Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel  / Dziekan Wydziału Nauk o Sztuce

Stopień/tytuł naukowy:

dr hab.

Telefon kontaktowy:

61 829 37 28

Email:

mmencfel@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

W latach 1997-2002 studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w roku akademickim 2000/2001 na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W r. 2003 podjął studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM, zakończone cztery lata później obroną dysertacji pt. „Naturae et artis thesaurus. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII”. Od 2007 r.  jest zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UAM na stanowisku adiunkta, w latach 2012-2016 był wicedyrektorem tegoż Instytutu. Prowadził badania, a także wygłaszał wykłady i referaty konferencyjne w ośrodkach w Polsce oraz za granicą, m.in. w Berlinie, Woflenbüttel, Lipsku, Bonn, Lozannie, Florencji, Tel Awiwie.

Zainteresowania badawcze:

Historia kolekcjonerstwa europejskiego i mecenatu artystycznego od wczesnej nowożytności po początek XX w.; historia i teoria sztuki nowożytnej; historia i ikonografia nauki; kultura arystokracji europejskiej w XIX w.

Doświadczenie dydaktyczne:

Prowadzi zajęcia o charakterze wykładowym, konwersatoryjnym oraz ćwiczenia terenowe, zarówno propedeutyczne, jak i wyspecjalizowane, poświęcone wybranym zagadnieniom historii europejskiej sztuki nowożytnej, historii kolekcjonerstwa, lekturze tekstu naukowego

Granty i projekty badawcze:

Grant NPRH: Atanazy Raczyński (1788-1874). Zabezpieczenie, naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki. Część II, realizowany od 2015 r.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016, ss. 532

Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wieku XVII i XVIII, Warszawa: DiG 2010, ss. 329

Redakcje i opracowania:

z Kamilą Kłudkiewicz (red.), Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2014, ss. 448

G. E. Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, przeł. H. Zymon-Dębicki, oprac. naukowe M. Mencfel, Kraków: Universitas 2012, ss. 192

z Adamem Labudą i Wojciechem Suchockim (red.), Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła-osobowości- wybory-epoka / Eduard und Athanasius Raczyński. Persönlichkeiten-Werke- Bekenntnisse-Epoche / Edward and Atanazy Raczyński. Personalities-Works- Choises-Era, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu 2010, ss.456

Artykuły:

Stanisław Kostka Potocki i kolekcjonerstwo polskie (prolegomena) / Stanisław Kostka Potocki und die polnische Sammelleidenschaft (Prolegomena), [w:] Johann Joachim Winckelmann. Mistrzowie i uczniowie, red. Paweł Jaskanis i Max Kunze, Mainz und Ruhpolding: Verlag Franz Philipp Rutzen 2016, s. 255-266

Najdoskonalsza wiedza i pełnia władzy. Kolekcjonerstwo i sztuka pamięci w epoce wczesnonowożytnej, [w:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. M. Prejs i A. Jakóbczyk-Gola, Warszawa: Neriton 2013, s. 221-248

Powab i cena biografizmu. O pisarstwie o sztuce Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Cienie wielkich artystów. Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie, red. A. Stankowska, M. Śniedziewska i M. Telicki, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2013, s. 61-73

Edward i Atanazy Raczyńscy, [w:] Obok. Polska-Niemcy, 1000 lat historii w sztuce, red. M. Omilanowska, współpraca T. Torbus, Köln: DuMont 2011, s. 450-455 (wersja niemiecka: Eduard und Athanasius Raczynski, [w:] Tür an Tür. Polen-Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte, Hg. M. Omilanowska, Köln: DuMont 2011)

Neutralisierung und historische Aneignung. Sammlungen schlesischer Altertumsforscher um 1700, [w:] Vorwelten und Vorzeiten. Archäologie als Spiegel historischen Bewußtseins in der Frühen Neuzeit, Hg. D. Hakelberg, I. Wiwjorra, Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 124, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, s. 229-242

„Hier wohnt an allen Ecken Kunst und Werth und Seltenheit.“ Graf Hans Anton Schaffgotsch (1675-1742) als Sammler, [w:] Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechtes vom Mittelalter bis zur Moderne, Hg. J. Bahlcke, U. Schmilewski, T. Wünsch, Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2010, s. 291-306

z Hendrikiem Zieglerem, Der Turm des Dichters. Schloss Opinogóra im Kontext der europäischen Neugotik, [w:] Im Schatten von Berlin und Warschau. Adelssitze im Herzogtum Preußen und Nordpolen 1650-1850, Hg. I. Woldt, T. J. Żuchowski, Berlin: Reimer 2010, s. 295-314

Rariora naturae et artis. Gabinety osobliwości uczonych śląskich pierwszej połowy XVIII w., „Barok. Historia – literatura – sztuka” XV, 1(29), 2008, s. 89-109