepublikowanych

2006 – nagroda Rektora UAM za publikację doktoratu (A. Soćko, Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego, Warszawa 2005)

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego, Warszawa 2005.

Pałace i dwory w trybunalskim Lublinie. Wpływ szlacheckich fundacji na oblicze nowożytnego miasta – zarys problematyki, [w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007, red. D. Nowacki, Kraków 2008, s.101-116.

Romańska architektura kościoła pw. św. Wojciecha w Kościelcu Proszowickim – forma a znaczenie, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 9-11 kwietnia 2008 roku, Gniezno 2009, str.433-453.

Pałac Parysów czy pałac Leśniowolskich? Uwagi do badań nad siedzibami szlacheckimi w trybunalskim Lublinie, „Artium Quaestiones” 2010, t. 21, s.27-62.

Kościół św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach na tle średniowiecznej architektury sakralnej w Prusach, „Studia Zamkowe” 2012, t.4, s.217-228.

Mistrz Krucyfiksu z Szamotuł – anonimowy rzeźbiarz wielkopolski przełomu XIV i XV wieku, [w:] Sztuka w Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki, A. Paradowska, Poznań 2013, s.12-21.

Piaentinus, Canavesi i Horst. Kilka uwag na marginesie rozważań Mariusza Karpowicza o nagrobkach renesansowych w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki” 2012, R. 74, nr 2, s. 343-352.

Madonna z Brudzewa – czeski impuls stylu pięknego w Wielkopolsce, „Studia Muzealne” 2013, z.20, s.228-241.

Madonna z probostwa farnego w Poznaniu. Domniemane dzieło Jakoba Beinharta w Poznaniu, [w:] W czasach sztuki bez granic, red. R. Jež, D. Pindura i inni („Cieszyńskie Studia Muzealne”, 5, 2013), Český Tĕšín 2013, s.67-80.

Znaczenie Śląska dla rozwoju rzeźby gotyckiej w Wielkopolsce od połowy XIII do początku XVI wieku, [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres – innowacja – tradycja. Studia z historii sztuki, red. Romuald Kaczmarek, Rafał Eysymontt, Warszawa 2014, str.163-176.

Rudolf Negroni i Jakub Balin – o początkach nowożytnej architektury w Lublinie, „Biuletyn Historii Sztuki”, R.77, 2015, nr 3, s.451-492.

Przelom roku 1602 w architekturze Lublina, czyli co łączy Rudolfa Negroniego z Jakubem Balinem i co z tego wnika dla architektury Warszawy, [w:] Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, red. Renata Sulewska, Mariusz Smoliński, Warszawa 2015, s.273-284.

Sztuka w służbie wiary, [w:] Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2016, s.41-149.

Programy heraldyczne w dekoracji kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu, „Artium Quaestiones”, 27, 2016, s.5-28.