Prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz  / Kierownik Zakładu Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Stopień/tytuł naukowy:

prof. dr hab.

Telefon kontaktowy:

61 829 37 21

Email:

jarzewic@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1978-1983. Jeszcze przed ich ukończeniem podjął pracę w Instytucie Historii Sztuki UAM, gdzie pracuje do dziś przechodząc w międzyczasie kolejne szczeble. W roku 1992 obronił pracę doktorską „Architektura Nowej Marchii w okresie Askańczyków i Wittelsbachów”, napisaną pod kierunkiem prof. Szczęsnego Skibińskiego. W latach 1996-1999 sprawował funkcję wicedyrektora IHS UAM d/s dydaktyki. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 roku (kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Świątynia pamięci. O kościele-mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie”, w grudniu 2005 roku). Od 2007 roku profesor UAM, w latach od 2008 do 2016 zastępca dyrektora IHS UAM, od 2012 roku kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej. W latach 1998-2009 prowadził zajęcia dydaktyczne również w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu.

Zainteresowania badawcze:

Zagadnienia sztuki średniowiecznej (szczególnie architektury) Europy Środkowej; ikonografia oraz sztuka przełomu XVIII i XIX w.; kwestie metodologiczne

Doświadczenie dydaktyczne:

Prowadzi różnorodne zajęcia od ćwiczeń ze wstępu do historii sztuki, poprzez proseminaria i wykłady (kierunkowe: historia sztuki średniowiecznej, problemowo-specjalizacyjne: ikonografia, interpretacja architektury, monograficzne), seminaria ogólne, seminaria magisterskie i doktorskie a także ćwiczenia terenowe. Prowadził wykłady gościnne na uniwersytetach w Berlinie (TU), Halle i Kilonii.

Działalność popularyzatorska:

Wielokrotnie prowadził wykłady otwarte w ramach PTPN, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, SHS. Uczestniczy w pracach Komisji Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki: w latach 1995-2000 prezes Oddziału Poznańskiego, od roku 2006 członek Zarządu Głównego

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: przewodniczący Komisji Historii Sztuki w latach 2002-2011

Międzynarodowa Rada Naukowa (Internationaler Beirat) w: Europäisches Romanik-Zentrum przy Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg (od 2006) – członek rady

Rada Naukowa (Wissenschaftlicher Beirat) Landesausstellung Sachsen-Anhalt 2011 „Der Naumburger Meister und die Kunst des Hochmittelalters in Frankreich und Deutschland (od 2008 do 2011) – członek rady

Główna Komisja Konserwatorska przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, członek komisji w latach od 2012 do 2016 

Komisja Konserwatorska przy Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków – członek komisji

Członek Rady Naukowej rocznika „Studia Lednickie” (od 2014 roku)

Członek Rady Naukowej rocznika „Materiały Zachodniopomorskie” (od 2017 roku)

Granty i projekty badawcze:

2013-2016 – kierownik grantu: NCN nr 2012/05/B/HS 2/ 04015 „Kryzys w gotyckiej architekturze we Francji a przełom gotycki w Europie Środkowej”

2013-2016 – wykonawca w grancie: NPRH 11H 12 0216 81 „Historia i kultura dawnych Słowian” 

1998-2001 – kierownik grantu KBN nr 1HO1E 01615: „Późny gotyk w kręgu Jagiellonów. Architektura Europy Środkowo-Wschodniej w 2. połowie XV wieku”

1992-1994 – wykonawca w grancie „Spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Mecenat, styl, warsztaty” w zespole kierowanym przez prof. dr hab. Alicję Karłowską-Kamzową (UAM)

1986-1989 – wykonawca w grancie „Zabytki staropolskie w kręgu słowa i obrazu”  w zespole kierowanym przez prof. dra hab. Szczęsnego Skibińskiego (UAM)
Stypendia:

2013 – sierpień – Europäisches Romanik Zentrum (Halle – Merseburg) – DAAD

2000 – semestr zimowy – Junior-Fellow w Wissenschaftskolleg – Institute for Advanced Study w Berlinie – Mellon Foundation

1998 – Rzym (Bibliotheca Hertziana) – Fundacja Lanckorońskich

1995 – Monachium (Zentralinstitut für Kunstgeschichte), Moguncja (Johanes Gutenberg Universität), Getty-Grant-Program

1994 – Wiedeń (Universität) – Fundacja Janineum

1989 – Berlin (Freie Universität) – Thyssen-Stiftung

Nagrody:

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej w 2001 roku za książkę: „Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów”

Nagrody Rektora UAM w latach 1999, 2006, 2013, 2014, 2015

Najważniejsze publikacje książkowe:

Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, red. Ch. Herrmann, D. von Winterfeld, t.2, Petersberg 2015, s. 724-857. [ISBN 978-3-7319-0087-0] (współautor)

Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014. [ISBN 978-83-7595-709-9]

Świątynia pamięci. O kościele-mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie, Poznań 2005.

Geschichte der deutschen Kunst, Bd. 3: Gotik, red. B. Klein, Prestel-Verlag, München-Berlin-London-New York 2007. (współautor)

Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000. [PTPN, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 29]

Kościół Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 1998. (współautor)

Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce, Poznań 1997. (współautor)