Dr Filip Lipiński

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studiował historię sztuki i anglistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz, w ramach programu Erasmus, historię sztuki na University College London w Londynie (2003-2004). Otrzymał stopień magistra filologii angielskiej w 2003 roku i historii sztuki w 2005. Rozprawę doktorską napisaną w Instytucie Historii Sztuki UAM (Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką) pod kierunkiem prof. W. Suchockiego obronił w 2010 r. Od 2010 r. pracuje w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na stanowisku adiunkta. W latach 2010-2017 był koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Historii Sztuki. Od 2016 do 2019 r. pełnił funkcję sekretarza a od 2020 zastępcy redaktora naczelnego rocznika „Artium Quaestiones”.

Zainteresowania badawcze:

Nowoczesna i współczesna sztuka i kultura wizualna; sztuka Stanów Zjednoczonych; metodologia i teoria historii sztuki; związki historii sztuki i filmu / filmoznawstwa; autor książki pt. „Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu”, licznych artykułów naukowych w czasopismach takich jak „Oxford Art Journal”, „Artium Quaestiones” czy „RIHA Journal” a także przekładów tekstów naukowych z języka angielskiego.

Stypendia:

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej – Visual Studies Research Institute, University of Southern California, Los Angeles (2019), badania w Getty Research Institute

J. F. Kennedy Institut Research Grant, Freie Universität, Berlin (2019)

Grant badawczy Terra Travel Grant (2013) – realizowany w Nowym Jorku, Berkeley i Los Angeles

Stypendium Terra Foundation for American Art w Giverny – rezydencja (Francja), 2008

Stypendium Fundacji Fulbrighta w Nowym Jorku (City University of New York), 2007-2008

Współwykonawca projektu NPRH pt. Polskie dokumentalne filmy o sztuce (1945-1989), realizowanego w Instytucie Historii Sztuki pod kierownictwem prof. Piotra Juszkiewcza, 2012-2015

Uczestnictwo w licznych seminariach i konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. Warszawa, Oxford, Paryż, Aix-en-Provence, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles, Waszyngton).

Wykłady gościnne w ramach programu Erasmus Teaching Mobility na University of Salford (Greater Manchester), New Bulgarian University w Sofii i Humboldt Unversität w Berlinie

Doświadczenie dydaktyczne:

Prowadzone zajęcia obejmują szeroki zakres tematyczny w dziedzinie sztuki nowoczesnej i współczesnej; seminaria poświęcone m.in. zagadnieniom sztuki i kultury wizualnej w Stanach Zjednoczonych, relacjom pomiędzy obrazem i tekstem, historią sztuki i kinem, z wyraźnym uwzględnieniem metodologii analizy dzieła sztuki; zajęcia w ramach modułów specjalizacyjnych na studiach magisterskich (Nowe media i Wystawiennictwo); zajęcia problemowo-specjalizacyjne oraz kursy w języku angielskim dla studentów zagranicznych; zajęcia poza UAM: na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu a w przeszłości wykłady w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Poznaniu

Działalność popularyzatorska:

Wykłady gościnne w muzeach, galeriach i instytucjach kulturalnych (m.in. Muzea Narodowe w Poznaniu i Krakowie, Galeria PF w Poznaniu, Galeria Wozownia w Toruniu); rozmowy w programach radiowych i prasie codziennej (Radiowa Dwójka, Tok FM, „Gazeta Wyborcza”); autor licznych tekstów do katalogów i ponad 40 publikacji popularnonaukowych oraz recenzji w czasopismach takich jak „Arteon” (członek redakcji 2008-2013), „Artluk”, „Obieg”, „Czas kultury”.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

AICA; Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Polish Association of American Studies

Nagrody:

Nagroda za najlepszą pracę doktorską z dziedziny historii sztuki im. ks. Prof. Dettloffa Szczęsnego przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2010
Nagroda Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, 2014
Nagroda Rektora UAM za działalność organizacyjną, 2018

Wybrane publikacje:

Książki:

Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, (seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Artykuły i rozdziały:

The Stratified Image. Medium, Construction and Memory in Frank Stella’s Polish Villages, w: Image, History and Memory. Central and Eastern Europe in Comparative Perspective, red. Michał Haake, Piotr Juszkiewicz, Routledge, New York-London 2022

Im/pulse to See in Rosalind Krauss, w: Palgrave Handbook of Image Studies, red. K. Purgar, Palgrave-Macmillan, London 2021, s. 395-413

“Official and Unofficial Introductions: the Reception of American Art in Communist Poland” w: Hot Art, Cold War – Southern and European Writing on American Art 1945-1990, red. C. Hopkins, I. B. Whyte, New York-London: Routledge 2020 ss. 521-532.

“Wartość ekspozycyjna”. Artystyczno-kuratorskie praktyki Louise Lawler, SHS-ASP Warszawa, Warszawa 2019.

The Virtual as the 'Dangerous Supplement’ of Art (History) w DeMaterializations in Art and Art-Historical Discourse in the Twentieth Century, red.: Bałus Wojciech, Kunińska Magdalena, IRSA (2018), s. 171-189

Anatomia zawłaszczenia. Postmodernizm, procedury alegoryczne i mit, „Tekstualia”, 2(49) (2017), s. 31-44.

Czynić widzialnym. Film jako poszerzone, wirtualne dzieło sztuki, „Kwartalnik Filmowy”, 97-98, 2017, s. 250-262.

Tytus Czyżewski w filmowym, medio-magnetycznym atelier Józefa Robakowskiego [w:] Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Universitas, Kraków, 2017, s. 267-277.

Sherrie Levine postmodernistyczne przepisywanie historii sztuki w Sztuka przeciw historii sztuki, red. M. Poprzęcka Maria, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, 2017.

Piotrowicz „filmowy”, [w:] Piotrowicz i goście, red.: Smolińska Marta, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań, 2017, s. 97-114.

Ślady modernizmu: krytyczne re-wizje mitologii abstrakcyjnego ekspresjonizmu, „Quart”, 40 (2), 2016, 92-103.

The Persistence of the American Myth: (Re)visions in Art and Visual Culture, „Acta Philologica”, 49(49), 2016, s. 321-330.

Błąd w sztuce. Szkic o porażce, ćwiczeniu i powtórzeniu, „Zeszyty malarstwa”, 11(11), 2015, s. 164-177.

Przekraczając Delaware, przekraczając historię w Historia w wersji popularnej, red. I. Kowalczyk, I. Kiec, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2015, s. 13-33.

Figuracje pamięci w wirtualnym polu (historii) sztuki, „RIHA Journal” 0113, Special Issue „Contemporary art and memory”, 31 December 2014

Nowy Jork jako obraz. Wizualno-dyskursywne transformacje widoku Dolnego Manhattanu, „Artium Quaestiones”, vol. XXV, 2014, s. 99-139.

The Virtual Hopper. Painting between Dissemination and Desire, „Oxford Art Journal”, vol. 37, nr 2, 2014, s. 157-171.

Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, (seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

The Hopperesque. A Pictorial Experience of America, [in:] American Experience – The Experience of America, ed. A. Ceyowa, M. Wilczyński, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s. 271-279.

The Polish Connection. Cercle et Carre and the Avant-Garde in Poland, [in:] Cercle et Carre and the International Spirit of Abstract Art, ed. L. Boland, Georgia Museum of Art, Athens 2013, s. 292-306.

Rosalind Krauss. Przekraczanie modernizmu?, „Didaskalia” nr 111, 2012, s. 41- 50.

„Malarstwo poznańskie” 1986-2011. Od Kurzawskiego do Szlagi, [w:] W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986- 2011, red. W. Makowiecki, Poznań 2011, s. 61-76.

Historia sztuki wobec kina i studiów nad filmem, [w:] Historia sztuki dzisiaj, J. Jarzewicz, J. Pazder, T.J. Żuchowski, Warszawa 2010, s. 149-162.

Obraz Psychozy. O międzyobrazowym dialogu dzieł Edwarda Hoppera i Alfreda Hitchcocka, „Quart” vol. 17, nr 3, 2010, s. 74-89.