Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Stopień/tytuł naukowy:

prof. dr hab.

Telefon kontaktowy:

61 829 37 30

Email:

tlenek@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

W latach 1977-1982 studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Tytuł zawodowy magistra historii sztuki uzyskał w 1982 r. (tytułem „Ideologia artystyczna artystów niemieckich pierwszej dekady XIX wieku”, promotor: prof. K. Kalinowski). Od 1982 r. jest zatrudniony zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UAM. W latach 1982-1990 był asystentem, następnie – po uzyskaniu w 1990 stopnia doktora na podstawie rozprawy „Problem patriotycznego malarstwa niemieckiego 1800-1848 a twórczość Caspara Davida Friedricha” (promotor: prof. K. Kalinowski) – został zatrudniony jako adiunkt i pracował na tym stanowisku do 2006 r. W 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego i w 2001 przeniósł się do Katedry Historii Sztuki i Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Był tam w latach 2002-2006 kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, a od 2003 r. kierownikiem katedry. W 2006 odszedł z UMK i uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w IHS UAM oraz objął Zakład Historii Sztuki Nowożytnej. W 2008 r. został wybrany na dyrektora instytutu. W 2012 otrzymał tytuł profesora i w tym samym roku został powtórnie wybrany na dyrektora instytutu. W 2013 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

W międzyczasie w latach 1990-1992 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauk Społeczno-Humanistycznych Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz kierował w latach 1992-1997 Gabinetem Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze:

sztuka europejska i teoria sztuki europejskiej; architektura rezydencjonalna Europy; rzeźba europejska: kwestie techniczne i interpretacyjne; malarstwo ścienne i jego związki z architekturą; teoria sztuki i etymologia języka artystycznego i dyscypliny; grafika i rysunek europejski; sztuka niemiecka XIX i XX w. oraz problemy wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa; praktyczne i teoretyczne zagadnienia konserwacji w środkowej Europie

ostatnie badania: edycja pism Caspara Davida Friedricha, monarsze zamki myśliwskie jako problem funkcjonalny i ceremonialny.

Organizacja i współorganizacja konferencji międzynarodowych:

2013 – Polska tradycja łowiecka na tle Europy. III międzynarodowy kongres kultury łowieckiej, Polski Związek Łowiecki i Muzeum łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Jachranka sierpień

2007 – Siedziby szlacheckie na obecnych terenach Polski północno-wschodniej, Wspólnie z Seminarium Historii Sztuki Uniwersytetu Hamburskiego, Berlin (Freie Universität)

Międzynarodowe sesje na UMK w Toruniu

2004 – Storia. O sztuce czytania obrazu

2003 – Pejzaż. Narodziny gatunku 1400-1600

Doświadczenie dydaktyczne:

Wykłady monograficzne i ogólnouniwersyteckie:

Traktaty rzeźbiarskie a praktyka warsztatowa w nowożytności (trzy semestry KHSiK UMK, 2002/2003 i 2003/2004); Rzeźba w marmurze, zagadnienia warsztatu i teorii. (cztery semestry: IHS UAM 2003/2004 i 2004/2005); Malarstwo C.D. Friedricha – problemy interpretacji (trzy semestry KHSiK UMK 2003/2004 i 2004/2005); Teoria sztuki C.D. Friedricha wobec jego dzieł – IHS UAM (dwa semestry 2005/2006); Teoria Sztuki C.D. Friedrich – IHS UAM sem. letni 2006/2007; Historia sztuki – pytania wobec dyscypliny – KHSiK (jeden semestr 2005/2006); Michał Anioł – Bernini – Canova (dwa semestry 2007/2008 – IHS UAM)

Rzym. Urbanistyka i architektura od czasów starożytnych do dziś – od semestru letniego 2008/2009  do zimowego 2011/2012 (IHS UAM); Zamek, pałac, rezydencja, siedziba. Ceremoniał i codzienność – semestr letni 2012/2013 (wykład ogólnouniwersytecki UAM); Rzym nowożytny, Spadkobierca antycznego świata – semestr letni 2013/2014 (wykład ogólnouniwersytecki UAM); Malarstwo Caspara Davida Friedricha (1773-1840) w kontekście jego pism teoretycznych i poetyckich – semester letni 2014/2015

Kuratorstwo wystaw:

Grafika lat 80. Republiki Federalnej Niemiec (Wystawa Instytutu Kontaktów z Zagranicą ze Stuttgartu przy współpracy z Goethe Institut w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1992); Goya. Okrucieństwa wojny i majaki / Goya, Desastres de la guerra, Disparates (wystawa ze zbiorów Calcografia Nacional w Madrycie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1993), Między renesansem a klasycyzmem. Rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu (Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1995); Słowa obrazy. Kaligrafia Morimoto Seiun i jego szkoły ((Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1996); Christoph Rodde. poza punktem zbiegu/ hinter’m Schnittpunkt/ beyond the crosspoint, (Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007/2008); Christoph Rodde. poszukiwanie/ investigation/ auf der spur, (Galeria Szyperska, Poznań 2008).

Wykłady popularnonaukowe:

Architektura a porządek (wykład z cyklu Wyklady Uniwersyteckie na Zamku), 12 maja 2015; Antonio Canova (wyklad dla uczestików oartystycznej olimpiady okregu poznańskiego) Poznań, LO 2, luty, 2015; Wykład popularnonaukowy: w ramach cyklu Sztuka i Narody (Dworek Sierakowskich, Sopot 2013, ,maj. , zob. http://www.kopoczynski.pl/sztuka-i-narody/tadeusz-zuchowski ; W kręgu Canovy, (wykład w cyklu: Duch i materia. Rzeźba – teoria, praktyka, ikonografia), Łazienki Królewskie, Warszawa, 26 czerwca, 2013; Pieta Michała Anioła-marmur i gips. O różnicach patrzenia na dzieło sztuki (wykład w cyklu: Duch i materia. Rzeźba – teoria, praktyka, ikonografia), Łazienki Królewskie, Warszawa, 5 czerwca 2012; Herbert na nowe czasy – wykład wspólnie z prof. prof. Przemysławem Czaplińskim i Piotrem Śliwińskim z cyklu Arcydzieła… Arcymyśli, 2008 zob. www.youtube.com/watch?v=6yBMnbCoINQ; 2009 – Jak powstaje dzieło sztuki, wykład dla poznańskich liceów w ramach akcji, Historia Sztuki dla licealistów, LO nr 2 w Poznaniu, grudzień 2009; Religijność obrazu, wykład dla uczniów LO nr 6 w Poznaniu, 2009; Zbigniewa Herberta związki ze sztuką, Miejska Biblioteka w Brodnicy, Brodnica, 25.11.2008; Mit Arachne – Christoph Rodde, Prelekcja związana z wystawa Christoph Rodde. Poza punktem Zbiegu, Galeria Wozowania, Toruń, 4.01.2008.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 2012); członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie (od 2013); członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (od 2011); polskiej sekcji AICA; członek polskiego Komitetu ICOM; członek polskiego ICOMOS.

Redaktor naczelny czasopisma „Artium Quaestiones” (od 2008), członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Ochrona Zabytków” (od 2015).

Granty i projekty badawcze:

1996 – Sztuka a ceremoniał dworski, Mellon’ Grant, Herzog Anton Bibliothek, Wolfenbüttel, RFN

1994 – Stanze Rafaela w kontekście historycznym i przestrzennym – Grant J.P. Getty’ego, Malibu Rzym, Florencja, Wiedeń, Monachium .

Stypendia:

1993 Wiedeń (jeden miesiąc) – Austriackie malarstwo freskowe XIX wieku – stypendium ÖAAD Wiedeń

1989 Wiedeń (jeden miesiąc) – Niemieckie malarstwo pierwszej połowy XIX w.

Nagrody:

Nagroda Naukowa Wydziału I Nauk Społecznych PAN, 2001

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Prof. Dettloffa za dysertację, 1991

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Prof. Dettloffa za debiut naukowy, 1986

Najważniejsze publikacje:

Poskromienie materii. Nowożytne zmagania z marmurem kararyjskim. Michał Anioł, Bernini, Canova, Wyd. UAM, Poznań 2010 (2 wyd. 2011).

Pałac papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku. Ceremoniał a ewolucja kompleksu rezydencjonalnego, [The Papal Palace in Vatican. From the End of 5th till beginning 16th Century. The ceremony and the evolution of residential complex], Poznań 1999 [review, „Biuletyn Historii Sztuki”, 42, 2000, 1-2, s. 300-302; „Mitteilungen der Residenzen-Komission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen”, 10, 2000, 2, s. 70-71].

Między naturą a historią. Malarstwo Caspara Davida Friedricha [Between Art and History. The painting of Caspar David Friedrich], Szczecin 1993 [review: „Biuletyn Historii Sztuki, 56, 1994, ss. 301–303] [This is the first polish monograph of the famous German painter].

Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie 1800-1848 [Patriotic myths and motifs. German painting 1800-1848], Poznań 1991 [review: „Biuletyn Historii Sztuki”, 56, 1994, ss. 301–303].

Christoph Rodde. poszukiwanie/ investigation/ auf der spur, exh. cat., Galeria Szyperska, Poznań 2008, ss. [nlb.] 20.

Christoph Rodde. poza punktem zbiegu/ hinter’m Schnittpunkt/ beyond the crosspoint, exh. cat., Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007/2008.

With contribution of Nagisa Rządek] Słowa obrazy. Kaligrafia Morimoto Seiun i jego szkoły [The Words as Pictures. The Calligraphy of Morimoto Seiun & his School], exh. cat., National Museum Poznań, Poznań 1996.

Europejskie tradycje łowieckie. Tom wydany z okazji III Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej, Łowiec Polski Sp. z oo/ Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Warszawa 2013, ss. 347.

Im Schatten von Berlin und Warschau, Reimer Verlag, Berlin. ss. 395 [red. wspólnie z I. Woldt].